Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Cezary Możeński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2024 r.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Technologii Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Od 1981 do 2022 r. był pracownikiem Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. W Instytucie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej, od stanowiska chemika do stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Jest uznanym specjalistą w przemyśle chemicznym i autorytetem w zakresie technologii produkcji syntetycznego amoniaku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych. Specjalizuje się w projektowaniu i modernizacji systemów technologicznych do produkcji gazów syntezowych, wodoru, metanolu, amoniaku i dekarbonizacji procesów chemicznych. Jest twórcą wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych sprzedanych w postaci licencji i wdrożonych w przemyśle w kraju i za granicą. Jest autorem licznych publikacji naukowych i patentów. Jako dyrektor pionu rozwoju i inwestycji w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. i dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych kierował zespołami zajmującymi się realizacją dużych projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

Pełnił również wiele ważnych funkcji w instytucjach związanych z przemysłem i nauką.

W latach 2008-2016 dr inż. był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., w której pełnił funkcję przewodniczącego.

W latach 2013 - 2016 był członkiem Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A.

W ostatnich latach był również m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dowiedz się więcej
Agnieszka Kania
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Powołana w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 kwietnia 2024 r.

Radca prawny, z doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie WSB Merito z zakresu prawa pracy, cywilnego, handlowego, oraz finansów; ponadto prowadzi szkolenia oraz audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania finansowania terroryzmu oraz stosowania międzynarodowych sankcji finansowych - na rzecz przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w banku, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, urzędach skarbowych i prowadząc swoją Kancelarię Radcy Prawnego.

Była Koordynatorem Zespołu Radców Prawnych w Ministerstwie Finansów oraz przedstawicielem Polski na posiedzeniach komitetów prawnych w Komisji Europejskiej oraz Radzie Europy. Była zaangażowana w tworzenia prawa, brała wielokrotnie udział w komisjach sejmowych i senackich. Prowadziła szkolenia i doradztwo z zakresu AML na rzecz instytucji i przedsiębiorców z Macedonii, Ukrainy, Turcji oraz Bułgarii.

Agnieszka Kania posiada również doświadczenie jako pełnomocnik procesowy przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Odbyła wiele szkoleń zawodowych i menadżerskich, w tym organizowanych przez Radę Europy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy z zakresu AML, ukończyła również program Legal MBA.

Aktualnie kieruje Działem Prawnym w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, gospodarczym, pracy oraz zamówieniach publicznych.

Dowiedz się więcej
Agnieszka Kowalik
Sekretarz Rady Nadzorczej wybrana przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powołana w skład Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2020 r. na X kadencję.

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, mgr inż. chemii,
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe – Zarządzanie projektami,
 • Politechnika Warszawska studia podyplomowe – Inżynieria gazownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2001 – obecnie - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
  Specjalista, Starszy Specjalista, od 2015 roku Główny Specjalista,
 • 2010 – 2015 - Melamina III/Elektrownia Puławy sp. z o. o. 
  Członek Zarządu
 • 1997 – 2000 - PROZAP sp. z o.o.
  Asystent Generalnego Projektanta Instalacji Eksportowych,
  Uczestnictwo w projekcie inwestycyjnym – budowa Melaminy II i Melaminy III w Puławach.

Kursy i odbyte egzaminy:

 • The Strategic Leadership Academy – Harvard Business i ICAN Institute,
 • Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa,
 • Kursy i szkolenia z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych. 
Dowiedz się więcej
Dariusz Bednorz
Członek Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2024 r.

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczenie w obszarze sprzedaży, zakupów, finansów, kontrolingu. Posiada kompetencje w usprawnianiu obszarów biznesowych stymulujących wzrost oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył również Studia Menedżerskie Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim/Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie Doradztwa Podatkowego i Zarządzania Podatkami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 2017 - 2022 pracował w zarządach spółek sektora prywatnego, w latach 2020 - 2022 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu ZM Silesia S.A. – grupa kapitałowa Boryszew S.A.

W okresie od 2014 - 2016 Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. nadzorował obszar sprzedaży (alkohole OXO i plastyfikatory), zakupów i logistyki.

Od 2013 do 2014 Wiceprezesa Zarządu Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. sprawował nadzór nad obszarem finansów, handlu oraz IT.

W okresie 2012 – 2013 Dyrektor Korporacyjny Handlu Nawozami Grupa Azoty S.A. odpowiadał za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego handlu nawozami w Grupie Azoty S.A. w tym w szczególności za reorganizację struktury organizacyjnej handlu nawozami dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Azoty S.A. (Tarnów, Kędzierzyn, Police), opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży.

Z ramienia Zarządu Grupy Azoty S.A. wyznaczony na lidera Grupy Roboczej brał czynny udział w realizacji projektu konsolidacji i integracji struktur i sprzedaży nawozów azotowych Grupy Azoty S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A.

W okresie od 2011 – 2012 Dyrektor Centrum Nawozów Grupa Azoty S.A. odpowiadał za integrację i konsolidację procesów sprzedaży nawozów w Grupie Azoty S.A. (Tarnów, Kędzierzyn).

W latach 2010 - 2012 Dyrektor Jednostki Biznesowej Nawozy w Grupie Azoty ZAK S.A., odpowiedzialny za zarządzanie biznesem nawozowym.

