Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyraźny wzrost przychodów i wyników Grupy Azoty w I kw. 2019 roku
23.05.2019
Wyraźny wzrost przychodów i wyników Grupy Azoty w I kw. 2019 roku

Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 365 mln zł, czyli o 868 mln więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost cen większości produktów i utrzymujące się odwrócenie trendu ceny kluczowego surowca (gazu) skutkowało osiągnięciem wyniku EBITDA na poziomie 608 mln zł (wzrost o 205 mln zł r/r) i marży EBITDA na poziomie 18,1% (wzrost o 2,0 p.p. r/r).

W opublikowanych wynikach po raz pierwszy ujęto w pełnym wymiarze przychody i koszty dotyczące Compo Expert. Miało to wpływ na wyniki Grupy Azoty jako całości oraz na wyniki segmentu Nawozy. Na poziomie przychodów ze sprzedaży kontrybucja przejętego w ubiegłym roku lidera rynku nawozów specjalistycznych w okresie trzech miesięcy bieżącego roku wynosiła 499 mln zł, a na poziomie EBITDA było to 45 mln zł. W ślad za wzrostem skali obrotów w tym segmencie, zwiększył się również jego udział w strukturze przychodów Grupy i wynosił w analizowanym okresie wynosił 62%, a jeszcze rok wcześniej nie przekraczał 49%. W pozostałych segmentach nie odnotowano istotnych zmian.

Cena gazu od przeszło pół roku (od września 2018) znajduje się w trendzie spadkowym osiągając w marcu poziom o 30% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co jest wypadkową głównie rekordowych dostaw LNG do Europy, dużych zapasów magazynowych, a także cieplejszej - w porównaniu do średniej wieloletniej - aury jesienno-zimowej.

- Zostawiamy za sobą trudny rok 2018 i wchodzimy z dużą energią w rok 2019. Poprzednie 12 miesięcy, które z przyczyn makroekonomicznych były trudnym czasem dla rynku chemicznego, w Grupie Azoty wykorzystaliśmy do wprowadzenia szeregu strukturalnych oszczędności. Te prace będą owocowały w przyszłości. Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł wyraźną poprawę wyników. Jednocześnie kontynuowaliśmy strategiczne projekty rozwojowe dla całej Grupy. W tym miesiącu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą Polimerów Police i już za 3 lata spodziewamy się rozpoczęcia prac instalacji do produkcji polipropylenu. Dywersyfikujemy również ryzyko związane z tym przedsięwzięciem, prowadząc z sukcesem rozmowy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, gotowymi do finansowego zaangażowania w projekt – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

- W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Azoty uzyskała wynik EBITDA niewiele niższy niż ten wypracowany w całym 2018 roku. To również pierwszy okres, w którym ujmujemy w pełnym wymiarze wyniki Compo Expert. Kluczowym nośnikiem poprawy wyników finansowych była realizacja komunikowanych na rynek wzrostów cen większości produktów w segmentach Nawozy i Chemia, co w połączeniu ze wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem cen gazu przyczyniło się do wzrostu marży na poziomie EBITDA, szczególnie imponującego na produkcji nawozów. Zakładamy, że w kolejnych kwartałach uda się utrzymać wzrost wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie 1,3 mld zł w 2019 roku. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje o charakterze rozwojowym. W tych szacunkach nie ujmujemy wydatków kapitałowych w projekt Polimery Police, który jest realizowany zgodnie z planem w formule project finance – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Grupy Azoty S.A.

Nawozy

Segment Nawozy odnotował niemal 2-krotny wzrost przychodów (z 1 212 mln zł do 2 097 mln zł), w tym o 31,8% bez uwzględnienia Compo Expert. Średnie rynkowe ceny niemal wszystkich produktów tego segmentu kształtowały się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przekładając się na zdecydowanie wyższy poziom marży EBITDA (19,6% w I kw. 2019 wobec 13,9% w I kw. 2018). Warto również zaznaczyć, że Grupa Azoty na rynku nawozów znajdowała się w pierwszym kwartale bieżącego roku pod wpływem presji w związku ze wzrostem importu nawozów przy jednoczesnej obniżce ich cen na głównych europejskich rynkach oraz umiarkowanym popycie na nawozy azotowe i wieloskładnikowe wobec realizacji pod koniec 2018 roku zakupów ze środków z największego w roku strumienia dopłat bezpośrednich. Harmonogram (a ściśle – opóźnienie) aplikacji nawozów azotowych wyznaczała nowo wprowadzona Dyrektywa Azotanowa, dodatkowo utrudnieniem były pierwsze oznaki suszy.

Tworzywa

W segmencie Tworzywa odnotowano niewielką obniżkę przychodów (z 411 mln zł do 409 mln zł, tj. o 0,4% r/r) oraz obniżkę marży EBITDA (o 1,4% p.p.). Podaż kluczowego dla segmentu - odpowiedzialnego za niemal 90% przychodów - poliamidu 6 na rynku europejskim utrzymuje się na wysokim poziomie. Popyt jest wciąż niski, ze względu na utrzymującą się słabą konsumpcję z sektora motoryzacyjnego. Spodziewane jest ożywienie ze strony tej branży, jako efekt wprowadzenia nowych przepisów dotyczących emisji CO2, przy czym skutki tego ożywienia mogą być odczuwalne jeszcze w tym roku (według niektórych analityków rynku), bądź dopiero w dłuższej perspektywie (według innych). Również popyt ze strony innych branż utrzymuje się na niskim poziomie. W ślad za spadkiem cen surowców produkcyjnych (fenol i benzen) średnia cena wytwarzanego przez Grupę Azoty poliamidu 6 w I kw. 2019 roku również uległa obniżeniu, o ok. 4%, w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego.

Chemia

W segmencie Chemia odnotowano nieznaczne obniżenie przychodów (z 769 mln zł do 753 mln zł, tj. o 2,1% r/r) i marży EBITDA (o 2,9 p.p.). Odwrotnie niż w pozostałych segmentach, ceny podstawowych surowców, za wyjątkiem gazu, wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym. Równocześnie ceny większości produktów Grupy w tym segmencie również były wyższe, a największy wzrost cen odnotowano na moczniku do celów technicznych (o 20%) oraz siarce (o 15%). Z drugiej strony warunki rynkowe, w tym głównie nadpodaż i konkurencja cenowa ze strony krajów azjatyckich, spowodowały obniżenie cen bieli tytanowej (o 11%) i melaminy (o 5%).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.

Wyszukiwarka