Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks etyki

Priorytetem Grupy Azoty jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i godny zaufania. Ambicją Grupy Azoty jest być podmiotem, który w sposób otwarty i precyzyjny komunikuje przyjęte przez siebie wartości i zasady postępowania. Grupa Azoty PUŁAWY dzieli wartości zdefiniowane w grupie kapitałowej Grupa Azoty. W 2017 r. przyjęła „Kodeks Postępowania Etycznego Grupy Azoty”, w którym zawarto pożądane postawy i sposób działania. Dokument ten określa kierunek działań Grupy służących kształtowaniu postaw pracowniczych, a także oddziaływaniu na sposób budowania relacji z otoczeniem, w którym funkcjonuje organizacja. Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty adresowany jest do wszystkich zatrudnionych w grupie kapitałowej Grupa Azoty oraz do klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy działających w otoczeniu Grupy. Grupa Azoty wskazując w kodeksie zasady, którymi się kieruje, wyraża przekonanie, że współpracujące z nią podmioty zewnętrzne w pełni uszanują treść oraz ducha kodeksu postępowania etycznego Grupy Azoty. Niniejszym Kodeks jest udostępniony do wiadomości wszystkim interesariuszom. 

Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieruszenia kodeksu postępowania etycznego, możliwe jest za pośrednictwem: 

Pełnomocnika ds. etyki:

Mail: ##hnvcpaxhip.ejapln#at#vgjeppodin.rdb##
Lub na adres Spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy 

Grupa Azoty PUŁAWY gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Wyszukiwarka