Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Gaz ziemny

Na stronie określono szczegółowo zasady i warunki zmiany sprzedawcy, zapewnienia wszystkim użytkownikom systemu przyłączonym do sieci dystrybucyjnej Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A równoprawnego traktowania w obszarze technicznej i handlowej obsługi użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz dostępu do danych i informacji zarządzanych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., przy zachowaniu transparentnych i niedyskryminujących działań operatora.

Dla odbiorcówRozwiń

Komunikaty dotyczące średniej wartości ciepła spalania gazu

Kwiecień 2024: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informują odbiorców gazu ziemnego z sieci GA ZAP S.A., że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym za miesiąc kwiecień 2024 wyniosła 11,486 kWh/m3.

Cena Referencyjna gazu (CRG)

Plan ograniczeń

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego opracowany przez Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach – jako operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.

Przyłączenia do sieci

Co należy zrobić, żeby przyłączyć swoje urządzenia do sieci gazowej? To bardzo proste. Poniżej procedura przyłączeniowa do sieci - krok po kroku:

Krok 1 - Określenie warunków przyłączenia.

W celu rozpoczęcia procedury przyłączenia należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Druk wniosku dostępny jest w budynku Przygotowania i Preparowania Wody bud. nr C-85, Wydział Dystrybucji Mediów Energetycznych pokój nr 7, tel. (81) 565 20 69, lub pokój nr 10, tel. (81) 565 25 45.

Wniosek można również pobrać z poniższej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
Zakład Elektrociepłowni
24-110 PUŁAWY 

Wniosek można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Kierownika Zakładu Elektrociepłowni, który znajduje się na I piętrze budynku Elektrociepłowni (nr bud. E-81) pokój 33.

Przed wypełnieniem wniosku przygotuj następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (w tym NIP/PESEL) i teleadresowe (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. budynek, hala, instalacja, mieszkanie, dom jednorodzinny, domek rekreacyjny, plac budowy, altana, garaż, itp.,
 • przewidywane zapotrzebowanie gazu [m3/h]
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego oraz czas jego trwania,
 • przewidywane roczne zużycie gazu.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, pod pojęciem którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.

Krok 2 - Warunki przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci:

Na podstawie złożonego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - opracuje w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku warunki przyłączenia, które wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci zostaną przedstawione podmiotowi przyłączanemu drogą pocztową na adres korespondencyjny podany przez niego we wniosku.

Po akceptacji określonych warunków przyłączenia oraz podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci, dwa podpisane egzemplarze umowy należy przekazać do Biura Handlowego Energetyki, które znajduje się w bud. Dyrekcji Produkcji (bud. nr E102) pokój nr 219A bądź przesłać na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki EH
tel. (81) 565 21 34

Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci, a po wykonaniu przyłącza podstawą do zawarcia umowy o na usług dystrybucji paliwa gazowego bądź umowy kompleksowej.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia uznaje się za kompletny jeżeli:

 • zawiera oznaczenie wnioskodawcy,
 • zawiera określenie mocy godzinowej [m3/h] zgodnie z obowiązującą taryfą,
 • zawiera przewidywane roczne zużycie epaliwa gazowego [m3/rok],
 • zawiera przewidywany termin rozpoczęcia poboru gazu,
 • do wniosku załączone zostały dokumenty określone w warunkach przyłaczenia jako załączniki wymagane.

Krok 3 - Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci:

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - przystępuje do realizacji umowy we współpracy z podmiotem przyłączanym na zasadach określonych w umowie. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie. Opłata za wykonanie przyłącza ustalana jest na podstawie stawek zgodnie z obowiązującą Taryfą dla gazu ziemnego wysokometanowego.

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci, zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym oraz rozporządzeniami wykonawczymi w tym zakresie.

