Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dobre wyniki Grupy Azoty Puławy mimo zawirowań na rynku surowców
28.04.2022
Dobre wyniki Grupy Azoty Puławy mimo zawirowań na rynku surowców

Warunki w 2021 roku były dla Grupy Azoty Puławy wymagające i dotąd niespotykane, mimo to wypracowane zostały dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom 5 488,9 mln zł (rok wcześniej było to  3 297  mln zł). Wynik EBITDA wyniósł 659,8 mln zł (w 2020 roku 507,8 mln zł) przy marży na poziomie 12,0% (2020 r. - 15,8%). Obniżenie marży o 3,8 pp. przy wyniku EBITDA wyższym o 29,9% spowodowane było historycznym, nienotowanym wcześniej wzrostem cen gazu. Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 210 mln zł w stosunku do 216 mln zł w roku 2020.

- Mijający rok to z jednej strony wyraźne przyspieszenie gospodarcze następujące pomiędzy kolejnymi falami pandemii oraz duży wzrost popytu na produkty nawozowe i chemiczne, z drugiej zaś – kryzys na rynku surowców energetycznych. Szczególnie historycznie rekordowe ceny gazu ziemnego spowodowały niespotykany wcześniej wzrost kosztów produkcji oraz zwiększały ryzyka rynkowe i finansowe prowadzenia procesów produkcyjnych i handlowych - mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

W obliczu dużych zmian makroekonomicznych i rynkowych Grupa Azoty w 2021 roku ugruntowała swoją silną pozycję na krajowym rynku nawozowym, utrzymywała produkcję bez ograniczeń, a ceny nawozów oferowanych w Polsce należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. Było to możliwie m.in. dzięki zabezpieczeniu części kosztów surowców poprzez realizacje transakcji zakupu po cenach ustalanych z wyprzedzeniem.

O dobrej sytuacji Grupy Azoty Puławy zadecydowała także dywersyfikacja produkcji i sprzedaż produktów nienawozowych (tj. melamina, mocznik techniczny, linia produktów RedNOx®), które wypełniły istniejącą na rynku lukę pomiędzy silnym popytem i ograniczoną podażą. Należy zauważyć, że w strukturze wyniku wyraźnie wzrósł udział melaminy, która odnotowała bardzo dużą dynamikę wzrostu cen, jednocześnie generując niespotykaną od lat rentowność. Lepsze wyniki osiągnął też mocznik techniczny oraz produkty z grupy RedNOx®.

Warto również zwrócić uwagę, że wynik za 2021 roku mógł być zdecydowanie wyższy. Niestety istotny wpływ na zysk operacyjny i zysk netto  miało utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 264,4 mln zł w związku z wynikami testu na utratę wartości aktywów CGU Tworzywa.

W zakresie inwestycji 2021 rok upłynął w Grupie Azoty Puławy na kontynuowaniu dużych projektów, na które przeznaczono 1 085,1 mln zł. Realizowano m.in. takie strategiczne projekty jak: „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”,  „Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego”, „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej”. Zaawansowanie rzeczowe w przypadku bloku energetycznego przekroczyło już 60%. Najważniejsze elementy bloku, czyli ciśnieniowa część kotła oraz turbozespół parowy zostały zmontowane. Obecnie projekt wchodzi w etap realizacji prac obiektowych wewnątrz budynków.

W 2021 roku uruchomiono  też  pierwszą linię granulacji mechanicznej. Kończą się prace przy drugiej linii instalacji granulacji mechanicznej saletry amonowej i saletrzaku, w 2022 roku planowany jest rozruch tej linii produkcyjnej. Zakończono też modyfikację linii produkcyjnej mocznika granulowanego i od sierpnia 2021 roku Grupa Azoty Puławy dostarcza rolnikom mocznik nawozowy z dodatkiem inhibitora ureazy, stanowiący odpowiedź na wymagania dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczące redukcji emisji do atmosfery.

Przed nami kolejny rok wyzwań m.in. w związku z konsekwencjami gospodarczymi trwającej obecnie agresji Rosji na Ukrainę. Spółki z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, której jesteśmy częścią, wspierają organizacje niosące bezpośrednią pomoc uciekającym do Polski przed wojną uchodźcom z Ukrainy.

Celem Grupy Azoty Puławy jest przede wszystkim utrzymanie ciągłości i maksymalnego wykorzystania produkcji tak, aby zapewnić polskim rolnikom maksymalną dostępność nawozów. Wspólne grupowe kierunki działań i wzajemne merytoryczne wsparcie, pozwalają budować silną pozycję na arenie krajowej i europejskiej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Puławy, gwarantując optymistyczne perspektywy dalszego rozwoju naszych zakładów.

Wyszukiwarka