Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Unia Europejska
Unia Europejska
Projekt „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazieRozwiń

Projekt „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie” umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0061/17 z dnia 2017-11-29. 

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania roztworu tiosiarczanu potasu z zastosowaniem gazów resztkowych zawierających niewielkie ilości tlenków siarki, pochodzących z instalacji kwasu siarkowego oraz nawozów wieloskładnikowych na jego bazie.

Efektem końcowym projektu będzie kompletna technologia wytwórcza, zweryfikowana na przewidzianej w zakresie projektu, prototypowej instalacji wielkolaboratoryjnej (pilotowej).

Na istniejącej instalacji kwasu siarkowego zostanie wytworzony półprodukt - roztwór siarczanu i wodorosiarczanu potasu. Roztwór ten zostanie skierowany na instalację pilotową, na której powstanie produkt finalny - tiosiarczan potasu. Na instalacji pilotowej zostanie przeprowadzona optymalizacja badanej technologii produkcji oraz wytworzony gotowy produkt pod potrzeby sporządzenia mieszanek płynnych nawozów wieloskładnikowych niezbędnych do wykonania badań polowych. W trakcie realizacji projektu opracowane zostaną również receptury nawozowe i przydatność rolnicza otrzymanego tiosiarczanu potasu i nawozów płynnych z jego udziałem. Na podstawie badań wazonowych i polowych wypracowane zostaną zalecane sposoby przygotowania mieszanek i dozowania przez rolników.

Płynne nawozy tiosiarczane stanowią interesującą ofertę dla rynku europejskiego. Oryginalne rozwiązanie technologiczne przyniesie również pozytywny efekt ekologiczny przez wykorzystanie odpadowego strumienia gazowego do wytworzenia wysokospecjalistycznego produktu.

Wartość Projektu:

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 726 887,55zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania- wkład Funduszy Europejskich - wynosi 2 042 999,04zł ł, co stanowi 54,82% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. 

W dniu 20 grudnia 2017r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie”.

Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku Rozwiń

Projekt „Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku” umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0041/16 z dnia 2017-02-02. 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (Advanced Process Control) dla instalacji wytwarzania amoniaku.

Efektem końcowym projektu będzie wejście na wyższy poziom sterowania instalacją chemiczną oraz poprawa stabilności procesu i praca instalacji amoniaku przy optymalnych warunkach operacyjnych. Ponadto, widocznym efektem wdrożenia będzie zmniejszenie energochłonności procesu, poprawa bezpieczeństwa procesowego i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Wartość Projektu:

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 881 959,39zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania- wkład Funduszy Europejskich - wynosi 1 101 760,11zł ł, co stanowi 58,5%całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. 

W dniu 27 lutego 2017r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku”.

Opracowanie procesu otrzymywania ɛ-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej Rozwiń

Projekt „Opracowanie procesu otrzymywania  ɛ-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej”  umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0042/16 z dnia 2016-12-06.

Cele i planowany efekt końcowy projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie nowego procesu produkcji ε-kaprolaktonu poprzez utlenianie cykloheksanonu nadtlenkiem wodoru w obecności heterogenicznego biokatalizatora.

Jako efekt końcowy projektu zostanie zaprojektowana i wybudowana instalacja wyposażona w 100 L reaktor. Dotychczas nie prowadzi się produkcji ε-kaprolaktonu w Polsce. Rezultaty tego projektu wpisują się w innowację produktową oraz procesową ε-kaprolakton to ważny produkt lekkiej syntezy wykorzystywany jako monomer do produkcji polikaprolaktonu, elastomerów poliuretanowych, syntetycznych włókien, folii, powłok, plastików oraz plastyfikatorów.

Zaproponowana w projekcie technologia polega na jednoetapowym chemo-enzymatycznym utlenianiu kwasu karboksylowego nadtlenkiem wodoru do nadkwasu, który jest właściwym utleniaczem cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu.

Wartość Projektu:
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 360 874,41 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania- wkład Funduszy Europejskich - wynosi 2 042 290,97 zł,  co stanowi 60,77% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 5 stycznia 2017r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Opracowanie procesu otrzymywania ɛ-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej”.