Krok 4 - Przyłączanie obiektu do sieci:

Przyłączenie do sieci Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. (fizyczne uruchomienie przyłącza) nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy:

 • realizacji prac budowlano – montażowych po stronie Operatora,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej gazu ziemnego w przyłączanym obiekcie po stronie podmiotu przyłączanego,
 • uregulowaniu opłaty za przyłączenie określonej w umowie,
 • zgłoszeniu przez podmiot przyłączany gotowości instalacji do odbioru,
 • zawarciu przez podmiot przyłączany z Operatorem – Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. – umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. jako Przedsiębiorstwem Energetycznym.

Więcej informacji w zakładce zawieranie umowy

Uwaga: Należy zwróć uwagę na termin zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej wynikający z

umowy o przyłączenie do sieci. Jego niedotrzymanie rodzi konsekwencje finansowe dla Odbiorcy.

Zawieranie umowy

Prosimy zapoznać się z zasadami zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego dla Klientów.

Obiekt Nowoprzyłączany:

Po złożeniu wniosku o przyłączenie do sieci gazowej Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - jego zaakceptowaniu oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci dla nowo przyłączanego obiektu, należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zawrzeć umowy:

 • kompleksową (zawierającą postanowienia umowy sprzedaży gazu ziemnego i umowy o świadczenie usług jego dystrybucji)

Wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G1 (przedsiębiorstwa)
Wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G1 G (gospodarstwo domowe)

lub

 • świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży gazu

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
Załącznik nr 3 - formularze PZD i ZZZ

Procedura zawierania umowy kompleksowej:

W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Następnie należy skontaktować się z nami w celu zawarcia umowy, tj. z Biurem Handlowym Energetyki, Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21.

Procedura zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu

W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców gazu, z którymi Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (Operator) posiadają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem - Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki EH

Druk wniosku można również dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w budynku Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży paliwa gazowego.

Ważne: Termin przyłączenia instalacji odbiorczej zostanie uzgodniony po zawarciu wybranej umowy.

Informujemy, że zarówno umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa kompleksowa wymaga zgłoszenia przez wybranego Sprzedawcę do realizacji przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (Operatora).

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie do sieci Klient zobowiązany jest zawrzeć umowę / umowy, o których mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zrealizowaniu przez Operatora - Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - prac określonych w Umowie o przyłączenie.

Obiekt Istniejący:

Dla obiektów, w których nastąpiła zmiana dotychczasowego odbiorcy w związku ze sprzedażą obiektu, umową najmu, umową dzierżawy, w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji gazu przez nowego odbiorcę należy zawrzeć umowę:

 • kompleksową (zawierającą postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

Wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G1 (przedsiębiorstwa)
Wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G1 G (gospodarstwo domowe)

lub

 • świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
Załącznik nr 3 - formularze PZD i ZZZ

Procedura zawierania umowy kompleksowej:

W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Gruoy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Następnie należy skontaktować się z nami w celu zawarcia umowy, tj. z Biurem Handlowym Energetyki, Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21

Procedura zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu

W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców gazu, z którymi Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. (Operator) posiadają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży gazu ziemnego niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług jego dystrybucji z Operatorem - Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki EH

Druk wniosku można również dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w bud. Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży gazu ziemnego.

Nastąpiła zmiana warunków przyłączenia:

Po złożeniu wniosku o przyłączenie do sieci gazowej Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. dotyczącego obiektów, dla których nastąpiła zmiana dotychczas obowiązujących warunków przyłączenia do sieci (zmiana mocy godzinowej związana ze zmianą grupy taryfowej przez Odbiorcę, rozdział lub scalenie instalacji gazowej, itp.), należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji gazu zgodnie z nowo przyjętymi parametrami zawrzeć umowę:

 • kompleksową (zawierającą postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

Wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G1 (przedsiębiorstwa)
Wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G1 G (gospodarstwo domowe)

lub

 • świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży gazu ziemnego - gdy jest już zawarta umowa sprzedaży

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
Załącznik nr 3 - formularze PZD i ZZZ

Procedura zawierania umowy kompleksowej:

W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Następnie należy skontaktować się z nami w celu zawarcia umowy, tj. z Biurem Handlowym Energetyki, Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21.

