Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Fundusze europejskie
Fundusze europejskie
Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego.” Rozwiń

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0476/18-01 z dnia 12.03.2019r.


Celem projektu jest opracowanie zupełnie nowej technologii oczyszczania i zatężania kwasu fosforowego do produkcji APP oraz innowacyjnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.


Efektem końcowym będzie opracowanie innowacji produktowych w postaci nowoczesnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.

 

Nowe produkty otrzymane w projekcie będą cechowały przewagi parametryczne nad obecnie dostępnymi produktami rynkowymi w związku z:


•    zastosowaniem w produkcie surowców fosforonośnych pochodzenia osadowego (bardziej zanieczyszczonych) jako bazy do produkcji płynnych nawozów wieloskładnikowych,
•    zawartością w produkcie APP jako nośnika mikroelementów w formie schelatowanej,
•    wyższą efektywnością stosowania/aplikacji produktu o ok. 10%,
•    wysoką rozpuszczalnością fosforu w nawozie płynnym (nie niższa niż 96% w por. do ok. 83%-89% w nawozie granulowanym zawierającym fosforan amonu),
•    szeroką liczbą sposobów aplikacji (dolistne, doglebowe oraz do fertygacji),
•    zróżnicowaniem form P2O5 (tj. w postaci ortofosforanów i polifosforanów),
•    obniżoną zawartością kadmu do 40 mg Cd/kg P2O5,
•    zmniejszoną emisją amoniaku (co najmniej 30% redukcji emisji z azotu amidowego),
•    wzrostem efektywności wielkości plonu wybranych roślin uprawnych przy zachowaniu analogicznych dawek składników pokarmowych w nawozach.


Wartość Projektu :
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 14 875 646,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 7 420 477,21 PLN,  co stanowi 49,94% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 10 kwietnia 2019r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego.”.

Projekt „Platforma startowa „Wschodni Akcelerator Biznesu” Rozwiń

Umowa nr UDA-POPW.01.01.01-06-0001/18-00.
 

Celem projektu jest inkubacja podmiotów poprzez rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu wsparcia, służącego przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych według przyjętej metodologii oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek.

Efektem końcowym projektu będzie wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu start-up w Polsce Wschodniej.

Wartość Projektu :
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 17 342 340,00 zł.
 

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 100 %,  co stanowi 100 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.
 

Projekt „Wzmocnienie potencjału GA Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I” Rozwiń

Umowa Nr: POIR.02.01.00-00-0044/18-00
 

Cel projektu:
Wyposażenie przedsiębiorstwa w aktywa niezbędne do prowadzenia prac B+R opracowania innowacji produktowych i procesowych w dwóch strategicznych dla przedsiębiorstwa obszarach – nawozów i biotechnologii.
 

Efekt końcowy:
Powstanie nowych procesów i produktów:
•    Modyfikowanych nawozów stałych o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu
•    Nawozów płynnych mineralnych o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu
•    Naturalnego induktora odporności roślin uprawnych na suszę
•    Nowej metody otrzymywania preparatu białkowego z wykorzystaniem poprocesowej biomasy mikrobiologicznej
•    Nowego procesu biosyntezy polimerów mikrobiologicznych w oparciu o produkty odpadowe przemysłu chemicznego
 

Wartość Projektu :
Całkowity koszt: 50 594 451,00zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  41 133 700,00zł
 

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 20 566 850,00zł,  co stanowi 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Projekt "Rozwój i laboratorium Grupy Azoty Puławy"Rozwiń

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.01.03.00-06-0011/18-00 z dnia 20.11.2018r.

Celem projektu jest:  świadczenie dedykowanych, nowatorskich usług badawczo - rozwojowych dla podmiotów zewnętrznych oraz realizacja własnych badań przemysłowych i prac rozwojowych strategicznych obszarach zainteresowania przedsiębiorstwa:  biotechnologia, nawozy.

Przedmiotem Projektu Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. jest : świadczenie dedykowanych, nowatorskich usług badawczo - rozwojowych dla podmiotów zewnętrznych, w tym związanych z Grupą Azoty, w dwóch strategicznych obszarach zainteresowania przedsiębiorstwa (biotechnologia, nawozy). Dzięki nabyciu infrastruktury badawczej (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Spółka prowadzić będzie badania przemysłowe i prace rozwojowe w następującym zakresie:

1/ Opracowywanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników;
2/ Opracowywanie technologii biochemicznego zagospodarowania przemysłowych strumieni odpadowych/produktów ubocznych (przemysł chemiczny i rolno-spożywczy);
3/ Opracowywanie biokomponentów stymulujących wzrost i plonowanie roślin, a także zwiększających ich odporność na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe;
4/ Badania zależności w układzie nawóz-roślina-mikroorganizmy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych interakcji na jakość i wielkość plonu.

