Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
11.03.2016
REKORDOWY ROK GRUPY AZOTY
Grupa Azoty zakończyła 2015 rok historycznie rekordowymi wynikami finansowymi. Zysk netto wyniósł blisko 692 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego aż o 427 mln zł (265 mln zł w 2014r.). Przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 10 mld zł wobec 9,9 mld zł w roku ubiegłym. Zysk na akcje wzrósł w ujęciu rok do roku o ponad 160 proc. Rentowność sprzedaży mierzona marżą EBIT/EBITDA, po wyłączeniach zdarzeń jednorazowych zrealizowano na poziomie odpowiednio powyżej 8 proc. i blisko 14 proc.

- Raportowane dziś wyniki 2015 roku to z pewnością dobra wiadomość dla rynku. Jestem przekonany, że dalsza integracja Grupy Azoty i wzrost jej innowacyjności zapewnią firmie dalszy stabilny i bezpieczny rozwój – powiedział Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych głównym motorem napędowym wyników Grupy Azoty w 2015 roku był Segment Nawozów generujący wzrost przychodów rok do roku o blisko 9 proc. (do poziomu ponad 6 mld zł) i marży operacyjnej EBIT o ponad 15 proc. (do poziomu blisko 840 mln zł). Intensyfikacja produkcji na instalacjach nawozowych (głównie w obszarze amoniaku, mocznika i przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych) pozwoliła realizować widoczne efekty skali i osiągnąć marżę EBITDA na poziomie 16 proc. Wpływ na tak znaczącą poprawę wyników w segmencie miała skutecznie realizowana polityka handlowa oraz relatywnie niskie ceny surowców strategicznych (gaz ziemny, węgiel).

W Segmencie Tworzywa w raportowanym okresie poziom marży EBITDA w dalszym ciągu był ujemny, ale w stosunku do 2014 roku wartość ta wzrosła z -2% do -0,8%. Niestety niekorzystne tendencje głównie w obszarze kaprolaktamu wynikające m.in. ze spadku popytu w Chinach (jako efekt spowolnienia gospodarki) znacząco ograniczyły sprzedaż wolumenów konsumując tym samym nadwyżkę wynikową wypracowaną w segmencie produktów wyżej przetworzonych. Na powyższe wyniki miał wpływ odpis aktualizujący wartość majątku instalacji do produkcji cykloheksanu z benzenu, co skutkowało obniżeniem wyniku segmentu o kwotę blisko 12 mln. Ostatecznie segment zakończył rok z wynikiem EBITDA (-) 10,4 mln przy przychodach na poziomie 1,2 mld zł.

W Segmencie Chemia wynik EBITDA osiągnął poziom 134,7 mln zł w sposób znaczący poprawiając marże  (r/r) do poziomu 6 proc. (z 2 proc. w 2014 r.). Widoczny wzrost rentowności sprzedaży to głównie efekt spadku cen gazu ziemnego będącego kluczowym surowcem do produkcji melaminy i mocznika dla celów technicznych, a także korzystnej sytuacji cenowej na rynku siarki dodatkowo wzmocnionej korzystnymi relacjami kursowymi. Odnotowany spadek skonsolidowanego przychodu segmentu o kwotę 203 mln zł do rocznego poziomu 2,3 mld zł to efekt głównie spadków cenowych w segmencie OXO podążających za spadkiem surowców ropopochodnych.Inwestycje Grupy Azoty w 2015 roku

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2015 roku wyniosły blisko 907 mln zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz pakietu umów kredytowych, a ponadto pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW. Planowane nakłady inwestycyjne na obecny 2016 rok wynoszą około 2 mld zł.


Struktura wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty w 2015 roku


•    Inwestycje związane z rozwojem biznesu    487 mln zł,
•    Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu    271 mln zł,
•    Inwestycje mandatowe    88 mln zł,
•    Zakupy gotowych dóbr    60 mln zł,


Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w poszczególnych jednostkach Grupy Azoty:

• Grupa Azoty S.A (Jednostka Dominująca)
¬(m.in. Wytwórnia poliamidów II, Granulacja mechaniczna nawozów II, Magazyn nawozów luzem) - 257mln zł

• Grupa Azoty KĘDZIERZYN (Grupa Kapitałowa)
(m. in. Nowa elektrociepłownia - Etap I,  Instalacja OXOVIFLEX, Baza logistyczna dla nawozów ciekłych RSM z dodatkiem modyfikatorów) - 263 mln zł

• Grupa Azoty POLICE (GK)
(m. in. Instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) wraz z infrastrukturą, Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII, Modernizacja instalacji amoniaku) - 212 mln zł

• Grupa Azoty PUŁAWY (GK)
(m. in. Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu, Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej) - 154 mln zł

•    Pozostałe 
(m. in. Budowa instalacji pastylkowania siarki) - 21 mln zł

 


Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy

Puławska Spółka osiągnęła za 2015 rok zysk netto na poziomie 448 mln zł (225 mln zł w 2014 roku) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie ponad 3,8 mld zł wobec blisko 3,6  mld zł w roku ubiegłym.

 

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police

Policka Spółka osiągnęła za 2015 rok zysk netto na poziomie 122 mln zł wobec 54 mln zł  w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 mld zł ( 1,7 mld zł w 2014 roku).


 

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu skonsolidowanym kędzierzyńska Spółka osiągnęła za rok 2014 r. zysk netto na poziomie 111 mln zł (78 mln zł po odpisie aktualizacyjnym) wobec 85 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,1 mld zł (podobnie jak w roku ubiegłym).


Wyszukiwarka