Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania systemu Zarządzania Zgodnością, proces wdrażania i przestrzegania tych zasad w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań, które całościowo składają się na system Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo miedzy innymi:

 • Kodeks antykorupcyjny,
 • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
 • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Spółki.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ustanawia system powiadamiania o nieprawidłowościach. Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

 Pełnomocnika ds. Zarządzania Zgodnością
 Mail: ##hnvcpaxhip.ejapln#at#vgjeppodin.rdb##
 Tel: +48 724 340 054
 lub na adres Spółki:
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
 24-110 Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Dane teleadresowe Spółek - Zgłaszanie nieprawidłowości
 

Kodeks antykorupcyjny Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.Rozwiń

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, przestrzega przepisy antykorupcyjne oraz zasady i reguły wskazane w Kodeksie postępowania etycznego. Poniżej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., przedstawia Kodeks antykorupcyjny obowiązujący w Spółce.

Anti-Corruption code of Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.Rozwiń

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. conducts its business activity in a responsible and transparent manner, which is consistent with the highest legal and ethical standards. It applies anti-corruption rules and principles, as well as provisions of the Code of Ethics. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. presents below the Anti-Corruption Code, which is currently binding for the company.

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.Rozwiń

Mając na uwadze, że Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny oraz zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, oraz że Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oczekuje stosowania podobnych postaw i standardów od wszystkich swoich Partnerów biznesowych w ramach współpracy, tworzy się Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Code of conduct for business partners of the Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.Rozwiń

Whereas the Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. conducts business activity in a responsible, transparent manner and in accordance with the highest legal and ethical standards, and the Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. expects all of their Business Partners to adopt similar attitudes and standards as part of their cooperation, this Code of Conduct for Business Partners of the Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. is hereby established.

Prezenty w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.Rozwiń

Wręczanie i przyjmowanie prezentów ułatwia budowę oraz rozwój relacji biznesowych z Partnerami biznesowymi, niemniej jednak niektóre z nich mogą zostać uznane za formę korupcji lub zaszkodzić reputacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Dlatego Spółka wypracowała reguły postępowania opisane w Polityce prezentowej wdrożonej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wiążącej jej pracowników i współpracowników. 

Polityka prezentowa doprecyzowuje zasady i reguły wskazane w Kodeksie etyki oraz Kodeksie antykorupcyjnym, jak również poszerza wiedzę pracowników w zakresie rodzajów prezentów, jakie może on wręczać lub przyjmować, a także dopuszczalnych warunków wręczania lub przyjmowania prezentów i związanych z tym reguł. Opisane zasady postępowania wpływają na ograniczenie ryzyka powstania podejrzenia korupcji w działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi ona działalność, zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla korupcji”.

Tryb postępowania uzależniony jest od wartości otrzymanego i wręczanego prezentu. Należy zwrócić uwagę, że dla prezentów przekraczających jednostkową wartość 200 zł brutto należy:

 • w przypadku wręczania prezentów, przekazać taką informację do właściwej jednostki/komórki organizacyjnej, która jest zobowiązana do wystawienia odpowiednich deklaracji podatkowych,
 • w przypadku otrzymania prezentów, sporządzany jest w ujęciu miesięcznym rejestr, który następnie przekazywany jest do właściwej jednostki/komórki organizacyjnej w celu ujęcia w rozliczeniach podatkowych Spółki.

Regularne (w kwocie powyżej 400 zł brutto w okresie 1 roku) wręczanie tej samej osobie prezentów jest zakazane.

 • Przyjmowanie prezentu, korzyści majątkowej lub korzyści osobistej przez pracownika:
  uczestniczącego w procedurze zamówieniowej, lub
 • biorącego bezpośredni udział w wyborze dostawców lub usługodawców, lub
 • nadzorującego realizację umów, lub
 • dokonującego odbiorów prac (potwierdzających ich wykonanie)

jest zakazane.

Przyjmowanie prezentu w postaci środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (np. bony upominkowe, akcje) przez pracownika jest zakazane.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wprowadziła również reguły dotyczące jednorazowego kosztu posiłku (w tym napojów) w trakcie spotkania biznesowego, aby zapewnić umiar i niezbędną skromność w tym zakresie. Koszt ten nie powinien przekroczyć (średnio za osobę):

 • w przypadku śniadania – 100 złotych brutto w Polsce i równowartości 50 euro brutto za granicą,
 • w przypadku obiadu (lunchu) – 150 złotych brutto i równowartości 75 euro brutto za granicą,
 • w przypadku kolacji - 200 złotych brutto i równowartości 100 euro brutto za granicą.

W przypadku każdego spotkania biznesowego koszt ew. napiwków obciąża zapraszającego i jest pokrywany ze środków prywatnych.

Przypadki podejrzenia naruszenia Polityki prezentowej w ramach Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A. należy zgłaszać do:

 • Pełnomocnika ds. Zarządzania Zgodnością
  Mail: ##hnvcpaxhip.ejapln#at#vgjeppodin.rdb##
  Tel: +48 724 340 054
 • lub na adres Spółki:
  Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
  24-110 Puławy

Wyszukiwarka