Wartość Projektu wynosi:
  9 258 948,00zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi:  6 022 080,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 999 598,04 zł , co stanowi 49,81% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.
Projekt „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych” Rozwiń

Projekt „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych” umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0012/17 z dnia 03.08.2018r.

Celem projektu jest uzyskanie kwasu bio-bursztynowego w wysokowydajnej biokatalizie z wykorzystaniem bakterii.

Efektem końcowym projektu będzie kwas bio-bursztynowy (KBB) wytwarzany w oparciu o rentowną technologię z zastosowaniem wysokowydajnego biokatalizatora, tolerującego wysokie stężenie KBB w pożywce bez straty wydajności jego wytwarzania. Technologia produkcji KBB pozwoli nie tylko uzyskiwać produkt biodegradowalny, lecz także wykorzystywać surowce odnawialne i odpadowe, które nie znalazły zastosowania w innych gałęziach przemysłu. Kolejną zaletą KBB będzie wykorzystanie w jego produkcji tanich podłoży minimalnych do hodowli mikroorganizmów oraz zoptymalizowanie pH fermentacji. Wszystkie wymienione parametry technologiczne przełożą się na opłacalność finansową bioprocesu i w rezultacie na sukces komercyjny produktu. Osiągnięcie końcowego celu projektu będzie możliwe dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej do modyfikacji szlaków metabolicznych wytypowanego biokatalizatora. Następnie produkcja kwasu bio-bursztynowego zostanie zwalidowana stosując tzw. analizę bilansu metabolitów (badania przemysłowe). Na etapie badań rozwojowych produkcja i zwiększenie skali procesu biosyntezy KBB do poziomu 100l fermentora, zostanie zoptymalizowana w oparciu o najbardziej wydajny szczep bakteryjny.

Zakres projektu wpisuje się w najnowsze trendy rynku chemicznego, który coraz częściej sięga po narzędzia biotechnologiczne i poszukuje czystych, „zielonych” produktów i ich metod wytwarzania z udziałem bakterii, grzybów i glonów.

Wartość Projektu :

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 572 323,75zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 4 696 926,94zł,  co stanowi 71,47% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 30 sierpnia 2018r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”.

Projekt „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie” Rozwiń

Projekt „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie” umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0061/17 z dnia 2017-11-29. 

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania roztworu tiosiarczanu potasu z zastosowaniem gazów resztkowych zawierających niewielkie ilości tlenków siarki, pochodzących z instalacji kwasu siarkowego oraz nawozów wieloskładnikowych na jego bazie.

Efektem końcowym projektu będzie kompletna technologia wytwórcza, zweryfikowana na przewidzianej w zakresie projektu, prototypowej instalacji wielkolaboratoryjnej (pilotowej).

Na istniejącej instalacji kwasu siarkowego zostanie wytworzony półprodukt - roztwór siarczanu i wodorosiarczanu potasu. Roztwór ten zostanie skierowany na instalację pilotową, na której powstanie produkt finalny - tiosiarczan potasu. Na instalacji pilotowej zostanie przeprowadzona optymalizacja badanej technologii produkcji oraz wytworzony gotowy produkt pod potrzeby sporządzenia mieszanek płynnych nawozów wieloskładnikowych niezbędnych do wykonania badań polowych. W trakcie realizacji projektu opracowane zostaną również receptury nawozowe i przydatność rolnicza otrzymanego tiosiarczanu potasu i nawozów płynnych z jego udziałem. Na podstawie badań wazonowych i polowych wypracowane zostaną zalecane sposoby przygotowania mieszanek i dozowania przez rolników.

Płynne nawozy tiosiarczane stanowią interesującą ofertę dla rynku europejskiego. Oryginalne rozwiązanie technologiczne przyniesie również pozytywny efekt ekologiczny przez wykorzystanie odpadowego strumienia gazowego do wytworzenia wysokospecjalistycznego produktu.

Wartość Projektu:

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 726 887,55zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania- wkład Funduszy Europejskich - wynosi 2 042 999,04zł ł, co stanowi 54,82% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. 

W dniu 20 grudnia 2017r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie”.

Projekt „Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku” Rozwiń

Projekt „Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku” umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0041/16 z dnia 2017-02-02. 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (Advanced Process Control) dla instalacji wytwarzania amoniaku.

Efektem końcowym projektu będzie wejście na wyższy poziom sterowania instalacją chemiczną oraz poprawa stabilności procesu i praca instalacji amoniaku przy optymalnych warunkach operacyjnych. Ponadto, widocznym efektem wdrożenia będzie zmniejszenie energochłonności procesu, poprawa bezpieczeństwa procesowego i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Wartość Projektu:

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 881 959,39zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania- wkład Funduszy Europejskich - wynosi 1 101 760,11zł ł, co stanowi 58,5%całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. 

