Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla bezpieczeństwa
Dla bezpieczeństwa

Grupa Azoty Puławy dba o bezpieczeństwo wieloaspektowo.

Szczególnie istotne są działania nakierowane na :

  • niezawodność pracy instalacji
  • rozwiązania na wypadek awarii
  • cały obszar bezpieczeństwa pracy i przeciwdziałania wypadków
  • bezpieczeństwo obrotu produktami na różnych etapach
  • podniesienie bezpieczeństwo społeczności lokalnej

Mając na uwadze powyższe wartości, opracowano „Raport o bezpieczeństwie” oraz „Program zapobiegania awariom”. Raport o bezpieczeństwie został zatwierdzony przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Spółka uzyskała też certyfikat opieki nad produktem dla nawozów – tzw. „Product Stewardship”.

Dla Grupy Azoty Puławy bardzo ważna jest minimalizacja ryzyka związanego z możliwością powstania poważnych awarii przemysłowych. W związku z tym zostały wdrożone odpowiednie środki bezpieczeństwa - zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Tworzą one system bezpieczeństwa – element ogólnego systemu zarządzania Spółką, gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. System ten funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Środowiskiem i Bezpieczeństwem wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001.

Aby ograniczyć zagrożenia, w zakładzie stosuje się systemy zapobiegania skażeniom atmosfery, wody i gleby:

• blokady technologiczne,

• dozorowanie zbiorników oraz rurociągów,

• zbiorniki buforowe (zapasowe),

• tace z odpływem do kanalizacji przemysłowej,

• zraszacze,

• automatyzację procesów technologicznych,

• systemy pomiarowe i ostrzegawcze o stanach krytycznych,

• oczyszczalnie ścieków i gazów wylotowych,

• system kanalizacji przemysłowej z zaworami umożliwiającymi zamknięcie przepływu,

• wykwalifikowany nadzór pracowników.

Od 1995 r. Grupa Azoty PUŁAWY realizuje program „Odpowiedzialność i Troska”. Obejmuje on działania z zakresu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa technicznego.

Na wypadek powstania awarii został opracowany „Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy”. Określa on zasady prowadzenia działań ratowniczych i informowania o zagrożeniu. W trakcie opracowywania planu ustalono zasady współpracy z Państwową Strażą Pożarną, a także sposób powiadamiania administracji rządowej i samorządowej. Spółka utrzymuje dobrze wyszkoloną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i środki gaśnicze Zakładową Straż Pożarną, zdolną do podjęcia skutecznych działań ratowniczych. Strażacy są wspierani przez ratowników chemicznych oraz inne służby zakładowe. Państwowa Straż Pożarna opracowała „Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy” przygotowany w celu likwidacji skutków awarii poza terenem Spółki. Wszystkie, licznie podejmowane, działania służą bezpieczeństwu środowiska, pracowników, lokalnej społeczności, a także klientów Spółki.

Grupa Azoty PUŁAWY – więcej niż chemia

Współczesna chemia to nie tylko jakość wytwarzanych produktów. To także bezpieczeństwo, zdrowie i ekologia. Unia Europejska przykłada do tych aspektów szczególną wagę. Wprowadzane przez nią regulacje prawne mają być gwarancją bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania substancji chemicznych będących w obrocie. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. stosują zasady wprowadzone przez rozporządzenia REACH i CLP.

Przepisy REACH i CLP mają na celu:

• nakłonienie przedsiębiorstw produkujących lub importujących chemikalia do udzielania przejrzystych wyjaśnień i podawania informacji na temat właściwości swoich substancji, a także do informowania o sposobie ich stosowania oraz o tym, dla kogo mogą stanowić zagrożenie.

• kontrolowanie ryzyka zagrożeń dla ludzi i środowiska stwarzanych przez najbardziej niebezpieczne chemikalia, poprzez ograniczanie ich ilości,

• upewnianie się, że substancje stwarzające zagrożenie zostały zaklasyfikowane i umieszczone w ogólnodostępnym wykazie na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów, a każdy zawierający je produkt jest oznakowany i opakowany w sposób gwarantujący bezpieczne stosowanie, a także właściwe poinformowanie konsumentów oraz pracowników,

• zapewnienie stopniowego wycofywania z użytku najbardziej niebezpiecznych chemikaliów.

