Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dobre wyniki Grupy Azoty PUŁAWY mimo rekordowo wysokich cen gazu
10.09.2021
Dobre wyniki Grupy Azoty PUŁAWY mimo rekordowo wysokich cen gazu

Grupa Azoty PUŁAWY kończy pierwsze półrocze z przychodami 2 088,1 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Oznacza to wzrost o 29,9% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Tak pozytywne wyniki udało się osiągnąć pomimo rekordowo wysokiej ceny podstawowego surowca – gazu ziemnego, którego cena rok do roku wzrosła o 261%.  

- Sytuacja rynkowa w pierwszym półroczu była niesprzyjająca dla Grupy Azoty PUŁAWY. Jednak mimo obiektywnych trudności - wynikających przede wszystkim z rekordowo wysokich cen surowców, szczególnie gazu ziemnego, który dla Grupy Azoty PUŁAWY jest surowcem kluczowym, mającym największe przełożenie na koszty - wyniki finansowe uzyskane w ciągu 6 miesięcy 2021 r. oceniam jako dobre – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. EBITDA wyniosła 229,1 mln zł i była niższa o 20,7% niż rok wcześniej, natomiast  marża EBITDA to 11%, co oznacza spadek o 7,0 p.p.

Wpływ na półroczne wyniki, a zwłaszcza w drugim kwartale 2021 r. miały przede wszystkim:

  • wzrost kosztów surowcowych – podyktowany głównie  wysoką dynamiką wzrostu cen gazu ziemnego (2Q/2Q wzrost o 261,1% oraz 1H/1H o 140,8%) oraz wyższymi cenami benzenu (2Q/2Q wzrost o 255,5% oraz 1H/1H  o 73,6%) na skutek ograniczonej podaży na rynku;
  • wyższe ceny uprawnień do emisji CO2,
  • wyższe ceny nawozów azotowych jako efekt presji spowodowanej wzrostem notowań cen mocznika, który wyznacza ścieżki dla pozostałych produktów nawozowych, głównie saletry amonowej;
  • wyższe wolumeny sprzedaży melaminy i mocznika;
  • niższa kwota otrzymanych rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom
    z sektorów energochłonnych
  • zwiększenie przewidywanego przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2, które zostały ujęte
    w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji za I półrocze 2021 roku.

Segment Agro
W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż zewnętrzna Segmentu Agro wyniosła 1 743,3 mln zł i była wyższa o 25,9% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynikało to m.in. z presji potencjalnych kłopotów logistycznych, jaka wystąpiła w pierwszym kwartale 2021 r., co wygenerowało rekordową sprzedaż w tym okresie. Tak więc w drugim kwartale 2021 r. sprzedaż zewnętrzna osiągnęła wartość  881,5 mln zł  i była wyższa o 56,1% niż rok wcześniej.

Na wzrost przychodów Segmentu Agro wpłynęły wyższe ceny sprzedaży – w szczególności melaminy, RSM, saletry amonowej i mocznika oraz wyższe wolumeny sprzedaży (zwłaszcza melaminy), a także przyspieszenie o 2 tygodnie sezonu wysiewu nawozów.

Segment Tworzywa
W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż Segmentu Tworzywa Grupy Azoty PUŁAWY wyniosła 248,1 mln zł i była wyższa o 69,7% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W drugim kwartale wyniosła  149,3 mln zł  i była wyższa o 194% niż rok wcześniej.

Na wzrost przychodów Segmentu Tworzywa wpłynęły wyższe ceny i wolumen sprzedaży kaprolaktamu. Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztu wytworzenia kaprolaktamu, oprócz wzrostu ceny benzenu, był znaczny wzrost ceny gazu ziemnego, który jest surowcem w procesie wytwórczym półproduktów kaprolaktamu, zwłaszcza amoniaku i siarczanu hydroksyloaminy.

Dzięki działaniom podejmowanym w celu zrównoważenia negatywnych skutków wysokich cen surowców
i pośrednich skutków pandemii (wpływającej na otoczenie rynkowe), Grupa Azoty PUŁAWY utrzymała swoją stabilną pozycję krajowego lidera na runku nawozów azotowych. Niezmiennie priorytetem zarządu spółki, zwłaszcza w okresie wzmożonych zachorowań na COVID-19, było utrzymanie ciągłości produkcji, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochrona społeczności lokalnej. W trudnych miesiącach pandemii (szczególnie wiosną 2021 r.) spółka nie wprowadziła żadnych ograniczeń
w funkcjonowaniu zakładu.

- Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. po raz kolejny potwierdzają, że działania Grupy Azoty PUŁAWY związane z dywersyfikacją biznesu są jak najbardziej właściwe. Wzrosty przychodów, zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych, potwierdzają, że jest on bardziej odporny na zakłócenia rynkowe oraz inne problemy, chociażby te wywołane pandemią COVID-19. Ponadto elastyczny model produkcyjny pozwala nam szybko reagować na zmiany popytu i dostosować produkcję do oczekiwań rynku – dodaje prezes Tomasz Hryniewicz.

Ostatecznie wygenerowane zostały wolne przepływy pieniężne na poziomie 344 606 mln zł (jednostkowo), a osiągnięte wskaźniki potwierdziły wysoki poziom płynności finansowej.

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Azoty PUŁAWY kontynuowała bez zakłóceń realizację programu inwestycyjnego, na który przeznaczyła w tym okresie ponad 204 mln zł. Zgodnie z harmonogramem jest realizowana budowa nowego bloku energetycznego. Ponadto kontynuowano takie projekty jak m.in. budowa nowych oraz modernizacja istniejących instalacji kwasu azotowego.

Wyszukiwarka