Budowa instalacji redukcji NOX na kotłach OP-215 nr 4 i 5 w Zakładach Azotowych Puławy SA Rozwiń

Dnia 04-05-2011 r. Zakłady Azotowe „Puławy” SA podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa instalacji redukcji NOx na kotłach OP-215 nr 4 i 5 w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” realizowanego w ramach działania 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza - Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi:
15 067 500,00 PLN
Planowane całkowite koszty kwalifikowane zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą:
12 250 000,00 PLN
Planowana kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi:
3 675 000,00 PLN.

Informacje o projekcie:
Projekt przewiduje optymalizacje procesu spalania i zastosowanie wtórnej metody redukcji tlenków azotu, które polega na dodaniu do gazów spalinowych czynnika selektywnie redukującego NOx. – czyli selektywnej redukcji niekatalityczna (SNCR). Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR) polega na bezpośrednim wtrysku do kotła substancji redukującej tlenki azotu do azotu i wody.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Głównym celem projektu jest redukcja emisji NOx kierowanych do powietrza o 445 Mg/rok.

Stan realizacji projektu: Projekt w trakcie realizacji.
Czerwiec 2011r - Marzec 2012r.
Podpisano umowę z Konsorcjum Instytutu Energetyki, Controltec'u Sp. z o.o. i MARMAG'u na wykonanie/świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Kierującego Biura Projektów przy przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych nr 854 i nr 864.
Zgłoszenie budowy obiektów i robót nie wymagających pozwolenia na budowę (Lipiec .2011r .)
Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego.
Wykonano przyłącza pomiarowe.
Wykonano pomiary obiektowe kotła w zakresie wydajności cieplnej i pomiarów sprawności, pomiary młynów ustalono charakterystyki przemiału, rozdziału czynnika nośnego i pyłu na poszczególne naroża kotłów.
Wykonano wstępną optymalizację procesu spalania – Wydano Sprawozdanie ze wstępnej optymalizacji procesu spalania oraz pomiarów obiektowych.
Podpisano umowę z firmą Yokogawa Deutschland GmbH Sp. z o.o. na „Kompleksowe wykonanie systemu zabezpieczeń, sterowania i automatyki (DCS) Kotła OP-215 nr 4 i nr 5 przy realizacji projektów inwestycyjnych nr 854 pod nazwą „Budowa Instalacji Redukcji NOx na Kotle OP-215 nr 4” oraz nr 864 pod nazwą „Budowa Instalacji Redukcji NOx na Kotle OP-215 nr 5”.
Kwiecień 2012 r. Trwa wykonywanie prac i dokumentacji dla DCS
Czerwiec 2012 r. - Trwają prace w zakresie DCS: kompletacja dostaw, uzgadnianie dokumentacji
Czerwiec 2012 r. - Podpisana została umowa z firmą PiAZAP na wykonanie dostaw i robót obiektowych branży AKPiA z dostawą urządzeń, montażem, konfiguracją, rozruchem, uruchomieniem wraz z instalacją oraz zgromadzeniem i przekazaniem wymaganych dokumentów.
Lipiec 2012 r. - Trwają prace w zakresie DCS: Odebrano dostawy wyposażenia.
Sierpień 2012 r. - Trwają prace w zakresie DCS.
Październik 2012 r. - podpisano umowę z firmą ERC Emissions Reduzierungs Concepte GmbH na dostawę technologii i kluczowych urządzeń dla Instalacji Redukcji Nox metodą SNCR dla kotłów OP-215 K-4 i K-5.
Listopad 2012 r. - Zakończono prace branży mechanicznej w ramach modernizacji kotła 4.
Styczeń 2013 r. - Otrzymano Dokumentację wstępną wraz z technologią w formie drukowanej z ERC.
Marzec 2013 r- Uruchomiono kocioł K-5 – trwają prace regulacyjne na gorąco.
Kwiecień 2013 r. - podpisano umowę z firmą Yokogawa Deutschland GmbH Sp. z o.o. na dostawę sprzętu, oprogramowania, licencji wraz z uruchomieniem serwerów SCADA dla Kotłów OP-215 nr 4 i 5.
Dostawa elementów dla instalacji SNCR.
Maj 2013 r. - podpisano umowę z SICK Sp. z o.o. na dostawę, montaż i uruchomienie: analizatorów stężenia gazów spalinowych oraz stężenia NH3 w gazach spalinowych za instalacją DENOx dla Kotłów nr 4 i 5.
Czerwiec 2013 r. - otrzymano Decyzję - Pozwolenie na budowę instalacji SNCR.
Podpisano z firmą REMZAP Sp. z o.o umowę na budowę stanowiska dla posadowienia zbiornika operacyjnego roztworu mocznika o poj. 5,5 m3 dla instalacji do redukcji NOx dla kotłów OP-215 nr 4 i 5.
Podpisano umowę z firmą MEZAP Sp. z o.o na wykonanie robót związanych z dostawą, prefabrykacją/wykonaniem, montażem, rozruchem mechanicznym i technologicznym Instalacji redukcji Nox dla Kotłów OP-215 nr 4 i OP-215 nr 5 w zakresie branż: mechanicznej, elektrycznej, antykorozyjnej i izolacyjnej.
Lipiec 2013 r. - Rozpoczęto roboty w branży budowlanej instalacji SNCR.
Sierpień 2013 r. - Trwają roboty w branży budowlanej instalacji SNCR kotła nr 5.
Październik 2013 r. – Wykonanie i posadowienie na fundamencie zbiornika roztworu mocznika. Zakończono modernizację kotła nr 4 dla Instalacji SNRC.
Grudzień 2013 r. -Zakończono i odebrano instalacje próbopobieraków wykonaną przez firmę BETA
Marzec 2014 r. - Zakończono wszystkie prace obiektowe AKPiA na kotłach 5 i 4.
W dniu 12-03-2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający okres kwalifikowania wydatków.
Kwiecień 2014 r. zakończono wszystkie prace obiektowe.
Maj – czerwiec 2014 r. Prace branży AKPiA - przygotowanie do SAT instalacji SNCR.
Sierpień 2014 r. - Firma Control TEC zgłosiła dokumentacje do CLDT .
Październik 2014 r. - Przeprowadzono na kotle nr 5 optymalizację metodą pierwotna z wynikiem pozytywnym.
Listopad 2014 r. - Rozpoczęto uruchamianie instalacji SNCR kotła nr 5. Instytut Energetyki wykonał optymalizację metodą pierwotną na kotle nr 4.
Grudzień 2014 r. - Uruchomiono instalacje SNCR pod nadzorem przedstawicieli firmy ERC i rozpoczęto optymalizację. Została wydana dokumentacja pomodernizacyjna.
Luty 2015 r. – W dniu 27-02-21015r podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający okres kwalifikowania wydatków.
Wykonano pomiary gwarancyjne metody pierwotnej z wynikiem pozytywnym.
Marzec 2015 r. - Kwiecień 2015 r. - Trwają prace optymalizacyjne metody SNCR prowadzone przez firmę ERC po wymianie końcówek wtryskowych.
Lipiec 2015 r. – W dniu 10-07-21015 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający okres kwalifikowania wydatków oraz zmniejszający planowane koszty kwalifikowane i  planowane dofinansowanie  projektu.

