Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty sygnatariuszem listu na rzecz utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
10.09.2021
Grupa Azoty sygnatariuszem listu na rzecz utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce – znalazła się w gronie sygnatariuszu listu intencyjnego na rzecz budowy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. 

Dokument został podpisany podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ireneusza Zyski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dokument w imieniu Zarządu Grupy Azoty S.A. podpisał Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Marek Wadowski.

Strony wyraziły wolę nawiązania współpracy i podjęcia konkretnych działań w celu budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Dolnośląskiego.

– Bardzo ważne, żebyśmy w technologie wodorowe zaangażowali się razem z partnerami, którzy mają doświadczenie w wykorzystywaniu ich do produkcji niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł energii – powiedział podczas uroczystości Premier Mateusz Morawiecki.

Sygnatariusze zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego oraz badawczo-rozwojowego, dzięki któremu możliwe będzie zbudowanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

- Trudno o lepsze miejsce i czas do rozpoczęcia współpracy w ramach Dolnośląskiej Doliny Wodorowej niż trwające właśnie XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dzisiejsze wydarzenie  stanowi znakomity przykład wsparcia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wkrótce Rada Ministrów przyjmie Polską Strategię Wodorową, która wyznacza ramy rozwoju tego nowego sektora gospodarki oraz formułuje cele strategiczne do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Ponadto, niedługo interesariusze rynku z obszaru biznesu i nauki oraz przedstawiciele administracji publicznej podpiszą Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, którego zasadniczym celem jest wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego i gospodarczego, wyrażające się we wzroście local contentpodkreślił Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Grupa Azoty jako największy producent wodoru w Polsce, angażuje się w wiele inicjatyw związanych z budową krajowej gospodarki wodorowej. W lipcu ubiegłego roku, Grupa znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego – podpisanego z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska -   o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Spółka jest także członkiem Europejskiego Sojuszu Wodorowego, zainicjowanego przez Komisję Europejską, którego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie.

- Wodór produkowany przez Grupę Azoty jest wytwarzany z gazu  ziemnego i wykorzystywany przede wszystkim w procesie syntezy amoniaku. Jednocześnie już teraz prowadzimy działania w kierunku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co z kolei pozwoli nam produkować tzw. „zielony wodór”. Nie mam wątpliwości, że rozwój technologii wodorowych jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć w tym procesie. W imieniu Grupy Azoty, dziękuję Panu Premierowi i Panu Ministrowi za zaproszenie do udziału w inicjatywie przybliżającej nas do budowy krajowej gospodarki wodorowejmówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

W podpisaniu listu uczestniczył również Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Paweł Stańczyk.

- W Grupie Azoty ZAK przygotowujemy się do uruchomienia laboratorium analityki wodorowej. Zakupiliśmy już konkretne wyposażenie, opracowaliśmy plany rozbudowy części instalacji. Obecnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich wymaganych parametrów wodoru jako paliwa na potrzeby branży automotive, dlatego chcemy zagospodarować tę niszę. Jestem przekonany, że nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie technologii wodorowych oraz wysokie kompetencje w analityce chemicznej okażą się cennym wkładem w utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – komentuje Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Na mocy podpisanego listu intencyjnego, strony zadeklarowały także wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego regionu w celu budowy łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Sygnatariusze będą również podejmować działania nakierowane na zwiększenie znaczenia technologii wodorowych poprzez wspieranie podmiotów współpracujących na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

Wyszukiwarka