Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

RSM® 32

N 32

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Puławy

RSM 32 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 32

Gęstość: 1,32 kg/dm3

Azot N całkowity: 32%
Azot N azotanowy: 8,0%
Azot N amonowy: 8,0%
Azot N amidowy: 16,0% 

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

RSM 32 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu RSM 32 w l/ha i kg/ha:

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

l/ha

kg/ha

Pszenica ozima

261-308

344-406

332-379

438-500

403-427

531-563

Zboża jare

pszenica jara

213-237

281-313

261-308

344-406

332-379

438-500

jęczmień jary

95-142

125-188

166-213

219-281

237-261

313-344

Rzepak ozimy

332-355

438-469

379-403

500-531

427-474

563-625

Kukurydza

261-308

344-406

332-379

438-500

403-427

531-563

Burak cukrowy*

190-237

250-313

261-308

344-406

332-403

438-531

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

237-284

313-375

308-332

406-438

355-403

469-531

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

190-237

250-313

261-308

344-406

332-355

438-469

* bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

RSM 32 pakowany jest do:

  • cystern lub autocystern stalowych,
  • pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
  • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 32 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

RSM 32 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 32, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. 0°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Przechowywanie pojemników 792 kg/600 l i 1320 kg/1000 l: 

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Kędzierzyn
Artur Kosiński
Informacja techniczna i handlowa - Puławy
Paweł Kiełpsz
Wyszukiwarka