 

 

Główny serwis informacyjny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

Modernizacja elektrofiltrów Rozwiń

Dnia 14 listopada 2006 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja Elektrofiltrów” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie Przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Kwota dofinansowania 8 690 000 PLN.
Informacje o programie dostępne są na stronie http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/

Przebudowa instalacji demineralizacji wody w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A.Rozwiń

Dnia 18-05-2009r. Zakłady Azotowe „Puławy” SA podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa Instalacji Demineralizacji wody w ZA „PUŁAWY” S.A.” realizowanego w ramach działania 4.4: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 44 700 642,33 PLN
Całkowite koszty kwalifikowane wyniosły: 41 800 000,00 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 8 081 500,00 PLN.

Informacje o projekcie:
Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia „Przebudowa instalacji demineralizacji wody w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” polegał na zakupie i montażu urządzeń oraz uruchomienie instalacji demineralizacji wody obejmującej następujące węzły technologiczne:
• wstępne przygotowanie wody- instalacja demineralizacji wody
• węzeł magazynowania i dozowania chemikaliów regeneracyjnych,
• magazynowanie i dystrybucja wody uzdatnionej
• układy elektryczne i aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę
• lokalny system sterowania i nadzoru dla w/w obiektów technologicznych

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Głównym celem realizacji zadania była poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ograniczenia zużycia wody do celów produkcyjnych, a tym samym zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków.
Osiągnięto ją poprzez zmniejszenie ilości pobieranej wody surowej o 620 103m3/rok lub w przeliczeniu na 1m3 wyprodukowanej wody demi, w tym do 30% wód poziemnych i 70% wód powierzchniowych, ograniczenie ilości zrzucanych ścieków 1 927 139m3/rok lub w przeliczeniu na 1m3 wyprodukowanej wody demi.

