Puławy, 12 kwietnia 2021 roku

Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy!

Mam przyjemność przedstawić Państwu raport roczny Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok 2020. Obrazuje on kondycję finansową oraz najważniejsze parametry biznesowe grupy we wskazanym okresie.

Tomasz Hryniewicz photo

Rok 2020 to rok pełen wyzwań dla przemysłu chemicznego. Podobnie jak w przypadku innych branż, sektor został dotknięty trudnościami rynkowymi, wynikającymi przede wszystkim z pandemii koronawirusa. Rozwój pandemii odbił się szczególnie niekorzystnie na segmencie tworzyw, poprzez ograniczenie rynków zbytu co bezpośrednio przełożyło się wyniki.

W minionym roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wypracowała 3 206 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 216 mln zł zysku netto, EBITDA za ten okres wyniosła 522 mln zł. Mimo sporych wyzwań, pozytywny wpływ na wyniki miały m.in. środki budżetowe przyznawane w ramach tarcz antykryzysowych na ochronę miejsc pracy naszych pracowników, a także rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Skutki kryzysu związanego z pandemią złagodziła dywersyfikacja biznesu. Sektor nawozów azotowych okazał się stabilny i odporny na niekorzystne trendy rynkowe. Sprzyjała mu też sytuacja w rolnictwie – wysokie zbiory oraz dobre ceny płodów rolnych. Na korzyść spółki zadziałała też polityka celna Komisji Europejskiej, która utrzymała obowiązujące cła antydumpingowe na import do państw wspólnoty europejskiej mieszanek mocznika, saletry amonowej i azotanu pochodzących z Rosji. W konsekwencji wyższe wolumeny sprzedaży (r/r) odnotowano w przypadku głównych produktów segmentu: saletry amonowej, mocznika, roztworu saletrzano-mocznikowego.

W większym stopniu skutki pandemii, zwłaszcza w I półroczu 2020 r. odczuły pozostałe produkty segmentu nawozowego, odnotowano spowolnienie w sprzedaży saletry potasowej nawozowej ispożywczej, nawozów wieloskładnikowychoraznawozów fosforowych. Ostateczniesegmentagro

przy niższych cenach wszystkich produktów (r/r) odnotował w 2020 roku przychody w wysokości 2 765 mln zł.

Pod dużym wpływem spowolnienia gospodarczego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa pozostawały wyniki osiągnięte w segmencie tworzyw. W związku z zamrożeniem gospodarki niektórzy z odbiorców melaminy zostali zmuszeni do wstrzymania produkcji. Na spadek przychodów wpłynęły niższe ceny i wolumeny sprzedaży, wynikające przede wszystkim z braku popytu oraz zapasów magazynowych u odbiorców.

Pomimo zakłóceń rynkowych i perturbacji wywołanych kryzysem, na koniec 2020 r. spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wygenerowała łączne saldo przepływów pieniężnych na poziomie 480 mln zł (grupa kapitałowa 542 mln zł), a osiągnięte wskaźniki potwierdziły bezpieczny poziom płynności finansowej. W 2020 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., jak co roku od momentu wejścia na giełdę, wypłaciła dywidendę akcjonariuszom.

Bez zakłóceń i zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizowano w spółce program inwestycyjny. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 roku osiągnęły rekordową wartość 824,1 mln zł. Największy udział w tej kwocie ma budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe, a także takie zadania jak: „Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego” oraz „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej”. W przypadku ostatniej inwestycji należy wspomnieć, że w lipcu 2020 roku rozpoczęto rozruch technologiczno-mechaniczny pierwszej linii produkcyjnej instalacji.

Kontynuując konsekwentnie działania związane z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu, spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. należąca do grupy kapitałowej Grupa Azoty PUŁAWY, zintensyfikowała prace nad wdrożeniem nowego produktu - mocznika z inhibitorem ureazy, stanowiącego odpowiedź na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery.

W lutym 2021 roku Grupa Azoty „Fosfory” sp. z o.o. wprowadziła na rynek linię nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK pod nazwą Fosfarm, produkowanych zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.

Pomimo wyzwań rynkowych i legislacyjnych Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy″ S.A. nie pozostała obojętnanagwałtownywzrostzachorowańspowodowanykoronawirusem.Nawalkęzpandemią

COVID-19 przeznaczyliśmy w sumie ponad 1,15 mln zł. Były to przede wszystkim darowizny finansowe udzielone placówkom medycznym z terenu Puław i województwa lubelskiego. Warto również wspomnieć, że produkowany w Puławach nadtlenek wodoru wykorzystywany był do celów dezynfekcji, głównie na terenie spółki. Z kolei w grudniu 2020 roku zawarta została umowa z Agencją Rezerw Materiałowych, dzięki której produkowany w Puławach suchy lód stosowany jest do zabezpieczenia i transportu szczepionek na koronawirusa. Spółka nie zrezygnowała też ze swojej działalności społeczno-sponsoringowej na rzecz lokalnej społeczności, wspierając finansowo kluby sportowe, instytucje kultury oraz inne podmioty realizujące ciekawe i wartościowe inicjatywy z naszego województwa.

Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom spółki oraz naszej grupy kapitałowej za ich pracę i zaangażowanie w funkcjonowanie firmy. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, w trudnych czasach pandemii. Jestem przekonany, że dzięki Państwa poświęceniu uda się wyjść z kryzysu obronną ręką, a w kolejnych latach Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy″ S.A. będzie się intensywnie rozwijała.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Hryniewicz
Prezes Zarządu
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy″ S.A.