Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia elektryczna

Dla odbiorcówRozwiń

Plan remontów i ulepszeń

Plan remontów i ulepszeń na rok 2024:

Wymagania dla mikroinstalacji

Informacja dotycząca mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,

Przyłączenia do sieci

Co należy zrobić, żeby przyłączyć swoje urządzenia do sieci elektroenergetycznej? To bardzo proste. Poniżej procedura przyłączeniowa do sieci  - krok po kroku:

Krok 1 - Określenie warunków przyłączenia

W celu rozpoczęcia procedury przyłączenia należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Druk wniosku dostępny jest w budynku  Zakładu Elektrycznego F-61 pokój nr 26 Sekcja Operatora Systemów Elektroenergetycznych ,  tel. (81) 565 26 32, (81) 565 21 82, (81) 565 20 13.

Wniosek można również pobrać z poniższej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Sekcja Operatora Systemów Elektroenergetycznych
tel. (81) 565 21 82

Wniosek można również dostarczyć osobiście do Sekcji Operatora Systemów Elektroenergetycznych, która znajduje się na I piętrze  budynku  Zakładu Elektrycznego F-61 pokój  nr 26.

Wniosek powinien być dostarczony zgodnie z niżej załączonym wzorem, odpowiednio dla instalacji odbiorczej z mocą przyłączeniową lub dla instalacji wytwórczej z odpowiednim załącznikiem:

Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiające kodeks sieci, dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci NC RfG zatwierdzony decyzją Prezesa URE z dnia 6.11.2018 r.

KODEKSY SIECIOWE

Przed wypełnieniem wniosku przygotuj następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (w tym NIP/PESEL) i teleadresowe (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. budynek, hala, instalacja, mieszkanie, dom jednorodzinny, domek rekreacyjny, plac budowy, altana, garaż, itp.,
 • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, stanowiące sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń (w tym moc największych odbiorników) poziom napięcia oraz układ zasilania (1 lub 3 – fazowy)
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej oraz czas jego trwania,przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, pod pojęciem którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.

Krok 2 - Warunki przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci:

Na podstawie złożonego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - opracuje w terminie 30 dni dla NN oraz 150 dni dla SN licząc od dnia złożenia wniosku warunki przyłączenia, które wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci zostaną przedstawione podmiotowi przyłączanemu drogą pocztową na adres korespondencyjny podany przez niego we wniosku.

Po akceptacji określonych warunków przyłączenia oraz podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci, dwa egzemplarze umowy należy przekazać do Zakładu Elektrycznego które znajduje się w bud. F-61 pokój nr 26 bądź przesłać na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Sekcja Operatora Systemów Elektroenergetycznych
tel. (81) 565 21 82

Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci, a po wykonaniu przyłącza podstawą do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia uznaje się za kompletny jeżeli:

 • zawiera oznaczenie wnioskodawcy,
 • zawiera określenie mocy przyłączeniowej,
 • zawiera przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej,
 • zawiera przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
 • do wniosku załączone zostały dokumenty określone w warunkach przyłączenia jako załączniki wymagane.

Krok 3 - Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci:

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - przystępuje do realizacji umowy we współpracy z podmiotem przyłączanym na zasadach określonych w umowie. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie. Opłata za wykonanie przyłącza ustalana jest na podstawie stawek zgodnie z obowiązującą Taryfą.

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci, zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym oraz rozporządzeniami wykonawczymi w tym zakresie.

Krok 4 - Przyłączanie obiektu do sieci:

Przyłączenie do sieci Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. (fizyczne uruchomienie przyłącza) nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy:

 • realizacji prac budowlano – montażowych po stronie Operatora,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie (WLZ) po stronie podmiotu przyłączanego,
 • uregulowaniu opłaty za przyłączenie określonej w umowie,
 • zgłoszeniu przez podmiot przyłączany gotowości instalacji do odbioru,
 • zawarciu przez podmiot przyłączany z operatorem – Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. – umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. jako Przedsiębiorstwem Energetycznym.

Termin fizycznego uruchomienia przyłącza (podania napięcia) oraz zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego zostanie uzgodniony po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. Więcej informacji poniżej - w zakładce Zawieranie umowy

Uwaga: Należy zwróć uwagę na termin zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej wynikający z umowy o przyłączenie do sieci. Jego niedotrzymanie rodzi konsekwencje finansowe dla Odbiorcy.

Zawieranie umowy

Prosimy zapoznać się z zasadami zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Klientów.

Obiekt Nowoprzyłączany:

Po złożeniu wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - jego zaakceptowaniu oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci dla nowo przyłączanego obiektu, należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zawrzeć umowy:

- kompleksową (zawierającą postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

lub

- o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej

Procedura zawierania umowy kompleksowej:

W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Następnie należy skontaktować się z nami w celu zawarcia umowy, tj. z Biurem Handlowym Energetyki, Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21.