Stan realizacji projektu: Projekt zrealizowany i przekazany do użytkowania.

Główny serwis informacyjny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

Przebudowa kotła parowego pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji Rozwiń

Dnia 17-06-2009r. Zakłady Azotowe „Puławy” SA podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa Kotła Parowego pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji” realizowanego w ramach działania 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 30 055 775,77 PLN
Całkowite koszty kwalifikowane wyniosły: 29 997 000,00 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 8 999 100,00 PLN.

Informacje o projekcie:
W ramach projektu „Przebudowa Kotła Parowego pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji” została zainstalowana nowa instalacja odpylenia i odpopielania spalin , jak również przynależne do tej instalacji kanały spalin, dokonano modernizacji obrotowych podgrzewaczy powietrza, ponadto dokonano modernizacji węzła zasilającego kocioł nr 2 w wodę, przebudowano rozdzielnię 6kV, wymieniono rozdzielnię 0,4 kV. Wykonano budowę bezprzerwowego układu zasilania dla potrzeb układu sterowania oraz modernizację układu sterowania i AKPiA.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Głównym celem realizacji zadania była redukcja pyłów w gazach spalinowych kierowanych do atmosfery, powstających w wyniku spalania pyłu węglowego oraz redukcję emisji NOx, CO2 oraz SO2.
Osiągnięto ją w następujących ilościach :
- redukcja emisji pyłu do powietrza - zmniejszenie o 300 Mg/rok
- emisji dwutlenku siarki do powietrza - zmniejszenie o 9 Mg/rok
- redukcja emisji tlenków azotu do powietrza - zmniejszenie o 3,3 Mg/rok
- redukcja emisji dwutlenku węgla do powietrza - zmniejszenie o 1200 Mg/rok
ponadto dotrzymano stężenia pyłu za elektrofiltrem poniżej 50mg/Nm3.

Stan realizacji projektu: Projekt zrealizowany i przekazany do użytkowania.

Główny serwis informacyjny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku - wymiana absorbera 150 K2 Rozwiń

Dnia 30-06-2009 r. Zakłady Azotowe „Puławy” SA podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku – wymiana absorbera 150 K2” realizowanego w ramach działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach - Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 14 131 725,28 PLN
Całkowite koszty kwalifikowane wyniosły: 12 258 636,10 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 2 793 020,25 PLN

Informacje o projekcie:
Inwestycja w ramach, której przebudowano instalację usuwania CO2 z gazu procesowego została zrealizowana na Polu Przygotowania Gazu i w pompowni H-42 w Zakładzie Nawozów. Realizacja tego projektu nie zmienia istniejącej technologii usuwania dwutlenku węgla z gazu syntezowego, jedynie unowocześnia proces i czyni go mniej energochłonnym. Istota modernizacji polega na zastosowaniu zbiornika ekspansyjnego na strumieniu roztworu węglanu potasu ( roztworu Benfielda) z kolumny 153 K1. Zastosowanie układu ekspander- strumienica pozwala na zawrócenie części ciepła gorącego roztworu częściowo zregenerowanego i jego powtórne wykorzystanie do regeneracji w dolnej części regeneratora 153 K1. Układ ten eliminuje konieczność podawania pary dla uzupełnienia bilansu cieplnego regeneracji. Obniżenie temperatury roztworu z regeneratora 153 K1, podawanego na środek absorbera 153 K2 (w wyniku rozprężania w zbiorniku ekspansyjnym) oraz obniżenie temperatury roztworu podawanego na szczyt absorbera, znacznie poprawia warunki jego pracy.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Bezpośrednim celem projektu było obniżenie ilości zużywanego ciepła do regeneracji ługu potasowego.
Osiągnięto oszczędność energii poprzez redukcję zużycia pary technologicznej w wysokości 15 968 MWh/rok
Ponadto bezpośrednim celem projektu było osiągnięcie redukcji emisji substancji do powietrza atmosferycznego.
Osiągnięto ją w następujących ilościach:
- pyłu o 6,4 Mg/rok,
- dwutlenku siarki o 49,28 Mg/rok,
- dwutlenku azotu o 10,433 Mg/rok,
- dwutlenku węgla o 5 990,95 Mg/rok

Stan realizacji projektu: Projekt zrealizowany i przekazany do użytkowania.

