Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty publikuje szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał oraz za cały 2022 rok
17.03.2023
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty publikuje szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał oraz za cały 2022 rok

W IV kwartale 2022 roku Grupa Azoty wypracowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5 107 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 296 mln zł, przy marży EBITDA minus 5,8%. W całym 2022 roku Grupa Azoty wypracowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24 658 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 2 545 mln zł, przy marży EBITDA 10,3%.

Sytuacja podażowo-popytowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej w całym 2022 roku (w tym w IV kwartale) zdeterminowana była rynkowymi konsekwencjami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i wysokimi poziomami cen surowców oraz mediów energetycznych, co skutkowało ograniczeniami produkcji przez europejskich producentów.

W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowywano wzrost poziomu cen produktów przy jednoczesnym spadku wolumenów sprzedaży oraz zachwianie równowagi popytowo-podażowej. Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki była inflacja oraz wzrost kosztów stałych w działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty miała konsekwentnie realizowania strategia dywersyfikacji biznesu.

Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2022 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców.

Wpływ opisanych powyżej odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w IV kwartale 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę około 404 mln zł.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o kwotę 963 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA.

Rekordowe oraz wysoce zmienne ceny surowców, głównie gazu ziemnego w całym 2022 roku, będące skutkiem m.in. agresji Rosji na Ukrainę i niespotykana wcześniej presja kosztowa wymusiły ograniczenia produkcji w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty, głównie w segmencie Agro i w segmencie Tworzyw. Spadek cen gazu pozwolił w październiku na przywrócenie produkcji. W obliczu bardzo wymagających warunków rynkowych i makroekonomicznych, pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty w całym 2022 roku miała strategia dywersyfikacji biznesu. Należy jednocześnie podkreślić, że od IV kwartału 2022 roku w Europie obserwujemy zachwianie równowagi popytowo-podażowej we wszystkich segmentach, co znajduje odzwierciedlenie w dostosowywaniu wielkości produkcji spółek Grupy Kapitałowej do bieżącej sytuacji rynkowej. Wypracowana stabilna sytuacja finansowa pozwala Grupie Azoty skutecznie mierzyć się z tymi wyzwaniami. Nadrzędnym celem Grupy Azoty pozostaje zapewnienie dostępu do nawozów na naszym najważniejszym rynku w Polsce. Z analiz wynika, że duża część rolników nie podjęła jeszcze decyzji o zakupie konkretnych nawozów przed zbliżającym się sezonem aplikacyjnym. Podobnie sytuacja kształtuje się w całej Europie, gdzie widoczny jest znaczący spadek popytu na nawozy. W przypadku tworzyw i chemii wielkość produkcji i sprzedaży dostosowujemy do aktualnego oraz prognozowanego popytu rynkowego oraz konkurencyjności kosztowej naszej oferty. Silną presję w tych obszarach wywołuje import produktów spoza UE, które ze względu na mniejsze koszty produkcji poza UE i brak kosztów związanych z polityką klimatyczną, są znacząco tańsze. W tych obszarach kontynuujemy działania w kierunku szybkiego i elastycznego reagowania na wszelkie zmiany w docelowych segmentach sprzedaży. Pomimo tej wymagającej sytuacji rynkowej, kluczowa inwestycja Grupy Azoty, tj. Polimery Police realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Uruchomienie nowej fabryki będzie znaczącym wzmocnieniem oraz dywersyfikacją naszego biznesu – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Marek Wadowski.

Segment Agro

W Segmencie Agro w IV kwartale 2022 roku głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 EUR/MWh. W związku z obserwowanym trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w październiku 2022 roku w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty podjęto decyzję o przywróceniu wstrzymanej lub ograniczonej w sierpniu 2022 roku produkcji nawozów azotowych.

Rynek nawozów w IV kwartale 2022 roku znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w IV kwartale 2022 roku obserwowano niski popyt na produkty oraz import konkurencyjnych cenowo produktów z kierunków azjatyckich. Jednocześnie odnotowano wzrost cen r/r dla wszystkich produktów, za wyjątkiem siarki, przy jednoczesnym spadku cen w relacji do poprzedniego kwartału (z wyjątkiem melaminy). Wolumen sprzedaży produktów był istotnie ograniczony w relacji do analogicznego kwartału roku poprzedniego; jedyne wzrosty odnotowano w przypadku siarki.

Na rynku obserwowano niskie zapotrzebowanie na alkohole OXO, plastyfikatory, biel tytanową, melaminę oraz NOXy z uwagi na dużą podaż produktów segmentu na rynku europejskim pochodzących z importu z Azji. Rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjału eksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzenia środków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki „zero COVID”. Ograniczona od lipca 2022 roku produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w IV kwartale 2022 roku odnotowano spadek cen surowców (benzen, fenol) i produktów w relacji do poprzedniego kwartału, przy czym w relacji do IV kwartału roku ubiegłego ceny kształtowały się na wyższym poziomie. Ceny rynkowe poliamidu znajdowały się w trendzie spadkowym w wyniku słabego popytu, napływu towaru z importu oraz spadku cen surowców i energii. Odczuwalne były ograniczenia popytu z praktycznie wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki.

W związku ze zmianą warunków rynkowych, w tym na skutek spadku cen podstawowych surowców (benzenu i fenolu) w relacji do poprzedniego kwartału, w październiku 2022 roku podjęto decyzję o wznowieniu produkcji kaprolaktamu i poliamidu 6 w zakładach produkcyjnych Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., która została wstrzymana w sierpniu 2022 roku w związku z wysokimi kosztami surowców.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Sprawozdania finansowe za 2022 rok są obecnie badane przez biegłego rewidenta, dlatego zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 rok, którego publikacja została zaplanowana na dzień 30 marca 2023 roku.

Wyszukiwarka