Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Historia w latach
Historia w latach
po 2020Rozwiń

Ostatnie lata dla PUŁAW również związane były z realizacją kilku kluczowych inwestycji oraz przejęć polskich przedsiębiorstw. W 2011 roku Spółka zakończyła realizację revampingu mocznika dzięki któremu zwiększyła swoje zdolności produkcyjne o 275 tys. ton/rok do łącznego poziomu 1215 tys. ton/rok. Spółka umocniła w ten sposób swoją II pozycję w zdolnościach produkcyjnych nawozów azotowych w UE. Również w 2011 roku Spółka przejęła drugiego w Polsce producenta nawozów wieloskładnikowych - gdańskie Fosfory oraz chorzowski Adipol.

W 2013 roku oddano do użytku jedyną tej klasy w Europie i trzecią na świecie instalację odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej. Zadaniem tej inwestycji było zredukowanie emisji zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80%. Produktem ubocznym tej technologii jest siarczan amonu, wykorzystywany w uruchomionej w tym samym czasie, instalacji do produkcji nawozów płynnych: PULASKA® i RSM®S. Całość dopełniło centrum logistyczne dla nawozów granulowanych wyposażone w nowoczesną pakownię oraz magazyn, który może pomieścić nawet 13000 ton nawozów. Łączna wartość inwestycji wyniosła blisko 360 mln zł.

W 2015 otwarto instalację do produkcji stałych nawozów PULGRAN® i PULGRAN®S, powstających na bazie mocznika i siarczanu amonu. Jej wydajność na poziomie 20 ton na godzinę pozwala produkować ok. 160 tysięcy ton nawozów rocznie. Wartość tej inwestycji wyniosła blisko 460 mln zł.

Jednym z kluczowych aspektów, na jaki nasza spółka kładzie nacisk jest bezpieczeństwo. W związku z tym, w marcu 2015 roku na bazie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty PUŁAWY, utworzone zostało Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty – CERGA. Jego zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności pracowników Grupy Azoty, odpowiadających za bezpieczeństwo, ratownictwo i ochronę przeciwpożarową w zakładach dużego ryzyka.

W 2016 roku, w którym Grupa Azoty PUŁAWY obchodziła 50-lecie działalności produkcyjnej, wmurowany został akt erekcyjny pod Wytwórnię Nawozów Granulowanych na Bazie Saletry Amonowej. Budowa nowej instalacji umożliwi wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę dwóch produktów: saletrzaku i saletry amonowej granulowanej. Według założeń zdolności produkcyjne wytwórni wyniosą  1400 ton na dobę saletrzaku lub 1200 ton na dobę saletry granulowanej mechanicznie. W skład inwestycji  wejdzie również zaplecze magazynowe i centrum logistyczne.

W 2017 roku Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, podstrefa Puławy powiększa się o 12,6 ha i dzięki temu w jej granicach znajdzie się rozpoczęta rok wcześniej budowa Wytwórni Nawozów Granulowanych.

W tym samym roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisuje umowę na udzielenie licencji na technologię produkcji kwasu azotowego wraz z dostawą dokumentacji procesowej i kluczowego wyposażenia, jak również świadczenie usług związanych z nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji.

W lutym 2018 roku spółki wchodzące w skład Grupy Azoty podpisują umowę o współdziałaniu której efektem jest utworzenie Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro z siedzibą w Puławach. Kluczowymi argumentami do stworzenia departamentu były skuteczna koordynacja działań handlowych w Grupie, usprawnienie zarządzania tym obszarem oraz skuteczna walka z zagrożeniami płynącymi z rynku.

W tym samym roku Grupa Azoty PUŁAWY otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 52,5 mln zł, na modernizację kotła parowego w zakładowej elektrociepłowni. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na redukcję emisji tlenków azotu.

Na początku 2019 roku spółka otrzymał 20,5 mln złotych na budowę i wyposażenie laboratorium półtechnik. Laboratorium, którego koszt całkowity wyniesie 50,5 mln ma zostać zrealizowane do połowy 2022 i będzie dedykowane nawozom oraz biotechnologii. Biorąc pod uwagę rozwój tej drugiej dziedziny na świecie, w perspektywie najbliższych 10-15 lat może się ona stać trzecim (obok chemikaliów i nawozów) filarem funkcjonowania Grupy Azoty PUŁAWY. Efekty prac badawczych pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym i przyczynią się do opracowania nowych produktów biodegradowalnych, wytwarzanych na bazie odpadów i surowców pochodzenia naturalnego.

W kwietniu 2019 zostaje podpisana umowa wstępną z generalnym wykonawcą – konsorcjum Polimex Mostostal S.A., Polimex-Energetyka Sp. z o.o. i SBB Energy S.A. - na budowę nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenie zakładowej elektrociepłowni. Będzie to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych.

Lata 90. – Modernizacje, innowacje, rozwójRozwiń

Na początku lat 90. rozpoczęto prace nad poszerzeniem asortymentu produkcyjnego PUŁAW o nadtlenek wodoru H₂O₂. 13 grudnia 1993 r. podpisano kontrakt z licencjodawcą – szwedzką firmą Chematur Engineering AB, a niecałe 2 lata później uzyskano pierwsze litry nadtlenku wodoru.