Główny serwis informacyjny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Rozwiń

Dnia 30-09-2009 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” realizowanego w ramach działania 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi:
183 565 000,00 PLN
Całkowite koszty kwalifikowane wyniosły: 180 037 000,00 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 20 000 000,00 PLN.

Informacje o projekcie:
W ramach projektu „Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” została wybudowana instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną wraz z niezbędnymi do funkcjonowania technologii głównej odsiarczania układami pomocniczymi i budową komina.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Głównym celem realizacji Projektu jest:
- redukcja emisji dwutlenku siarki odprowadzanego do powietrza w wysokości 8 598 Mg/rok,
- dotrzymanie stężenia dwutlenku siarki w przewodzie kominowym elektrociepłowni poniżej 400 mg/rok.

Stan realizacji projektu:
Zakończono budowę wszystkich niezbędnych instalacji i obiektów. Instalacja odsiarczania spalin z Elektrociepłowni Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wraz z nowym kominem oraz niezbędną infrastrukturą została przekazana do używania.

Główny serwis informacyjny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku - wymiana absorbera 150 K2 (linia II) Rozwiń

Dnia 10-08-2010r. Zakłady Azotowe „Puławy” SA podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku – wymiana absorbera 150 K2 (linia II)” realizowanego w ramach działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach - Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 11 457 867,57 PLN
Całkowite koszty kwalifikowane wyniosły : 10 721 872,42 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 1 865 475,53 PLN.

Informacje o projekcie:
Inwestycja w ramach, której przebudowano instalację usuwania CO2 z gazu procesowego została zrealizowana na Polu Przygotowania Gazu i w pompowni H-46 w Zakładzie Nawozów. Realizacja tego projektu nie zmienia istniejącej technologii usuwania dwutlenku węgla z gazu syntezowego, jedynie unowocześnia proces i czyni go mniej energochłonnym. Istota modernizacji polega na zastosowaniu zbiornika ekspansyjnego na strumieniu roztworu węglanu potasu (roztworu Benfielda) z kolumny 152 K1. Zastosowanie układu ekspander- strumienica pozwala na zawrócenie części ciepła gorącego roztworu częściowo zregenerowanego i jego powtórne wykorzystanie do regeneracji w dolnej części regeneratora 152 K1. Układ ten eliminuje konieczność podawania pary dla uzupełnienia bilansu cieplnego regeneracji. Obniżenie temperatury roztworu z regeneratora 152 K1, podawanego na środek absorbera 152 K2 (w wyniku rozprężania w zbiorniku ekspansyjnym) oraz obniżenie temperatury roztworu podawanego na szczyt absorbera, znacznie poprawia warunki jego pracy.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Bezpośrednim celem projektu było obniżenie ilości zużywanego ciepła do regeneracji ługu potasowego.
Osiągnięto oszczędność energii poprzez redukcję zużycia pary technologicznej w wysokości 23 651 MWh/rok
Ponadto bezpośrednim celem projektu było osiągnięcie redukcji emisji substancji do powietrza atmosferycznego.
Osiągnięto ją w następujących ilościach :
 - CO2 – 9 483,36 Mg/rok,
 - SO2 – 68,89 Mg/rok,
 - NOx – 16,84 Mg/rok,
 - Pył całkowity – 6,74 Mg/rok

Stan realizacji projektu: Projekt zrealizowany i przekazany do użytkowania.

Główny serwis informacyjny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

„Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx” Rozwiń

W dniu 12.09.2018 r.  Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr 229/2018/WN03/OA-EU/P na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx”.

Wartość Przedsięwzięcia : 84 127 900,00PLN 

Pożyczka  NFOŚiGW : 52 500 000,00PLN

Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego.” Rozwiń

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0476/18-01 z dnia 12.03.2019r.

