Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raport zintegrowany Grupy Azoty za 2020 rok
31.12.2021
Raport zintegrowany Grupy Azoty za 2020 rok

Raport Grupy Azoty za rok 2020 w formule zintegrowanej jest już dostępny online. W dokumencie przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące działalności finansowej i pozafinansowej Grupy.

Dwanaście miesięcy 2020 roku to okres, który był  pełen nowych wyzwań, związanych głównie z pandemią COVID-19. Jednocześnie aktualne pozostały wszystkie te wyzwania, których celem jest zmiana postaw środowiskowych i szeroko rozumiana transformacja klimatyczno-energetyczna. Jako Grupa Azoty doskonale rozumiemy, że zmiany proklimatyczne wymagają zaangażowania środowisk biznesowych. Dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie rozwiązań dekarbonizacyjnych, ale również szerzej – wszystkie zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem to kwestie, które wymagają mądrych i szybkich działań.  Równie ważna w kontekście prowadzenia działalności i komunikacji z interesariuszami, jest konieczność przygotowania się na nowe wymogi związane z taksonomią. Przed nami trudny, ale ważny okres przemiany i kontynuacji tworzenia wartości  w zgodzie z zasadami  zrównoważonego  rozwoju.  Jesteśmy do tych zmian gotowi, bo wiemy, że poprzez działania obniżające naszą emisyjność, zwiększamy konkurencyjność i otwieramy nowe możliwości biznesowemówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dokument obejmuje zagadnienia dotyczące aktywności w obszarze środowiska, społeczeństwa i zarządzania, a także zawiera kompleksowe zestawienie wyników finansowych Grupy. Raport ma na celu pokazanie, jak wywiązuje się ona z przyjętych zobowiązań, uwzględnia prezentację kluczowych wydarzeń, przegląd strategicznych inwestycji, czy wdrożonych innowacji.

W dokumencie dużo uwagi poświęcono kwestiom klimatycznym. Grupa wskazuje, że w samym  2020 roku w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła m.in.:  o 10 proc. zapotrzebowanie na paliwa do wytwarzania energii, o 20 proc. zmniejszyła emisję gazu cieplarnianego – podtlenku azotu, o ponad 17 proc. zmniejszyła emisję pyłu PM 2.5, czy chociażby o 5 proc.  zmniejszyła liczbę odpadów. Raport zawiera także sekcję poświęconą odpowiedzi Grupy na ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych, w tym podejmowane działania na polu dekarbonizacji. Aktywności te zostały zaprezentowane w dedykowanych sekcjach poświęconych analizie ryzyk klimatycznych (opracowanej przy wykorzystaniu wytycznych TCFD) oraz wdrażaniu modelu gospodarki obiegu zamkniętego, czy zrównoważonej produkcji.

Grupa wskazuje także, że jej celem jest m.in. ochrona zasobów naturalnych, realizowana przykładowo dzięki efektywnemu zagospodarowaniu surowców, wprowadzaniu na rynek nowych katalizatorów zmniejszających ładunek gazów cieplarnianych do atmosfery, czy opracowywanie efektywniejszych formuł nawozowych.

W raporcie przedstawiono informacje nt. modelu tworzenia wartości przez Grupę Azoty. Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności, poszczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione w zakresie, w jakim są niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Grupy.

Publikacja została opracowana w oparciu o przegląd działań wpływających na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jest zgodna z uznanymi standardami. Przy jego przygotowywaniu Grupa skorzystała z najnowszych wytycznych międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards). Treść i układ raportu oparte są również na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (IIRC). W celu zapewnienia najwyższej staranności raport poddano zewnętrznej weryfikacji.

Informacje nt. działalności Grupy Azoty zostały przedstawione w formie kompleksowej i łatwej w nawigowaniu strony internetowej. Dostępność raportu w wersji online pozwala wszystkim zainteresowanym na szybkie dotarcie do informacji, a możliwość wyszukiwania treści według sygnatur wskaźników GRI sprawnie prowadzi użytkowników do poszczególnych sekcji raportu.

Raport jest dostępny pod linkiem https://raport2020.grupaazoty.com/.

Wyszukiwarka