Procedura zawierania Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

W celu zawarcia powyżej umowy zgodnej z nowymi parametrami, prosimy o wypełnienie stosownego druku wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki EH

Druk wniosku można również dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki, tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w bud. Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Nastąpiła zmiana sprzedawcy:

Po dokonaniu wyboru innego sprzedawcy paliwa gazowego niż Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., z którymi odbiorca miał dotychczas zawartą Umowę kompleksową, celem dalszego świadczenia usług dystrybucji gazu ziemnego przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji. Umowa zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy gazu zgłoszenia umowy sprzedaży.

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży, Operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. przedstawi projekt umowy o świadczenie usług dystrybucji do akceptacji i podpisu.

Podpisaną umowę należy przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki EH

lub dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki, tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w bud. Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Informacje

Sprzedawca z urzędu paliwa gazowego

Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawianych faktur

Reklamacje

Reklamacje dotyczące problemów technicznych w dostawie gazu ziemnego do odbiorców obcych winny być zgłaszane do Mistrza Zmiany Wydziału Dystrybucji Mediów Energetycznych - tel. 81 565 20 43, 81 565 20 37, 695-736-007 - dyżur całodobowy

Obowiązkiem Mistrza Zmiany będzie:

 • rejestrowanie zgłoszeń w Raporcie Zmiany,
 • podjęcie interwencji celem wyjaśnienia zgłoszenia i usunięcia ew. usterki,
 • przekazanie informacji dot. reklamacji do Służb Głównego Energetyka i Biura Handlowego Energetyki.

Kontrola

Instalacje odbiorcze podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - podlegają kontroli energetycznej pod kątem prawidłowości realizacji zapisów obowiązujących Umów pomiędzy Odbiorcami i Operatorem - Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. na zasadach określonych w Prawie Energetycznym. O wszczęciu kontroli Odbiorcy będą informowani przez Operatora - Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Sprzedaż rezerwowaRozwiń

Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. funkcję sprzedawcy rezerwowego pełni Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

Lista sprzedawców rezerwowych paliw gazowych

Wzór Umowy sprzedaży rezerwowej paliw gazowych

Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego paliwa gazowego

Wniosek o wpis na listę sprzedawców oferujących sprzedaż rezerwową

Informacja o sieciRozwiń

Charakterystyka sieci

Operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. świadczą działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji gazu ziemnego sieciami zlokalizowanymi na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. oraz w ich sąsiedztwie. Poniżej znajdą państwo informacje dotyczące charakterystyki tych sieci.

Wskaźniki przerw

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostawach gazu ziemnego na obszarze działania Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A..

Profile zużycia

Profile zużycia paliwa gazowego przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, dla których rejestracja objętości pobieranego paliwa gazowego odbywa się rzadziej niż raz na dobę.

InstrukcjeRozwiń

Proces konsultacyjny

Działając na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego przedstawia projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zaproponowane zmiany wynikają z dostosowania IRiESD do aktualnych przepisów i zmienionej IRiESP Gaz-Systemu. Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do projektu zmian IRiESD do dnia 27.05.2024r. Uwagi prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: ##sdbxcxzp.onrw-vxqphotz#at#vgjeppodin.rdb##

IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych w podziale na cześć ogólną i bilansowanie:

Prawo energetyczne

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

 

Zmiany sprzedawcyRozwiń

Uwarunkowania prawne

Przepisy i obowiązujące dokumenty regulujące proces związany ze zmianą Sprzedawcy energii elektrycznej.wynikają z następujących aktów prawnych i dokumentów, tj.:

 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie.
 • Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aktualna treść dokumentu jest dostępna w zakładce "Instrukcje"

Procedura zmiany sprzedawcy

Procedura krok po kroku zmiany Sprzedawcy gazu ziemnego dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., który pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze określonym w koncesji na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych udzielonej przez Prezesa URE.

