Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty realizuje dostawy CO2 i suchego lodu do swoich klientów
29.08.2022
Grupa Azoty realizuje dostawy CO2 i suchego lodu do swoich klientów

Pomimo czasowego ograniczenia produkcji w trzech spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., Grupa realizuje dostawy CO2 do swoich dotychczasowych klientów. Ograniczenie produkcji nawozów zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki zawodowej.

Oprócz zapasów CO2 w magazynach Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty ZAK i Grupy Azoty S.A., spółki nadal na bieżąco produkują i dostarczają do swoich klientów CO2.

W pierwszych dniach po ogłoszeniu ograniczenia produkcji, Grupa Azoty Puławy produkowała CO2 na poziomie 30 proc. dotychczasowych zdolności. Od 28 sierpnia produkcja CO2 została zwiększona do 60 proc. zdolności. Tym samym były i są zapewnione dostawy dla wszystkich dotychczasowych odbiorców – zarówno CO2, jak i suchego lodu.

Również w przypadku Grupy Azoty ZAK były i są zapewnione dostawy dla wszystkich dotychczasowych odbiorców na niezmienionym poziomie.

W przypadku Grupy Azoty S.A. na ten moment Wytwórnia Gazu Syntezowego pracuje na pełnym obciążeniu, co pozwala w sposób ciągły zabezpieczyć potrzeby klientów, do których dostarczany jest CO2.

Grupa Azoty jednocześnie ograniczyła eksport CO2 i suchego lodu, w wyniku czego magazyny Grupy są zapełnione.

Ogłoszone częściowe ograniczenia produkcji w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Puławy i Grupie Azoty ZAK są konsekwencją rekordowo wysokich cen gazu na rynkach europejskich. W dniach podjęcia decyzji o ograniczeniu produkcji ceny gazu kształtowały się na poziomie powyżej 270 Euro/MWh. W miniony piątek, 26.08.22, cena przekroczyła kolejny rekord i osiągnęła wartość 339 Euro/MWh.

Grupa Azoty S.A. stale monitoruje poziom cen surowców wykorzystywanych do produkcji oraz rentowność procesów produkcyjnych.

Spółki Grupy Azoty S.A. notowane na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wszelkie informacje istotne dla uczestników rynku kapitałowego, w tym m.in. dotyczące ograniczenia produkcji w istotnym zakresie, są zobowiązane przekazywać zgodnie z prawem polskim i europejskim w trybie właściwym dla spółek giełdowych, w szczególności przepisami ustawy o ofercie i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Wyszukiwarka