Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku i dane za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.

Dotyczące sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Oświadczamy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  • Tomasz HryniewiczPrezes Zarządu
  • Jacek JaniszekWiceprezes Zarządu
  • Andrzej SkwarekCzłonek Zarządu