Procedura zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (Operator) posiadają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem - Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki PEH

Druk wniosku można również dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w budynku Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ważne: Termin przyłączenia instalacji odbiorczej zostanie uzgodniony po zawarciu wybranej umowy.

Informujemy, że zarówno umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa kompleksowa wymaga zgłoszenia przez wybranego Sprzedawcę do realizacji przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (Operatora).

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie do sieci Klient zobowiązany jest zawrzeć umowę / umowy, o których mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zrealizowaniu przez Operatora - Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - prac określonych w Umowie o przyłączenie.

Obiekt Istniejący:

Dla obiektów, w których nastąpiła zmiana dotychczasowego odbiorcy w związku ze sprzedażą obiektu, umową najmu, umową dzierżawy, w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez nowego odbiorcę należy zawrzeć umowę:


- kompleksową (zawierającą postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

lub

- o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej

Procedura zawierania umowy kompleksowej:

W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Następnie należy skontaktować się z nami w celu zawarcia umowy, tj. z Biurem Handlowym Energetyki, Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21

Procedura zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się listą sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (Operator) posiadają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem - Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki PEH

Druk wniosku można również dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w bud. Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Nastąpiła zmiana warunków przyłączenia:

Po złożeniu wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotyczącego obiektów, dla których nastąpiła zmiana dotychczas obowiązujących warunków przyłączenia do sieci (zmiana mocy przyłączeniowej, rozdział lub scalenie instalacji elektrycznej, itp.), należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z nowo przyjętymi parametrami zawrzeć umowę:


- kompleksową, zawierającą postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji:

lub

- o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej - gdy jest już zawarta umowa sprzedaży

Procedura zawierania umowy kompleksowej:

W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Następnie należy skontaktować się z nami w celu zawarcia umowy, tj. z Biurem Handlowym Energetyki, Tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21.

Procedura zawierania Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

W celu zawarcia powyżej umowy zgodnej z nowymi parametrami, prosimy o wypełnienie stosownego druku wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki PEH

Druk wniosku można również dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki, tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w bud. Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Nastąpiła zmiana sprzedawcy:

Po dokonaniu wyboru innego sprzedawcy energii elektrycznej niż Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., z którymi odbiorca miał dotychczas zawartą Umowę kompleksową, celem dalszego świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy energii elektrycznej zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej, Operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. przedstawi projekt umowy o świadczenie usług dystrybucji do akceptacji i podpisu.

Podpisaną umowę należy przesłać na adres korespondencyjny:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY
Biuro Handlowe Energetyki PEH

lub dostarczyć osobiście do Biura Handlowego Energetyki, tel. (81) 565 21 34 lub (81) 565 25 21, zlokalizowanego w bud. Dyrekcji Produkcji E-102 pokój 219A lub 214.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Cennik dla energii elektrycznej

Sprzedawca zobowiązany

Obrót energią elektryczną - Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.3.157.2023.MRa1 z dnia 23 października 2023 r. wyznaczono z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwo energetyczne ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A z siedzibą w Puławach.

Sprzedawca rezerwowy

Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. funkcję sprzedawcy rezerwowego pełni Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

Cennik sprzedaży rezerwowej dla energii elektrycznej

Wzór Umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej

Lista sprzedawców rezerwowych

Lista sprzedawców świadczących rezerwową usługę kompleksową na obszarze sieci OSD

Wniosek o wpis na listę sprzedawców oferujących rezerwową sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedawca z urzędu

Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. funkcję sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej pełni PGE Obrót S.A. Oddział w Lublinie, ul. Tomasza Zana 31 A, 20-601 Lublin.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące problemów technicznych w dostawie energii elektrycznej do odbiorców obcych winny być zgłaszane do Dyspozytora Mocy Zakładów - tel. 81 565 21 92 wew.21 92

Obowiązkiem Dyspozytora będzie:

 • rejestrowanie zgłoszeń w Książce reklamacji technicznych,
 • podjęcie interwencji celem wyjaśnienia zgłoszenia i usunięcia ew. usterki,
 • przekazanie informacji dot. reklamacji do Zakładu Elektrycznego i Biura Handlowego Energetyki.

Kontrola

Instalacje odbiorcze podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Operatora - Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - podlegają kontroli energetycznej pod kątem prawidłowości realizacji zapisów obowiązujących Umów pomiędzy Odbiorcami i Operatorem - Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. na zasadach określonych w Prawie Energetycznym. O wszczęciu kontroli Odbiorcy będą informowani przez Operatora - Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Informacje

Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawianych faktur

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: GA ZAP) informuje, że zapewnia odbiorcom końcowym energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu ziemnego oraz ciepłej wody użytkowej możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych (e-faktur).

Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej  prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej: ##hegotspobtsxp#at#vgjeppodin.rdb##. Szczegółowe informacje udzielane będą na zapytania kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.