W dniu 27 lutego 2017r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku”.

Opracowanie procesu otrzymywania ɛ-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej Rozwiń

Projekt „Opracowanie procesu otrzymywania  ɛ-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej”  umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0042/16 z dnia 2016-12-06.

Cele i planowany efekt końcowy projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie nowego procesu produkcji ε-kaprolaktonu poprzez utlenianie cykloheksanonu nadtlenkiem wodoru w obecności heterogenicznego biokatalizatora.

Jako efekt końcowy projektu zostanie zaprojektowana i wybudowana instalacja wyposażona w 100 L reaktor. Dotychczas nie prowadzi się produkcji ε-kaprolaktonu w Polsce. Rezultaty tego projektu wpisują się w innowację produktową oraz procesową ε-kaprolakton to ważny produkt lekkiej syntezy wykorzystywany jako monomer do produkcji polikaprolaktonu, elastomerów poliuretanowych, syntetycznych włókien, folii, powłok, plastików oraz plastyfikatorów.

Zaproponowana w projekcie technologia polega na jednoetapowym chemo-enzymatycznym utlenianiu kwasu karboksylowego nadtlenkiem wodoru do nadkwasu, który jest właściwym utleniaczem cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu.

Wartość Projektu:
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 360 874,41 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:
Maksymalna kwota dofinansowania- wkład Funduszy Europejskich - wynosi 2 042 290,97 zł,  co stanowi 60,77% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

W dniu 5 stycznia 2017r. w Recepcji Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA został umieszczony plakat projektu „Opracowanie procesu otrzymywania ɛ-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej”.

Budowa instalacji redukcji NOx na kotłach OP-215 nr 4 i 5 w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Rozwiń

Dnia 04-05-2011 r. Zakłady Azotowe „Puławy” SA podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa instalacji redukcji NOx na kotłach OP-215 nr 4 i 5 w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” realizowanego w ramach działania 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza - Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi:
15 067 500,00 PLN
Planowane całkowite koszty kwalifikowane zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą:
12 250 000,00 PLN
Planowana kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi:
3 675 000,00 PLN.

Informacje o projekcie:
Projekt przewiduje optymalizacje procesu spalania i zastosowanie wtórnej metody redukcji tlenków azotu, które polega na dodaniu do gazów spalinowych czynnika selektywnie redukującego NOx. – czyli selektywnej redukcji niekatalityczna (SNCR). Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR) polega na bezpośrednim wtrysku do kotła substancji redukującej tlenki azotu do azotu i wody.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Głównym celem projektu jest redukcja emisji NOx kierowanych do powietrza o 445 Mg/rok.

