Puławy, 30 marca 2023 roku
Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nr 288/X/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2022
Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oświadcza, że:
w Spółce powołany jest komitet audytu. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 nie pełniła
obowiązków komitetu audytu,
w Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak też
przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu,
Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Piotr Regulski Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Krzysztof Majcher Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Paweł Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Marcin Szewczak Członek Rady Nadzorczej ……………………………….…………..
Piotr Śliwa Członek Rady Nadzorczej ………………………………….…………..