Lata 90. to również okres prac modernizacyjnych, których najwięcej przeprowadzono od 1992 do 1997 r. W 1994 r. oddano do użytku nową wieżę granulacyjną o wydajności 2200 ton na dobę. Pod koniec grudnia 1997 r. do rozruchu została zaś przekazana nowoczesna instalacja syntezy mocznika (1700 ton na dobę), która zastąpiła trzy stare linie. W tym samym roku rozpoczęto budowę instalacji nadboranu sodu czterowodnego. W listopadzie 1998 r. przystąpiono do rozruchu mechanicznego, by już 15 grudnia wytworzyć pierwsze kilogramy nadboranu.

Ostatniej dekadzie XX w. towarzyszył niezwykle dynamiczny rozwój PUŁAW. Zmodernizowano praktycznie wszystkie linie produkcyjne i wprowadzono nowe produkty. Ponadto zmiany organizacyjne pozwoliły Firmie dopasować się do warunków dyktowanych przez gospodarkę rynkową. Jednym z przełomowych momentów było przekształcenie PUŁAW, jako przedsiębiorstwa państwowego, w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna, co nastąpiło 1 września 1992 r.

Lata 80. – W trosce o środowiskoRozwiń

Lata 80. były w PUŁAWACH początkiem pozytywnych przemian proekologicznych. Dowodem na to może być stworzony wówczas, pionierski w branży nawozowo-chemicznej plan niezbędnych działań w zakresie ochrony środowiska. Opracowano go w 1985 r., a następnie poszerzono o dalsze zamierzenia. W efekcie zaledwie rok później, po zatwierdzeniu przez władze wojewódzkie i miejskie, powstał „Kompleksowy program zamierzeń w zakresie ochrony środowiska w Zakładach Azotowych PUŁAWY na lata 1985–2000 i dalsze”.

W związku z istniejącymi na terenie PUŁAW instalacjami kaprolaktamu, zdecydowano się również na poważną inwestycję dotyczącą ochrony środowiska. W połowie lat 80. rozpoczęto budowę biologicznej oczyszczalni ścieków.

Lata 80. to dalszy rozwój asortymentu produkowanego w Firmie. Nowym produktem końca tej dekady był kolejny nawóz – roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), który powstał w 1989 r. w ramach projektu realizowanego przez inżynierów z PUŁAW. Zaledwie rok później został już wprowadzony do obrotu handlowego. Wtedy też uruchomiono pierwszą instalację do produkcji RSM.

Lata 70. – W stronę chemiiRozwiń

Kolejne lata przynosiły nowe wyzwania. W 1971 r. uzyskano zgodę na budowę wytwórni kaprolaktamu w ramach kompleksu Włókna Poliamidowe. Miała to być nowa fabryka zapewniająca produkcję 50 tys. ton kaprolaktamu w ciągu roku. Na tym jednak rozwój PUŁAW się nie zakończył. W związku z założonym rozwojem produkcji żywic melaminowych i lakierów na początku lat 70. zaplanowano budowę dużej i nowoczesnej wytwórni melaminy, która miała być otrzymywana z mocznika. PUŁAWY, ze względu na 80-procentowy udział w krajowej produkcji tego związku, były najlepiej przygotowane do podjęcia budowy. Przystąpiono do niej w 1975 r., a pierwszy produkt uzyskano już 2 lata później.

Produkcja melaminy i kaprolaktamu jest zaliczana do najbardziej zaawansowanych procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, dlatego lata 70. można określić jako przełomowe dla rozwoju Firmy.

Lata 60. – Wielka budowaRozwiń

Historia PUŁAW rozpoczęła się 19 grudnia 1960 r. Wtedy to uchwałą Rady Ministrów zapadła decyzja o lokalizacji fabryki nawozów azotowych w Puławach.

W maju 1961 r. powołano dyrekcję zakładu. Dyrektorem został Mieczysław Kołodziej, a funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych (naczelnego inżyniera) objął Jan Zdebik.

Organizacja budowy przebiegała niezwykle sprawnie. W ciągu zaledwie 4 miesięcy przygotowano jej wytyczne. Został także opracowany plan generalny i projekt wstępny, który w listopadzie 1961 r. przedstawiono inwestorowi. Niecały rok później, w październiku 1962 r. projekt przeszedł już wszystkie fazy zatwierdzania i został przyjęty przez Komisję Planowania. Zgodnie z jej zaleceniami uruchomienie I ciągu amoniaku i mocznika oraz elektrociepłowni miało nastąpić pod koniec 1965 r.

Projekt był bardzo zaawansowany pod względem technicznym. Licencję na proces otrzymywania amoniaku zakupiono od duńskiej firmy Haldor Topsoe, produkcja mocznika została zaś oparta na licencji japońskiej firmy Toyo Koatsu. Zastosowane wówczas rozwiązania techniczne i technologiczne były więc dziełem najlepszych firm na świecie.

W krajowym rolnictwie zapotrzebowanie na nawozy stale rosło, dlatego w styczniu 1964 r. podjęto decyzję o rozszerzeniu budowy i zlokalizowaniu na terenie Zakładów Azotowych PUŁAWY drugiej fabryki nawozowej. Jej zadaniem miała być produkcja saletry amonowej. Budowę "PUŁAW II" rozpoczęto w lipcu 1965 r.

Bardzo ważną datą w historii Firmy jest 4 czerwca 1966 r. Wtedy to po raz pierwszy stwierdzono zachodzenie syntezy amoniaku podczas uruchomienia pierwszej instalacji produkcyjnej. Data jest zatem uznawana za termin rozpoczęcia działalności produkcyjnej w PUŁAWACH.

Uroczyste otwarcie Zakładów Azotowych PUŁAWY nastąpiło 43 dni później – 16 lipca 1966 r.

Wyszukiwarka