Każdy Odbiorca gazu ziemnego, w tym Odbiorca zużywający gaz na potrzeby gospodarstwa domowego, powinien wiedzieć, że:

 • Posiada prawo do zmiany sprzedawcy. Prawo to oznacza możliwość zakupu gazu ziemnego od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy. Możliwość dokonania zmiany sprzedawcy jest przywilejem, a nie obowiązkiem Odbiorcy, więc jeżeli Odbiorca nie podejmie obecnie decyzji o zmianie sprzedawcy, nie oznacza to rezygnacji z tego prawa w przyszłości.
 • Sprzedawcą może być przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada prawo do obrotu gazem ziemnym na obszarze Polski. Prawo to jest potwierdzone udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesją na obrót gazem ziemnym.
 • Warunkiem niezbędnym realizacji sprzedaży gazu ziemnego do Odbiorcy przyłączonego do sieci Operatora - Grypy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. jest posiadanie przez wybranego przez Odbiorcę sprzedawcę umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego zawartej z Operatorem - Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A.

Krok 1: Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Odbiorca jak i Nowy Sprzedawca zawierają umowę sprzedaży gazu ziemnego. Umowa sprzedaży z Nowym Sprzedawcą powinna wejść w życie od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania umowy kompleksowej z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. (jeżeli dotychczasowym sprzedawcą była Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.) lub umowy sprzedaży zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą.

Krok 2: Wypowiedzenie umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą

Odbiorca składa wypowiedzenie umowy kompleksowej (gdy sprzedawcą była Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.) lub umowy sprzedaży zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą. W przypadku gdy dotychczasowym sprzedawcą był inny sprzedawca niż Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., zaś nowym sprzedawcą ma być przedsiębiorstwo energetyczne - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - wówczas wniosek o zmianę sprzedawcy winien być przedstawiony w Biurze Handlowym Energetyki, Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanym w bud. Dyrekcji Produkcji E-102, pokój 219A lub 214. Odbiorcy będzie wówczas przedstawiona do podpisu umowa kompleksowa.

Krok 3: Powiadomienie Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z innym sprzedawcą niż przedsiębiorstwo energetyczne Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wówczas strony powiadamiają Operatora - Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - o zawarciu umowy sprzedaży gazu ziemnego.

Objaśnienie do kroku 3:

W polach oznaczonych jako „nr ewidencyjny”, zawartych w „Zgłoszeniu umowy sprzedaży” lub „Załączniku do zgłoszenia umowy sprzedaży” można wstawić alternatywnie:

 • kod Punktu Poboru Gazu Ziemnego (PPG),
 • nr licznika gazu,
 • nr ewidencyjny określony na fakturze.

Krok 4: Weryfikacja przez Operatora - Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - zgłoszenia umowy sprzedaży

Krok ten polega na weryfikacji przez Operatora – Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - zgłoszenia umowy sprzedaży gazu ziemnego. W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia umowy sprzedaży dokonywana jest jego weryfikacja, zgodnie z zapisami IRiESD.

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży, Operator – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - informuje strony dokonujące zgłoszenia, o jego odrzuceniu oraz wskazuje przyczyny odrzucenia zgłoszenia.

Krok 5: Zawarcie Umowy Dystrybucyjnej

Procedura polega na zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy Odbiorcą, a Operatorem – Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. - lub dokonanie aktualizacji tej umowy (w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy).

Następuje też aktualizacja umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy odbiorcą, a Operatorem – Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.

Krok 6: Odczyt Licznika

Operator – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonują odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego Odbiorcy oraz udostępniają odczyt dotychczasowemu sprzedawcy oraz nowemu sprzedawcy (w przypadku gdy sprzedawcą nie jest przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.).

Lista sprzedawców

Kompletna lista zawierająca zestawienie sprzedawców, z którymi Operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - posiada zawarte generalne umowy na świadczenie usług dystrybucji na obszarze swojego działania:

DokumentyRozwiń
KontaktRozwiń

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

Sprawy Handlowe:
Biuro Handlowe Energetyki
telefon (81) 565-21-34 do godz. 15.00

Sprawy Techniczne:
Wydział Dystrybucji Mediów Energetycznych
telefon (81) 565-20-43, (81) 565-20-37 do godz. 14.00
695-736-007 - dyżur całodobowy

Wyszukiwarka