Celem projektu jest opracowanie zupełnie nowej technologii oczyszczania i zatężania kwasu fosforowego do produkcji APP oraz innowacyjnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.

Efektem końcowym będzie opracowanie innowacji produktowych w postaci nowoczesnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.

Nowe produkty otrzymane w projekcie będą cechowały przewagi parametryczne nad obecnie dostępnymi produktami rynkowymi w związku z:

•    zastosowaniem w produkcie surowców fosforonośnych pochodzenia osadowego (bardziej zanieczyszczonych) jako bazy do produkcji płynnych nawozów wieloskładnikowych,
•    zawartością w produkcie APP jako nośnika mikroelementów w formie schelatowanej,
•    wyższą efektywnością stosowania/aplikacji produktu o ok. 10%,
•    wysoką rozpuszczalnością fosforu w nawozie płynnym (nie niższa niż 96% w por. do ok. 83%-89% w nawozie granulowanym zawierającym fosforan amonu),
•    szeroką liczbą sposobów aplikacji (dolistne, doglebowe oraz do fertygacji),
•    zróżnicowaniem form P2O5 (tj. w postaci ortofosforanów i polifosforanów),
•    obniżoną zawartością kadmu do 40 mg Cd/kg P2O5,
•    zmniejszoną emisją amoniaku (co najmniej 30% redukcji emisji z azotu amidowego),
•    wzrostem efektywności wielkości plonu wybranych roślin uprawnych przy zachowaniu analogicznych dawek składników pokarmowych w nawozach.

Wartość Projektu :
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 14 875 646,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 7 420 477,21 PLN,  co stanowi 49,94% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 10 kwietnia 2019r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego.”.

Projekt „Platforma startowa „Wschodni Akcelerator Biznesu” Rozwiń

Umowa nr UDA-POPW.01.01.01-06-0001/18-00.
 

Celem projektu jest inkubacja podmiotów poprzez rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu wsparcia, służącego przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych według przyjętej metodologii oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek.

Efektem końcowym projektu będzie wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu start-up w Polsce Wschodniej.

Wartość Projektu :
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 17 342 340,00 zł.
 

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 100 %,  co stanowi 100 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Projekt „Wzmocnienie potencjału GA Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I” Rozwiń

Umowa Nr: POIR.02.01.00-00-0044/18-00

Cel projektu:
Wyposażenie przedsiębiorstwa w aktywa niezbędne do prowadzenia prac B+R opracowania innowacji produktowych i procesowych w dwóch strategicznych dla przedsiębiorstwa obszarach – nawozów i biotechnologii. 

Efekt końcowy:
Powstanie nowych procesów i produktów:
•    Modyfikowanych nawozów stałych o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu
•    Nawozów płynnych mineralnych o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu
•    Naturalnego induktora odporności roślin uprawnych na suszę
•    Nowej metody otrzymywania preparatu białkowego z wykorzystaniem poprocesowej biomasy mikrobiologicznej
•    Nowego procesu biosyntezy polimerów mikrobiologicznych w oparciu o produkty odpadowe przemysłu chemicznego

Wartość Projektu :
Całkowity koszt: 50 594 451,00zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  41 133 700,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 20 566 850,00zł,  co stanowi 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Projekt „Rozwój laboratorium badawczego Grupy Azoty PUŁAWY” Rozwiń

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.01.03.00-06-0011/18-00 z dnia 20.11.2018r.

Celem projektu jest:  świadczenie dedykowanych, nowatorskich usług badawczo - rozwojowych dla podmiotów zewnętrznych oraz realizacja własnych badań przemysłowych i prac rozwojowych strategicznych obszarach zainteresowania przedsiębiorstwa:  biotechnologia, nawozy.

Przedmiotem Projektu Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. jest : świadczenie dedykowanych, nowatorskich usług badawczo - rozwojowych dla podmiotów zewnętrznych, w tym związanych z Grupą Azoty, w dwóch strategicznych obszarach zainteresowania przedsiębiorstwa (biotechnologia, nawozy). Dzięki nabyciu infrastruktury badawczej (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Spółka prowadzić będzie badania przemysłowe i prace rozwojowe w następującym zakresie:

1/ Opracowywanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników;
2/ Opracowywanie technologii biochemicznego zagospodarowania przemysłowych strumieni odpadowych/produktów ubocznych (przemysł chemiczny i rolno-spożywczy);
3/ Opracowywanie biokomponentów stymulujących wzrost i plonowanie roślin, a także zwiększających ich odporność na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe;
4/ Badania zależności w układzie nawóz-roślina-mikroorganizmy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych interakcji na jakość i wielkość plonu.

