Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Biegły rewident

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZMIAN BIEGŁEGO REWIDENTA

W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zasady dotyczące zmiany biegłego rewidenta określone są Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Zgodnie z Polityką:

  1. Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, a także spółką dominującą w Grupie Kapitałowej.
  2. Sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej podlegają ustawowemu badaniu i przeglądowi przez Firmę audytorską zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Międzynarodowymi i Krajowymi Standardami rewizji finansowej.
  3. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust 1 akapit drugi Rozporządzenia 537/2014,  przeprowadzanych przez tę samą Firmę audytorską lub Firmę audytorską powiązaną z tą Firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te Firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat.
  4. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.
  5.  Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w jednostce, o której mowa w § 4pkt 4, po upływie, co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.
  6. Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego winna być zawierana z Firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej 2 letnie okresy. Natomiast łączny okres trwania nie może przekroczyć czasu określonego w pkt 3.
  7. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki Polityka wprowadzana jest do stosowania w Spółkach należących do Grupy Kapitałowej.
Wyszukiwarka