Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty odnosi się do informacji dotyczących wpływu konsolidacji na Grupę Azoty Puławy
06.03.2024
Grupa Azoty odnosi się do informacji dotyczących wpływu konsolidacji na Grupę Azoty Puławy

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi wpływu konsolidacji na Puławskie Zakłady Grupy Azoty, Grupa przedstawia kluczowe wnioski w tym zakresie.

Analizy globalnego rynku chemicznego nie pozostawiają wątpliwości - łączenie potencjałów i konsolidacja to kierunek, który jest najlepszym możliwym dla branży chemicznej. To warunek konieczny do utrzymania konkurencyjności i dalszego rozwoju – zarówno dla całej Grupy Kapitałowej, jak również poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

U podstaw umowy konsolidacyjnej z 2012 roku znajdywało się dążenie m.in. do: maksymalizacji synergii kosztowych, w szczególności w obszarze zakupu surowców i mediów, osiągnięcia efektów synergicznych poprzez rozszerzenie zdolności produkcyjnych oraz budowy elastycznego portfela produktowego.

Faktem jest, że sytuacja finansowa, w której znajduje się dziś Grupa Azoty, w tym również Puławskie Zakłady, jest dużym wyzwaniem. W efekcie podejmowanych decyzji, od początku 2023 roku Grupa Azoty raportowała kolejno straty netto na poziomach: 555 mln zł w I kwartale, 543 mln zł w II kwartale oraz 743 mln zł w III kwartale.

Jako jeden z powodów tych rekordowo słabych wyników można z całą pewnością wskazać brak znaczących postępów w zakresie faktycznej integracji spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Co za tym idzie – pierwotne założenia leżące u podstaw umowy konsolidacyjnej z 2012 roku nie zostały w pełni osiągnięte. Nie mogło być zatem mowy o maksymalnych synergiach kosztowych ani produkcyjnych. Nie mogło być również mowy o podejmowaniu działań, które odpowiadałyby na coraz bardziej wymagające potrzeby rynku.

Do niezadowalających wyników Grupy przyczyniły się również decyzje inwestycyjne podejmowane przez zarządy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, jak i innych Spółek Grupy.

Mając na względzie wszystkie te wyzwania, obecny Zarząd Grupy Azoty S.A. podejmuje działania w celu wypracowania długoterminowego planu restrukturyzacji, który jest niezbędny, aby ustabilizować pozycję finansową Grupy Azoty i w dalszej kolejności prowadzić proces odbudowy w poszczególnych obszarach biznesu. To z kolei przełoży się m.in. na osiągnięcie zakładanych przy rozpoczęciu konsolidacji celów.

Zarząd Grupy Azoty podkreśla, że zapoznał się z krytycznymi ocenami przeprowadzonej konsolidacji. To, co jednak jest kluczowe – w opinii Zarządu działania konsolidacyjne na przestrzeni ostatnich kilku lat nie mogą być uznane za wystarczające względem potrzeb rynkowych i dynamicznie rozwijającej się konkurencji. Konkurencji, w przypadku której procesy konsolidacyjne przynoszą konkretne, wymierne efekty, umacniając jej pozycję rynkową. Zdaniem Zarządu Grupy Azoty, podejmowane próby w zakresie oceny skutków konsolidacji powinny uwzględniać istotny fakt, że na przestrzeni ostatnich lat działania w zakresie konsolidacji - zgodnej z pierwotnymi założeniami - były znikome. To jedna z przyczyn trudnej sytuacji, w której znajduje się obecnie Grupa Azoty.

Grupa Azoty stoi przed pilnym wyzwaniem powrotu na stabilną ścieżkę rozwoju. Należy zakładać, że wszelkie próby wydzielenia w tym czasie którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej miałyby szereg negatywnych skutków zarówno dla wydzielanej spółki, jak również całej Grupy. Opracowywany plan restrukturyzacji będzie uwzględniać przyspieszenie konsolidacji w ramach wszystkich spółek Grupy Kapitałowej, a jego celem będzie utrzymanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój Grupy Azoty i poszczególnych spółek.

Istotnym krokiem w kierunku realizacji planu restrukturyzacji było podpisanie 29 lutego br. przez nowy Zarząd Grupy Azoty Aneksu do Porozumienia z 13 instytucjami finansującymi. Zgodnie z podpisanym dokumentem zapewnione zostało m.in. dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie. Równolegle Zarząd podkreśla, że Grupa Azoty S.A. na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Wyszukiwarka