Grupa Azoty PUŁAWY została zobowiązana do dostarczenia do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczowych informacji dotyczących produkowanych przez siebie substancji.

Informacje dotyczyły właściwości, klasyfikacji i oznakowania substancji, a także oceny potencjalnego stwarzanego przez nie zagrożenia. Zostały one złożone w ECHA m.in. w celu utworzenia scentralizowanej europejskiej bazy danych na temat chemikaliów, która podaje informacje do wiadomości publicznej oraz udostępnia je stosownym organom (Komisji Europejskiej, właściwym organom państw członkowskich i organom kontrolnym).

Grupa Azoty PUŁAWY przeklasyfikowała także wszystkie wdrażane do obrotu substancje niebezpieczne na formułę określoną kryteriami GHS. Znowelizowała również występujące na etykietach elementy oznakowania substancji niebezpiecznych.

Karty charakterystyki produkowanych substancji to narzędzia służące przekazywaniu informacji o bezpiecznym stosowaniu produktów od producenta do użytkownika, gwarantujące wystarczającą ilość i jakość informacji pozwalających na jej bezpieczne użycie. One również zostały dostosowane do nowego formatu, zgodnie z rozporządzeniem REACH.

REACH zakłada dwukierunkowość wymiany informacji na temat zagrożeń związanych z chemikaliami. W związku z tym Grupa Azoty PUŁAWY intensywnie uczestniczyła i uczestniczy w wymianie informacji z dostawcami chemikaliów.

Zgodnie z realizowaną od lat polityką, troska o bezpieczeństwo nie ogranicza się do terenu zakładów. Grupa Azoty PUŁAWY aktywnie uczestniczy w działaniach podnoszących bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej społeczności. Oprócz działań promujących bezpieczeństwo, Spółka udziela pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, innych miejscowych zagrożeń i gaszeniu pożarów. Pomoc taka jest systemowo realizowana poprzez włączenie Zakładowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.

SPOT System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych Rozwiń

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są jednym ze współtwórców Systemu SPOT działającego w Polsce od 2000 r.

Podstawowym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych na terenie kraju.

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako ośrodek systemu udzielają w możliwie najkrótszym czasie pomocy służbom prowadzącym działania ratownicze.

Zakres udzielanej pomocy obejmuje trzy stopnie:

Stopień 1 - doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę.

Stopień 2 - doradztwo na miejscu wypadku / awarii.

Stopień 3 - świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii przez Zakładową Straż Pożarną.

Całodobowy telefon alarmowy: 0-81/565 38 88 Punkt Alarmowy Zakładowej Straży Pożarnej.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczyRozwiń

Podstawowym celem Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, którego jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.


Zakładowa Straż Pożarna z dniem 10 stycznia 2000 roku  jako pierwsza jednostka zakładowa w kraju została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Zakładowa Straż Pożarna może być dysponowana do realizacji zadań na terenie powiatu, województwa bądź kraju. Przewidziana jest również do realizacji zadań w odwodach operacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

REACHRozwiń

REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz - w niektórych przypadkach - udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu oraz stosowania niektórych chemikaliów. Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 r. To obszerny akt prawny mający, w założeniu prawodawcy unijnego, kompleksowo regulować kwestie związane z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji chemicznych na terenie UE.

Zgodnie z REACH każdy producent lub importer substancji chemicznych, jeśli jego obrót przekracza wymiar 1 tony w skali roku, jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji stosowanych produktów chemicznych, a także ich rejestracji wraz z informacją o ich właściwościach i bezpieczeństwie.

Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

CLPRozwiń

CLP to obowiązujące w całej Unii Europejskiej rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin. Częściowo wdraża ono ujednolicone kryteria uzgodnione na szczeblu ONZ, tzw. Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) mający za zadanie likwidację barier w międzynarodowym handlu chemikaliami.

CLP określa nowe kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin, symbole zagrożeń (piktogramy) oraz metodykę etykietowania i pakowania chemikaliów, zapewniające wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów.

Dzięki rozporządzeniu CLP informacje o związanych z chemikaliami zagrożeniach są w sposób jasny przekazywane pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej poprzez klasyfikację i oznakowanie.

Wyszukiwarka