Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka różnorodności

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. stosuje jasne zasady zatrudnienia oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wśród podstawowych obowiązków pracodawcy wymienia przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Określa on również zasady zatrudniania pracowników, które odbywa się w ramach potrzeb pracodawcy określonych planem etatyzacyjnym oraz zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w Taryfikatorze.

Statut Spółki definiuje zasady powoływania Zarządu oraz wyboru przez pracowników członka Zarządu.

Grupa Azoty na przestrzeni lat wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie zwiększaniu różnorodności i zapewniając równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób, co przekłada się na efektywność pracy i tym samym rozwój Grupy.

 

Aktualny udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Aktualny udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Wyszukiwarka