Od Odbiorcy zainteresowanego uzyskiwaniem e-faktur  wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody na stosowanie tej formy sporządzania faktur. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do e-faktury jest akceptacja Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej obowiązującego w GA ZAP oraz złożenie podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, które można pobrać tutaj.

Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy przesłać na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Biuro Handlowe Energetyki

Dodatkowe informacje w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do e-faktur można uzyskać pod numerami telefonów:

Energia cieplna, gaz ziemny, ciepła woda użytkowa: 81/ 565-25-21,

Energia elektryczna: 81/ 565-31-51

Informacja o sieciRozwiń

Charakterystyka sieci

Operator - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. świadczą działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. sieciami rozdzielczymi o napięciu 30kV, 6kV oraz siecią niskiego napięcia. Poniżej znajdą państwo informacje dotyczące charakterystyki tych sieci.

Wskaźniki przerw - obowiązek informacyjny wynikający z paragrafu 41 ust. 3 rozporządzenia systemowego

Informacje o źródłach - obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 7 ust. 8l pkt 1 i 2 ustawy Prawo Energetyczne

1. Informacja dotycząca Podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV    

W I kwartale 2024 r. prowadzono rozruch Bloku Energetycznego przez konsorcjum w składzie:       

 • Polimex Mostostal S.A.,
 • Polimex Energy Sp. z o.o,
 • SBB Energy S.A.     

2. Łączna dostępna moc przyłączeniowa źródeł w sieci o napięciu powyżej 1kV w rozdzielni R-30

Lp.  Rok  Moc, MW
 1. 2024 25 
 2. 2025
 3. 2026
 4. 2027
 5. 2028
 6. 2029

3. Łączna dostępna moc przyłączeniowa źródeł w sieci o napięciu powyżej 1kV w rozdzielni RG-I

Lp.  Rok  Moc, MW
 1. 2024
 2. 2025
 3. 2026
 4. 2027
 5. 2028
 6. 2029

4. Łączna dostępna moc przyłączeniowa źródeł w sieci o napięciu powyżej 1kV w rozdzielni RG-II

Lp.  Rok  Moc, MW
 1. 2024
 2. 2025
 3. 2026
 4. 2027
 5. 2028
 6. 2029

5. Łączna dostępna moc przyłączeniowa źródeł w sieci o napięciu powyżej 1kV w rozdzielni RG-III

Lp.  Rok  Moc, MW
 1. 2024 15
 2. 2025
 3. 2026
 4. 2027
 5. 2028
 6. 2029

6. Łączna dostępna moc przyłączeniowa źródeł w sieci o napięciu powyżej 1kV w rozdzielni RG-IV

Lp.  Rok  Moc, MW
 1. 2024 10 
 2. 2025
 3. 2026
 4. 2027
 5. 2028
 6. 2029

W/w informacje dotyczą I kwartału 2024 r.

Rejestr magazynów energii elektrycznej - obowiązek wynikający z art. 43g ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Informacja dla odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci OSD GA ZAP w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawka opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022 wynosi dla odbiorców 0,9 zł/MWh.

InstrukcjeRozwiń

Proces konsultacyjny

Informacje o rozpoczęciu procesu konsultacji

Linki do IRiESD:

Raport z konsultacji

Proces konsultacji projektu Instrukcji wg Karty Aktualizacji (9/2023) oraz Karty Aktualizacji (10/2023) został zakończony 24.07.2023 r.

IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych w podziale na cześć ogólną i bilansowanie:

Prawo energetyczne

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Zmiana sprzedawcyRozwiń

Uwarunkowania prawne

Przepisy i obowiązujące dokumenty regulujące proces związany ze zmianą Sprzedawcy energii elektrycznej.wynikają z następujących aktów prawnych i dokumentów, tj.:

 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie.
 • Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aktualna treść dokumentu jest dostępna w zakładce "Instrukcje".

Procedura zmiany sprzedawcy

Lista sprzedawców

DokumentyRozwiń

Taryfy zatwierdzone przez URE na media energetyczne, które podlegają sprzedaży przez Spółkę:

Koncesje posiadane przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Informacje o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2023 r.

Informacja dla Klientów Grupy Azoty Puławy

W celu zawarcia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Energetyki pod numerem: 81 565 21 34 lub 81 565 25 23 lub pocztą elektroniczną pod adresem: ##tctgvxpta#at#ejapln.rdb## 

Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RfG):

Przyłączanie odbioru (NC DC):

Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC):

KontaktRozwiń

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

Sprawy Handlowe:
Biuro Handlowe Energetyki
telefon (81) 565-21-34 do godz. 15.00

Sprawy Techniczne:
Sekcja Operatora Systemów Elektroenergetycznych
telefon (81) 565-21-82
telefon (81) 565-26-32
telefon (81) 565-20-13

Wyszukiwarka