Wartość Projektu wynosi:
  9 258 948,00zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi:  6 022 080,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 999 598,04 zł , co stanowi 49,81% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.
Projekt „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych” Rozwiń

Projekt „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych” umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0012/17 z dnia 03.08.2018r.

Celem projektu jest uzyskanie kwasu bio-bursztynowego w wysokowydajnej biokatalizie z wykorzystaniem bakterii.

Efektem końcowym projektu będzie kwas bio-bursztynowy (KBB) wytwarzany w oparciu o rentowną technologię z zastosowaniem wysokowydajnego biokatalizatora, tolerującego wysokie stężenie KBB w pożywce bez straty wydajności jego wytwarzania. Technologia produkcji KBB pozwoli nie tylko uzyskiwać produkt biodegradowalny, lecz także wykorzystywać surowce odnawialne i odpadowe, które nie znalazły zastosowania w innych gałęziach przemysłu. Kolejną zaletą KBB będzie wykorzystanie w jego produkcji tanich podłoży minimalnych do hodowli mikroorganizmów oraz zoptymalizowanie pH fermentacji. Wszystkie wymienione parametry technologiczne przełożą się na opłacalność finansową bioprocesu i w rezultacie na sukces komercyjny produktu. Osiągnięcie końcowego celu projektu będzie możliwe dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej do modyfikacji szlaków metabolicznych wytypowanego biokatalizatora. Następnie produkcja kwasu bio-bursztynowego zostanie zwalidowana stosując tzw. analizę bilansu metabolitów (badania przemysłowe). Na etapie badań rozwojowych produkcja i zwiększenie skali procesu biosyntezy KBB do poziomu 100l fermentora, zostanie zoptymalizowana w oparciu o najbardziej wydajny szczep bakteryjny.

Zakres projektu wpisuje się w najnowsze trendy rynku chemicznego, który coraz częściej sięga po narzędzia biotechnologiczne i poszukuje czystych, „zielonych” produktów i ich metod wytwarzania z udziałem bakterii, grzybów i glonów.

Wartość Projektu :

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 572 323,75zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 4 696 926,94zł,  co stanowi 71,47% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 30 sierpnia 2018r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”.

Projekt „Przyjazne dla środowiska nawozy o spowolnionym uwalnianiu składników” umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1495/19 z dnia 04-08-2020r.Rozwiń

Cele i planowany efekt końcowy projektu:

Projekt zakłada wytworzenie nowych nawozów otoczkowanych o spowolnionym uwalnianiu składników, bazujących na mineralnych nawozach azotowych (Pulrea/Pulgran) i wieloskładnikowych NPK (Polifoska). Zastosowane biodegradowalne otoczki polimerowe oparte, w szczególności, na materiałach pochodzenia naturalnego, będą spełniały wymogi nowego rozporządzenia nawozowego 2019/1009 (biodegradacja 90% materiału w przeciągu 48 miesięcy od aplikacji). Produkty te mają przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania składników z nawozów i zwiększenia produktywności upraw przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  • Opracowanie nowych biodegradowalnych materiałów powłokowych dla mineralnych nawozów azotowych i NPK;
  • Określenie wpływu opracowanych formulacji nawozowych na rośliny uprawne, własności gleby oraz straty gazowe azotu w postaci amoniaku;
  • Opracowanie kompletnej technologii wytwarzania nawozu otoczkowanego oraz zaleceń nawozowych dla nowych produktów. 

Wartość Projektu:
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  5 804 602,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 3 821 656,47 PLN,  co stanowi 66,18 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Projekt „Przyjazna dla środowiska technologia otrzymywania kwasu adypinowego na drodze utleniania cykloheksanonu”Rozwiń

Projekt „Przyjazna dla środowiska technologia otrzymywania kwasu adypinowego na drodze utleniania cykloheksanonu”, umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0015/20 z dnia 29.09.2020 r.

