Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje zrealizowane
Budowa instalacji odsiarczania spalinRozwiń

Efektem realizacji projektu jest obniżenie poziomu dwutlenku siarki w spalinach, emitowanych do atmosfery. Wybrana technologia zapewnia wytwarzanie jako produktu ubocznego siarczanu amonu, który jako nawóz jest od lat w ofercie handlowej naszych Zakładów.

Cel inwestycji

Wraz z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych  instalacji spalania paliw Spółka zdecydowała się na budowę instalacji odsiarczania spalin. Wynika to z konieczności ograniczenia emisji dwutlenku siarki z elektrociepłowni tak, aby dotrzymać przewidzianych norm w tym zakresie.

Planowany efekt

 • obniżenie poziomu dwutlenku siarki w spalinach emitowanych do atmosfery,
 • zapewnienie, dzięki wybranej technologii, wytwarzania jako produktu ubocznego siarczanu amonu, który jako nawóz jest od lat w ofercie handlowej naszych Zakładów. Szacuje się, że przy 100% obciążeniu Zakład uzyska dodatkowo około 40 000 ton rocznie siarczanu amonu. Siarczan amonu będzie również półproduktem wykorzystywanym do produkcji nowych nawozów.
Produkcja nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonuRozwiń

Cel inwestycji

Projekt jest elementem sukcesywnie realizowanej strategii rozwoju Spółki w obszarze rozbudowy produktów finalnych. W jego ramach powstała instalacja produkcyjna nawozów stałych PULGRAN S i kompleks logistyczno-dystrybucyjny. PULGRAN S otrzymywany na bazie mocznika i siarczanu amonu jest nawozem dwuskładnikowym dostarczającym roślinom uprawnym azot i siarkę przy jednorazowej aplikacji.
 
Planowany efekt

 • wydłużenie łańcucha produktowego w segmencie nawozowym i umocnienie pozycji Zakładów Azotowych PUŁAWY jako lidera na rynku,
 • osiągnięcie przewidywanej produkcji nowych nawozów w wysokości około 160 000 ton rocznie PULGRAN-u S,
 • kompleks logistyczno-dystrybucyjny umożliwi nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną paletyzację, składowanie i obsługę załadunku mocznika oraz produktów na bazie mocznika i siarczanu amonu, produkowanych na nowej instalacji produkcyjnej.
Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonuRozwiń

Cel inwestycji

Projekt był kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu rozszerzenie gamy produktów Spółki oraz wydłużenie łańcucha produktowego. Obejmował on budowę instalacji produkcyjnej nawozów płynnych PULASKA oraz zbiorników do produkcji i magazynowania nawozów płynnych. PULASKA to dwuskładnikowy nawóz płynny otrzymywany na bazie mocznika i siarczanu amonu, dostarczający roślinom uprawnym azot i siarkę przy jednorazowej aplikacji. Produkt nadaje się również do dalszego wykorzystania jako surowiec do produkcji RSM-S.
 
Planowany efekt

Budowa nowej instalacji i rozbudowa bazy magazynowej nawozów płynnych przyczyniła się do:

 • produkcji nowych nawozów w wysokości około 190 000 ton rocznie PULASKI,
 • optymalizacji produkcji RSM, mocznika i saletry amonowej,
 • poprawy warunków składowania,
 • intensyfikacji wysyłek w okresie zwiększonej sprzedaży nawozów.
Budowa stokażu amoniakuRozwiń

Cel inwestycji

Inwestycja podniosła efektywność funkcjonowania Spółki dzięki możliwości magazynowania i zakupu amoniaku. Wpłynęła także na bezpieczeństwo funkcjonowania Zakładu dzięki elastycznemu planowaniu prac remontowych na większych odcinkach ciągów technologicznych oraz wykonywanie dużych remontów bez ograniczania produkcji.
 
Efekty:

Realizacja budowy stokażu amoniaku o pojemności 15 000 ton:

 • pozwoliła Spółce na dywersyfikację zaopatrzenia surowcowego (gaz ziemny, amoniak),
 • poprawiła stabilność pracy poszczególnych instalacji produkujących i zużywających amoniak,
 • zwiększyła stabilność poboru tlenu w przypadku awarii instalacji zużywających amoniak – bez konieczności odciążania produkcji amoniaku,
 • zapewniła ciągłość dostaw produktów dla klientów w przypadku awarii instalacji produkujących amoniak,
 • zwiększyła dobowe możliwości rozładunku amoniaku,
 • zabezpieczyła możliwość magazynowania amoniaku w okresach ograniczenia dostaw gazu,
 • umożliwiła sprzedaż amoniaku odbiorcom zewnętrznym.
Rozbudowa sieci sprzedaży RSMRozwiń

Cel inwestycji

Projekt miał za zadanie wsparcie rozwoju sieci sprzedaży RSM. W ramach przedsięwzięcia sieć dystrybucji RSM została zwiększona o 600 nowych zbiorników o pojemności magazynowej ponad 30 000 ton.
 
Efekty:

Realizacja inwestycji zapewniła:

 • optymalną sprzedaż produktu w danym regionie kraju, a w rezultacie możliwość dotarcia do największej liczby końcowych odbiorców (efekt sieci) z uwzględnieniem optymalnej logistyki,
 • rozbudzenie zainteresowania rolników profesjonalizacją nawożenia i stosowania RSM,
 • rozbudzenie zainteresowania dystrybutorów, którzy chcą zainwestować w dystrybucję i rozwój stosowania RSM,
 • umocnienie pozycji i udziału ZAP w konsumpcji krajowej RSM,
 • pozyskanie nowych odbiorców (tzw. rynek pierwotny), przede wszystkim gospodarstw rolnych,
 • wzrost dostępności produktu w ciągu całego roku dla odbiorców, zwłaszcza w okresie sezonu nawozowego,
 • optymalizację kosztów sprzedaży krajowej RSM,
 • uzyskanie dodatkowej pojemności składowej i zwiększenie sprzedaży RSM w Polsce – docelowo do 400 000 ton w 2015 roku (obecnie to ok. 280 000 ton),
 • likwidację „wąskich gardeł” w dystrybucji RSM poprzez ulokowanie w promieniu do 150 km od bazy nowych zbiorników do magazynowania RSM (pojemność od 25 m³ do 50 m³), gwarantujących zwiększenie rotacji obsługującej ich bazy,
 • likwidację barier związanych z coraz większą popularyzacją stosowania RSM – jednym z głównych ograniczeń wskazanych przez rolników jest brak zbiorników do magazynowania RSM.
Wyszukiwarka