Stan realizacji projektu: Projekt w trakcie realizacji.
Czerwiec 2011r - Marzec 2012r.
Podpisano umowę z Konsorcjum Instytutu Energetyki, Controltec'u Sp. z o.o. i MARMAG'u na wykonanie/świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Kierującego Biura Projektów przy przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych nr 854 i nr 864.
Zgłoszenie budowy obiektów i robót nie wymagających pozwolenia na budowę (Lipiec .2011r .)
Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego.
Wykonano przyłącza pomiarowe.
Wykonano pomiary obiektowe kotła w zakresie wydajności cieplnej i pomiarów sprawności, pomiary młynów ustalono charakterystyki przemiału, rozdziału czynnika nośnego i pyłu na poszczególne naroża kotłów.
Wykonano wstępną optymalizację procesu spalania – Wydano Sprawozdanie ze wstępnej optymalizacji procesu spalania oraz pomiarów obiektowych.
Podpisano umowę z firmą Yokogawa Deutschland GmbH Sp. z o.o. na „Kompleksowe wykonanie systemu zabezpieczeń, sterowania i automatyki (DCS) Kotła OP-215 nr 4 i nr 5 przy realizacji projektów inwestycyjnych nr 854 pod nazwą „Budowa Instalacji Redukcji NOx na Kotle OP-215 nr 4” oraz nr 864 pod nazwą „Budowa Instalacji Redukcji NOx na Kotle OP-215 nr 5”.
Kwiecień 2012 r. Trwa wykonywanie prac i dokumentacji dla DCS
Czerwiec 2012 r. - Trwają prace w zakresie DCS: kompletacja dostaw, uzgadnianie dokumentacji
Czerwiec 2012 r. - Podpisana została umowa z firmą PiAZAP na wykonanie dostaw i robót obiektowych branży AKPiA z dostawą urządzeń, montażem, konfiguracją, rozruchem, uruchomieniem wraz z instalacją oraz zgromadzeniem i przekazaniem wymaganych dokumentów.
Lipiec 2012 r. - Trwają prace w zakresie DCS: Odebrano dostawy wyposażenia.
Sierpień 2012 r. - Trwają prace w zakresie DCS.
Październik 2012 r. - podpisano umowę z firmą ERC Emissions Reduzierungs Concepte GmbH na dostawę technologii i kluczowych urządzeń dla Instalacji Redukcji Nox metodą SNCR dla kotłów OP-215 K-4 i K-5.
Listopad 2012 r. - Zakończono prace branży mechanicznej w ramach modernizacji kotła 4.
Styczeń 2013 r. - Otrzymano Dokumentację wstępną wraz z technologią w formie drukowanej z ERC.
Marzec 2013 r- Uruchomiono kocioł K-5 – trwają prace regulacyjne na gorąco.
Kwiecień 2013 r. - podpisano umowę z firmą Yokogawa Deutschland GmbH Sp. z o.o. na dostawę sprzętu, oprogramowania, licencji wraz z uruchomieniem serwerów SCADA dla Kotłów OP-215 nr 4 i 5.
Dostawa elementów dla instalacji SNCR.
Maj 2013 r. - podpisano umowę z SICK Sp. z o.o. na dostawę, montaż i uruchomienie: analizatorów stężenia gazów spalinowych oraz stężenia NH3 w gazach spalinowych za instalacją DENOx dla Kotłów nr 4 i 5.
Czerwiec 2013 r. - otrzymano Decyzję - Pozwolenie na budowę instalacji SNCR.
Podpisano z firmą REMZAP Sp. z o.o umowę na budowę stanowiska dla posadowienia zbiornika operacyjnego roztworu mocznika o poj. 5,5 m3 dla instalacji do redukcji NOx dla kotłów OP-215 nr 4 i 5.
Podpisano umowę z firmą MEZAP Sp. z o.o na wykonanie robót związanych z dostawą, prefabrykacją/wykonaniem, montażem, rozruchem mechanicznym i technologicznym Instalacji redukcji Nox dla Kotłów OP-215 nr 4 i OP-215 nr 5 w zakresie branż: mechanicznej, elektrycznej, antykorozyjnej i izolacyjnej.
Lipiec 2013 r. - Rozpoczęto roboty w branży budowlanej instalacji SNCR.
Sierpień 2013 r. - Trwają roboty w branży budowlanej instalacji SNCR kotła nr 5.
Październik 2013 r. – Wykonanie i posadowienie na fundamencie zbiornika roztworu mocznika. Zakończono modernizację kotła nr 4 dla Instalacji SNRC.
Grudzień 2013 r. -Zakończono i odebrano instalacje próbopobieraków wykonaną przez firmę BETA
Marzec 2014 r. - Zakończono wszystkie prace obiektowe AKPiA na kotłach 5 i 4.
W dniu 12-03-2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający okres kwalifikowania wydatków.
Kwiecień 2014 r. zakończono wszystkie prace obiektowe.
Maj – czerwiec 2014 r. Prace branży AKPiA - przygotowanie do SAT instalacji SNCR.
Sierpień 2014 r. - Firma Control TEC zgłosiła dokumentacje do CLDT .
Październik 2014 r. - Przeprowadzono na kotle nr 5 optymalizację metodą pierwotna z wynikiem pozytywnym.
Listopad 2014 r. - Rozpoczęto uruchamianie instalacji SNCR kotła nr 5. Instytut Energetyki wykonał optymalizację metodą pierwotną na kotle nr 4.
Grudzień 2014 r. - Uruchomiono instalacje SNCR pod nadzorem przedstawicieli firmy ERC i rozpoczęto optymalizację. Została wydana dokumentacja pomodernizacyjna.
Luty 2015 r. – W dniu 27-02-21015r podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający okres kwalifikowania wydatków.
Wykonano pomiary gwarancyjne metody pierwotnej z wynikiem pozytywnym.
Marzec 2015 r. - Kwiecień 2015 r. - Trwają prace optymalizacyjne metody SNCR prowadzone przez firmę ERC po wymianie końcówek wtryskowych.
Lipiec 2015 r. – W dniu 10-07-21015 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający okres kwalifikowania wydatków oraz zmniejszający planowane koszty kwalifikowane i  planowane dofinansowanie  projektu.

Główny serwis informacyjny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

Modernizacja elektrofiltrówRozwiń

Dnia 14 listopada 2006 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja Elektrofiltrów” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie Przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Kwota dofinansowania 8 690 000 PLN.
Informacje o programie dostępne są na stronie http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/

Wyszukiwarka