W latach 2003 - 2010 zarządzał obszarem kontrolingu w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. na poziomie Jednostki Biznesowej OXOPLAST.

Prezes Zarządu Hotel ORW Azoty Ustka Sp. z o.o. (2001 - 2003)

W okresie od 1999 – 2001, zarządzał obszarem kontrolingu w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. na poziomie Jednostki Biznesowej OXO i Spółki.

Członek Rad Nadzorczych:

Hotel ORW Azoty Ustka sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (2011 - 2012),
Hotel Centralny sp. z o.o. (2007 - 2008),
Zakład Remontowy Rekom Spółka z o.o. (2005 - 2006),
Zakład Budowy Aparatury Sp. z o.o. (2000 - 2004).

Organizacje Biznesowe:

Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (2015 - 2016).
Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego.

Dowiedz się więcej
Hubert Kamola
Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu od 13 kwietnia 2024 r.

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2024 r.

Manager posiadający 20-letnie doświadczenie w sektorze chemicznym i nawozowym. Posiada również międzynarodowe doświadczenie w zakresie handlu, logistyki i surowców strategicznych. Przez wiele lat uczestniczył w kształtowaniu regulacji z zakresu instrumentów ochrony handlu na poziomie europejskim, inicjując wiele ważnych dla sektora rozwiązań.

Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania na WSEiZ w Warszawie o specjalizacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada dyplom MBA University of Illinois at Urban-Chamaign. Był uczestnikiem wielu kursów i szkoleń z zakresy wyceny spółek, due-diligence, budowy wartości i negocjacji. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 12 kwietnia 2024 Członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

II 2024 Grupa Azoty S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  w III 2024 delegowany  do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. W dniu 12 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Huberta Kamoli z dniem 13 kwietnia 2024 roku na Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe w zakresie Agro i Chemia (w tym chemikalia organiczne i nieorganiczne), marketing w zakresie Agro i Chemia, ochronę rynku, zakupy (w tym zakupy surowców strategicznych).

2021-2024 PUH Chemirol Sp. z o.o. - Dyrektor Dep. Nawozów, zaangażowany również w działania M&A,  (największy polski operator Agro o zintegrowanej obsłudze rolnictwa).

2020 - 2021 Kronospan - Business Development Dyrektor, projekt integracji terminalu morskiego, logistyki
i surowców (mocznik melamina, metanol, fenol) dla największego w Europie producenta płyt drewnopochodnych.

2016 - 2020 CIECH S.A. - Dyrektor BU Soda, zarządzanie zintegrowanym modelem produkcyjno - handlowym
w 4 fabrykach (Polska, Niemcy, Rumunia).

2017 - 2019 CIECH Soda Polska - Członek Zarządu

2013 - IV 2016 Grupa Azoty - Dyrektor Dep. Korporacyjnego Agro, integracja segmentu Agro, członek of EPF (European Panel Federation), EMPA (European Melamine Producer Association) Działania w zakresie instrumentów ochrony rynku, m.in. cła anty-dumpingowe.

2009 - 2016 Grupa Azoty Puławy - Dyrektor Handlowy

2007 - 2009 Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Dyrektor Operacyjny (sprzedaż i produkcja), całościowa odpowiedzialność za zarządzania układem produkcyjno-handlowym.

2004 Nafta Polska - ekspert, delegowanie do przygotowania przekształceń w sektorze Wielskiej Syntezy Chemicznej.

2004 - 2007 Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Sales Manager, Hydrogen Peroxide.

Praca w Radach Nadzorczych (Egzamin Państwowy Nr 4039/2008 z 27/7/2008)

 • 2019 – 2020 – Ciech Soda Polska
 • 2018 – 2020 – Zakład Gospodarki Popiołami JV _ Ciech Soda Polska & Lafarge
 • 2017 – 2020 – Ciech Soda Deutschland
 • 2017 – 2020 – Ciech Soda Romania
 • 2011 – 2016 – Agrochem Dobre Miasto z o.o.
 • 2008 – 2011 – Remzap Sp. z o.o. – Przewodniczący
Dowiedz się więcej
Piotr Śliwa
Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2020 r. na X kadencję.

Wykształcenie:

 • wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe:

W  Zakładach Azotowych „Puławy” S.A zatrudniony w 1992 roku na  Wydziale Produkcji i Pakowania Saletry Amonowej na stanowisku aparatowy procesów chemicznych, następnie jako sterowniczy procesów chemicznych. Od 2012 r. oddelegowany do pracy w związku zawodowym NSZZ Solidarność na funkcję wiceprzewodniczącego.  Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego NSZZ Solidarność. 

Dowiedz się więcej
Niezależni członkowie rady nadzorczej

Pani Agnieszka Kowalik, Pani Agnieszka Kania, Pan Cezary Możeński, Pan Dariusz Bednorz oraz Pan Piotr Śliwa spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dowiedz się więcej
SprawozdaniaRozwiń

Komitet AudytuRozwiń

Skład osobowy Komitetu Audytu:

 • Dariusz Bednorz – Przewodniczący,
 • Agnieszka Kania – Członek Komitetu,
 • Agnieszka Kowalik – Członek Komitetu.

12.04.2024 r.

Wyszukiwarka