Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia cieplna

Na stronie określono szczegółowo zasady i warunki zmiany sprzedawcy, zapewnienia wszystkim użytkownikom systemu przyłączonym do sieci dystrybucyjnej Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A równoprawnego traktowania w obszarze technicznej i handlowej obsługi użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz dostępu do danych i informacji zarządzanych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., przy zachowaniu transparentnych i niedyskryminujących działań operatora.

Dla odbiorcówRozwiń

Procedura przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej:

 1. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
  Załączenie przez podmiot ubiegający się o podłączenie do sieci ciepłowniczej oświadczenia potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z podłączanego obiektu oraz planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie posiada tytułu prawnego składa wniosek o wydanie wstępnych warunków przyłączenia.

 2. Wydanie przez służby Szefa Biura Rozwoju Energetyki warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  Warunki przyłączeniowe ważne są dwa lata od dnia ich określenia, a warunki wstępne przez rok.
  Warunki przyłączenia przekazywane są wnioskodawcy wraz z projektem umowy przyłączeniowej.

 3. Zawarcie umowy przyłączeniowej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie i przedsiębiorstwo ciepłownicze.
  Umowa przyłączeniowa określa:
  • zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac z przeprowadzeniem prób odbiorów końcowych, wykonywanych przez strony,
  • sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
  • terminy zakończenia budowy przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczej, terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych i końcowych oraz ostatecznego obioru,
  • miejsce rozgraniczenia własności,
  • wysokość opłaty za przyłączenie
  • przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania ciepła.
 1. Wykonanie projektu technicznego i uzyskanie uzgodnienia od przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

 2. Budowa przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczych.
  Próby i odbiory częściowe oraz próby końcowe i ostateczny odbiór przyłącza, węzła i instalacji odbiorczych przeprowadzane są przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy a ich wyniki potwierdzane są przez strony w protokołach, których wzory ustala dostawca ciepła.
  W związku z podłączeniem do sieci ciepłowniczej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, niezbędne próby końcowe i ostateczny odbiór mogą być przeprowadzone podczas sezonu grzewczego w ustalonym terminie.

 3. Odbiór układu pomiarowo-rozliczeniowego przez upoważnionych przedstawicieli stron i spisanie protokołu odbioru na druku opracowanym przez dostawcę ciepła.

 4. Wystąpienie przez odbiorcę z wnioskiem (zleceniem) o rozpoczęcie dostawy ciepła.

 5. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła.

 6. Rozpoczęcie przez dostawcę ciepła dostawy ciepła w ilości wynikającej z zawartych umów sprzedaży ciepła.

 

Informacja o sieciRozwiń

Źródłem ciepła dla odbiorców przyłączonych do sieci grzewczej Grupy Azoty Puławy jest Zakładowa Elektrociepłownia.

Sieć wody grzewczej stanowią dwa obiegi:

1. Obieg wspólny dla obiektów zakładowych oraz odbiorców zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Puławy. Stanowi go sieć składająca się z rurociągów magistralnych o średnicach w zakresie od DN 65 do DN 500 usytuowanych na estakadach magistralnych oraz przyłączy do poszczególnych obiektów o średnicach od DN 25 do DN 125. Układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane są w obiektach odbiorców.

Sprawozdanie z działań mających na celu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego - sieć 1

2. Obieg zasilający miasto Puławy składający się z: rurociągu DN 600, dwóch rurociągów DN 400 oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego. W sezonie grzewczym rurociąg DN 600 jest rurociągiem zasilającym, a dwa rurociągi DN 400 są rurociągami powrotnymi. W okresie letnim pracują rurociągi DN 400 (jeden zasilenie, drugi powrót), a rurociąg DN 600 stanowi rezerwę.

Sprawozdanie z działań mających na celu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego - sieć 2

TaryfyRozwiń

Taryfy zatwierdzone przez URE na media energetyczne, które podlegają sprzedaży przez Spółkę:

Ceny ciepła dla podmiotów uprawnionych:

Komunikat Prezesa URE Nr 9/2023:

Na  podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967 ze zm.), Prezes URE opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększone o 40 proc. Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych - wytwórców i dystrybutorów jest podstawą do wyliczenia przez GA ZA „Puławy” S.A. ceny maksymalnej którą będą stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami, takimi jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 wraz z załącznikami

KontaktRozwiń

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

Sprawy Handlowe:
Biuro Handlowe Energetyki
telefon (81) 565-21-34 do godz. 15.00

Sprawy Techniczne:
Wydział Dystrybucji Mediów Energetycznych
telefon (81) 565-20-43, (81) 565-20-37 do godz. 14.00
695-736-007 - dyżur całodobowy

Wyszukiwarka