Celem projektu jest opracowanie nowej innowacyjnej technologii otrzymywania kwasu adypinowego, w której zostanie ograniczone zużycie nieorganicznego utleniacza (kwasu azotowego), stosowanego w obecnych technologiach i odpowiedzialnego za emisję dużych ilości podtlenku azotu do atmosfery.

Efektem końcowym projektu będzie przyjazna dla środowiska technologia produkcji kwasu adypinowego możliwa do wdrożenia w działalności gospodarczej, zweryfikowana w zaprojektowanej i wybudowanej instalacji pilotowej wyposażonej w reaktor 100 L.

W proponowanej technologii kwas azotowy(V) zostanie zastąpiony powietrzem. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego układu katalitycznego proces będzie przebiegać w łagodnych warunkach i umożliwi otrzymanie kwasu adypinowego z wysoką selektywnością. Nowa metoda spełni współczesne wymagania zielonej chemii. Utlenianie powietrzem jest szczególnie korzystne, ze względu na łatwą dostępność, niską cenę i neutralny wpływ na środowisko. Kwas adypinowy jest wykorzystywany m.in. w produkcji poliamidów, poliestrów oraz plastyfikatorów.

Wartość Projektu:

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 965 175 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich – wynosi 3 462 860,75 zł,  co stanowi 58,05% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 20 października 2020 r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. został umieszczony plakat projektu „Przyjazna dla środowiska technologia otrzymywania kwasu adypinowego na drodze utleniania cykloheksanonu”.

Projekt „Wspomaganie rozwoju i odporności roślin przy zastosowaniu nawozów płynnych wzbogaconych o związki bioaktywne. Akronim: FertiUp” umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1265/20-00 z dnia 16.04.2021r.Rozwiń

Celem projektu opracowanie i wytworzenie dodatku funkcjonalnego do nawozów płynnych, na bazie związków bioaktywnych pochodzenia mikrobiologicznego wytwarzanych przez bakterie z rodzajów Paenibacillus i Enterobacter i/lub na bazie ekstraktów roślinnych, które będą stymulowały wzrost i rozwój roślin, zwiększały ich odporność na stresy biotyczne i abiotyczne, a także ograniczały straty azotu po zastosowaniu do gleby.

Efektem końcowym projektu będzie dodatek funkcjonalny, zawierający w składzie związki bioaktywne pochodzenia mikrobiologicznego i/lub roślinnego, do płynnych nawozów azotowych (tj. RSM - roztworu saletrzano-mocznikowego i RSMS – roztworu saletrzano-mocznikowego z siarką). Biokomponenty pochodzenia mikrobiologicznego zostaną wytworzone w wyniku hodowli bakterii (Enterobacter i Bacillus) w bioreaktorach. Biokomponenty roślinne zostaną wytworzone z wykorzystaniem różnych technik ekstrakcji (tj. ekstrakcji nadkrytycznej CO2 oraz ultradźwiękowej).

Dodatek funkcjonalny będzie zawierał w swym składzie m.in. chelatory i/lub solubilizatory mikro- i makrolementów w środowisku glebowym, naturalne inhibitory urolizy i nitryfikacji przyjazne dla środowiska i inne substancje naturalne w zależności od rodzaju surowca użytego do jego wytworzenia.

Nowoopracowany produkt bionawozowy będzie spełniał następujące funkcje: stymulacja wzrostu i rozwoju roślin, zwiększenie odporności roślin na stresy, a także ograniczanie strat azotu po zastosowaniu do gleby. Możliwość łącznego stosowania biokomponentów, zarówno pochodzenia roślinnego jak i mikrobiologicznego z nawozami płynnymi stanowi innowacyjność produktową.

W wyniku prac w projekcie zostaną wskazane wstępne założenia projektowe dla budowy instalacji przemysłowej oraz opracowana dokumentacja techniczno-ekonomiczna i wytyczne dotyczące stosowania nowego produktu.

Wartość Projektu :

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 733 285, 85 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 4 074 475,06 zł,  co stanowi 71,07% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 16 maja 2021r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Wspomaganie rozwoju i odporności roślin przy zastosowaniu nawozów płynnych wzbogaconych  o związki bioaktywne. Akronim: FertiUp”.

Wyszukiwarka