Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nadtlenek wodoru - H2O2

Nadtlenek wodoru 35-60 %

ROZTWÓR 35%; 49,5%; 50% i 60% - STABILIZOWANY, ROZTWÓR WODNY

Grupa Azoty Puławy

Nadtlenek wodoru produkowany jest w postaci roztworów wodnych:

 • nadtlenek wodoru roztwór 35% - stabilizowany, roztwór wodny;
 • nadtlenek wodoru roztwór 49,5% - stabilizowany, roztwór wodny;
 • nadtlenek wodoru roztwór 50% - stabilizowany, roztwór wodny;
 • nadtlenek wodoru roztwór 60% - stabilizowany, roztwór wodny;
 • nadtlenek wodoru roztwór 49,5% - stabilizowany, roztwór wodny (dla przemysłu celulozowo – papierniczego);
 • nadtlenek wodoru roztwór 50% - stabilizowany, roztwór wodny (dla przemysłu celulozowo – papierniczego).

Nadtlenek wodoru w postaci roztworów wodnych jest cieczą przezroczystą i bezbarwną.  Rozpuszcza się w wodzie w każdym stosunku. Bardzo łatwo ulega rozkładowi pod wpływem wielu czynników: wszelkich zanieczyszczeń czy podwyższonej temperatury, co sprawia, że wymaga szczególnej ostrożności przy magazynowaniu, jak i w operacjach z jego udziałem.

ZastosowanieRozwiń
 • surowiec wykorzystywany w syntezie nadtlenków;
 • utleniacz w reakcjach chemicznych;
 • substancja czynna w produktach biobójczych;
 • surowiec w produkcji gum i plastików;
 • substancja trawiąca w przemyśle elektronicznym i metalowym;
 • surowiec w procesach wybielania (przemysł włókienniczy i celulozowo – papierniczy);
 • neutralizator ścieków w procesach ochrony środowiska i oczyszczania wody;
 • surowiec do produkcji środków czystości i środków wybielających.
SpecyfikacjaRozwiń

Wymagania dla nadtlenku wodoru w postaci stabilizowanych 35%; 49,5%; 50% i 60% roztworów wodnych przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1

Lp Wymagania Jednostka miary Rodzaje
35% 49,5% 50% 60%
1. Zawartość H2O2 % (m/m) co najmniej 35 49,0-49,9 co najmniej 50 60
2. Zawartość wolnych kwasów [jak H2SO4], nie więcej niż % (m/m) 0,02 0,02 0,02 0,02
3. Stabilność* nie więcej niż % 5 5 5 5
4. Zawartość fosforanów [jako PO43-], nie więcej niż mg/l 300 400 400 450

* stabilność - stopień rozkładu w temperaturze 96ºC w czasie 16 godz.

Wymagania dla nadtlenku wodoru w postaci  stabilizowanego 49,5% i 50% roztworu wodnego dla przemysłu celulozowo-papierniczego przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2

Lp Wymagania Jednostka miary Wartość
1. Zawartość H2O2 % (m/m) 49,0-49,9 co najmniej 50
2. Zawartość wolnych kwasów [jak H2SO4], nie więcej niż % (m/m) 3,5 3,5
3. Stabilność* nie więcej niż % 2  2
4. Zawartość fosforanów [jako PO43-], nie więcej niż mg/l 400 400

* stabilność - stopień rozkładu w temperaturze 96ºC w czasie 16 godz.

PakowanieRozwiń

Nadtlenek wodoru w postaci stabilizowanych 35%; 49,5%; 50% i 60% roztworów wodnych można ładować/pakować do cystern, autocystern, kontenerów, kanistrów oraz dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) dopuszczonych do przewozu nadtlenku wodoru.

Cysterny, autocysterny, kontenery, kanistry i duże pojemniki do przewozu luzem (DPPL) powinny być zaopatrzone w urządzenia odpowietrzające.

Przed załadunkiem nadtlenku wodoru należy sprawdzić czystość cysterny, autocysterny, kontenera, opakowania (tj. dużego pojemnika do przewozu luzem (DPPL), kanistra).

Pojazdy samochodowe przewożące sztuki przesyłki powinny być dokładnie oczyszczone; w szczególności nie powinny zawierać żadnych odpadów palnych (słomy, siana, papieru, itp.). Do układania sztuk przesyłki zabrania się używania materiałów łatwopalnych.

PrzechowywanieRozwiń

Nadtlenek wodoru w postaci stabilizowanych 35%; 49,5%; 50% i 60% roztworów wodnych w opakowaniach należy przechowywać w zadaszonych, chłodnych, suchych, dobrze wentylowanych, bezpiecznych pod względem pożarowym pomieszczeniach. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Produkt może być również przechowywany w zbiornikach stokażowych zaopatrzonych w odpowiednie odpowietrzenie, urządzenia do napełniania i opróżniania. Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Dopuszcza się stosowanie następujących materiałów konstrukcyjnych:

 • niektóre typy stali kwasoodpornej (316 L);
 • polietylen wysokiej gęstości (HDPE).

Przed pierwszym napełnieniem zbiorniki stokażowe muszą być odpowiednio wyczyszczone i spasywowane.

W czasie przechowywania należy chronić roztwory wodne nadtlenku wodoru przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

Nie przechowywać razem z alkaliami, reduktorami, solami metali (ryzyko rozkładu), rozpuszczalnikami organicznymi (niebezpieczeństwo wybuchu).

Dostęp do wszystkich powierzchni magazynowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych.

TransportRozwiń

Roztwory wodne nadtlenku wodoru transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych.

Według przepisów RID/ADR nadtlenek wodoru w postaci stabilizowanych 35%; 49,5%; 50% i 60% roztworów wodnych jest zaliczany do klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2014.

W czasie transportu, opakowania z produktem należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Klasy i kategorie zagrożeniaRozwiń

Nadtlenek wodoru 35-49,9% spełnia kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia toksyczność ostra, kategoria 4. Wykazuje działanie drażniące na skórę (kategoria 2), działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia (kategoria 3). Powoduje poważne uszkodzenie oczu, (kategoria 1) oraz stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe (kategoria 3).

Nadtlenek wodoru 50-60% spełnia kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia toksyczność ostra, kategoria 4. Klasyfikowany jako substancja ciekła utleniająca kategoria 2. Wykazuje działanie żrące na skórę (kategoria 1B), działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia (kategoria 3). Powoduje poważne uszkodzenia oczu (kategoria 1) oraz stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe (kategoria 3)

Informacje dotyczące przepisów prawnychRozwiń

1. Nadtlenek wodoru wykorzystywany jako substancja czynna w produktach biobójczych, podlega wymaganiom Rozporządzenia WE nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

2. Nadtlenek wodoru kontrolowany jest przez Rozporządzenie WE nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, załącznik I – nabywanie, posiadanie lub używanie przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniom. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, zniknięcia i kradzieże należy zgłaszać do Krajowego Punktu Kontaktowego.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka