Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
03.07.2018
STANOWISKO ZARZĄDU GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
W związku z ogłoszeniem przez Komitet Strajkowy przystąpienia do referendum strajkowego w Grupie Azoty PUŁAWY

W związku z ogłoszeniem w dniu 3 lipca 2018 r. przez Komitet Strajkowy informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia referendum strajkowego w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że w Spółce trwa spór zbiorowy, wszczęty 15 listopada 2017 r. przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego.

Spór ten jest obecnie w fazie mediacji. W mediacjach bierze udział mediator wyznaczony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 399) czynności zmierzające do ogłoszenia strajku (np. referendum strajkowe) nie mogą  być dokonane przed zakończeniem postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne kończy się - zgodnie z art. 14 ww. ustawy - podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.

Na dziś protokół taki nie został sporządzony. Ponadto Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że podejmuje wszelkie działania mające zapewnić spokój społeczny w Spółce. Jednocześnie deklarujemy gotowość do dalszego dialogu ze stroną społeczną i wierzymy w pozytywne zakończenie trwającego sporu zbioru zbiorowego.

Odnosząc się natomiast do zarzutów, stawianych przez jednego z członków Komitetu Strajkowego, dotyczących prób zastraszania pracowników Spółki, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że nie są mu znane takie przypadki. Jeśli zostaną one ujawnione, deklarujemy podjęcie wszelkich przewidzianych prawem kroków, mających na celu przeciwdziałanie tego typu zachowaniom.

Ponadto chcemy podkreślić, że Spółka pracuje bez zakłóceń – zachowana jest pełna ciągłość i bezpieczeństwo produkcji oraz innych realizowanych zadań i procesów.


Wyszukiwarka