Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Puławy podsumowała niezwykle trudny rok
30.04.2024
Grupa Azoty Puławy podsumowała niezwykle trudny rok

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Puławy wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 4 400 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 338 mln zł, przy marży EBITDA minus 7,7%.

W IV kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Puławy wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 996 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 142 mln zł, przy marży EBITDA 14,3%. Pozytywnie na wyniki IV kwartału wpłynęły środki finansowe przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 93 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych.

Za cały 2023 rok Grupa Azoty Puławy zanotowała  historyczną stratę netto na poziomie 621,5 mln zł. Raportowane wyniki, potwierdzają, że poprzednie władze Spółki nie potrafiły znaleźć efektywnej odpowiedzi na kluczowe problemy Grupy Azoty Puławy. Zabrakło przede wszystkim kompleksowych działań naprawczych i restrukturyzacyjnych – mówi pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Grupy Azoty Puławy, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Hubert Kamola.

W ub. roku Grupa Kapitałowa Puławy znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a wpływ na to miały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Wyniki ub. roku były determinowane również brakiem wystarczających działań dostosowawczych po stronie Spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych. Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach Spółka nie wypracowała kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu.

W raportowanym okresie ceny gazu w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, uległy stabilizacji, co wymusiło spadek cen produktów. Wpływ na wyniki finansowe miały także niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, w tym brak znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacja, szczególnie wysoka na początku 2023 roku. Popyt na głównych rynkach był niewystarczający do zapewnienia rentownego poziomu produkcji, choć ulegał on sukcesywnej poprawie w trakcie 2023 roku.

Martwić może stopień wykorzystania instalacji produkcyjnych Spółki: wstrzymana od ponad roku produkcja kaprolaktamu, niewielki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych melaminy i niższe r/r poziomy produkcji nawozów azotowych oraz amoniaku. Negatywnie należy ocenić przeciągające się w czasie projekty inwestycyjne oraz brak odpowiedniej refleksji nad wpływem energetyki opartej na węglu na konkurencyjność działalności produkcyjnej w perspektywie wymogów transformacji energetycznej przemysłu chemicznego w Europie. Niezwykle istotne będzie uruchomienie nowej instalacji kwasu azotowego, która to inwestycja realizowana jest już 7 lat – uważa Hubert Kamola.

Z większych przedsięwzięć udało się Spółce sfinalizować w 2023 roku tylko jeden projekt - Modernizację kotła parowego nr 2 w celu redukcji emisji tlenków azotu. W 2023 roku Grupa Azoty Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 435 mln złotych.

Wyszukiwarka