Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2019-05-20
Zamknięcie
2019-06-07
Grupa Azoty Puławy
Dostosowanie Instalacji Odsiarczania Spalin do wymagań BAT

Przedmiotem Zamówienia jest dostosowanie instalacji odsiarczania spalin w GAZAP do wymagań wynikających z opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 sierpnia 2017 r. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442z dnia 31 lipca 2017 r ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania. Powyższe zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED).

Instalacja ma zapewnić redukcję tlenków siarki do poziomu <100 mg/m3u dla wartości średnich godzinowych SO2 (przy 6% zawartości O2 w spalinach suchych przy spalaniu paliwa podstawowego, w zakresie określonych parametrów paliwa. Ponadto docelowo zamierzeniem Inwestora jest dalsza redukcja tlenków azotu, pyłów, HCl, HF, NH3 i rtęci dla spełnienia pozostałych wymagań wynikających z konkluzji BAT.

Dostosowanie Instalacji Odsiarczania Spalin do wymagań BAT

Pełna treść ogłoszenia do pobrania:

Ogłoszenie dostępne także na Platformie Zakupowej Logintrade (Nr zapytania Z10/198562) pod adresem

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,684452,3b743fb09523956ac4d20ed5b28daded.html

Wyszukiwarka