Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Biegły rewident

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZMIAN BIEGŁEGO REWIDENTA

W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zasady dotyczące zmiany biegłego rewidenta określone są Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Zgodnie z Polityką:

1.    Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, a także spółką dominującą w Grupie Kapitałowej.

2.    Sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej podlegają ustawowemu badaniu i przeglądowi przez firmę audytorską zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Międzynarodowymi i Krajowymi Standardami rewizji finansowej.

3.   Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

4.   Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.

5. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w jednostce zainteresowania publicznegopo upływie, co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

6.     Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego winna być zawierana z firmą audytorską na  okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej 2 letnie okresy. Natomiast łączny okres trwania nie może przekroczyć czasu 5 lat.

7. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki Polityka wprowadzana jest do stosowania w Spółkach należących do Grupy Kapitałowej.

Wyszukiwarka