Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-09-15
Zamknięcie
2022-09-22
Grupa Azoty Puławy
I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 ogłaszają:

I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych:

  1. Kabina dźwiękoizolacyjna kontenerowa marki Mimet S.A. Mikołów, rok produkcji 1998, cena wywoławcza: 2 496,90PLN w tym VAT 23%.
  2. Tokarka stołowa uniwersalna marki ZDZ Poznań, Typu: TSA-16, numer fabryczny 079, rok produkcji 1965, cena wywoławcza: 3 075,00PLN w tym VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022r. o godzinie 12:30 w budynku Sekcji Surowców Wtórnych (budynek A182).
Wyżej wymienione środki trwałe można oglądać w dniach 15.09 – 22.09.2022r. w godz. 7.00 – 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: Kabina tel. 81/565-2898, Tokarka tel. 81/565-2575 w sprawach formalnych dotyczących przetargu tel. 81/565-2898. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości:
Ad. 1 - 249,69 PLN, Ad. 2 – 307,50PLN do dnia 22.09.2022 r., przelewem na konto nr:47 1240 2412 1111 0000 3610 6451 w Pekao SA I O/Puławy. Na przelewie winna znaleźć się informacja: Wadium na przetarg - „Kabina dźwiękoizolacyjna” i/lub „Tokarka stołowa”.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu przetargu.
Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetargu uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesyłać na wyżej podany adres do dnia 22.09.2022 r. z dopiskiem na kopercie „Kabina dźwiękoizolacyjna” i/lub „Tokarka stołowa” lub osobiście do kancelarii GA ZAP. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii GA ZAP.
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Postępowanie zgodnie z treścią ogłoszenia, nie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wyszukiwarka