Puławy, 30 marca 2023 r.
Szanowni Państwo,
mam przyjemność przekazać tegoroczny Raport Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Puławy. Rok 2022 nie
należał do najłatwiejszych - był trudny i wymagał od każdego z nas wielu
wyrzeczeń. 24 lutego ub. r. Rosja zaatakowała Ukrainę. To wydarzenie
zdominowało następne tygodnie i miesiące, zmieniło życie milionów
Ukraińców, ale także Polaków i Europejczyków. Wojna za naszą
wschodnią granicą w ogromnym stopniu wpłynęła również na sytuację
gospodarczą - przyniosła m.in. rekordowy wzrost cen surowców do
produkcji oraz mediów energetycznych. Pośrednio doprowadziła też do
zachwiania równowagi podażowo-popytowej na kluczowych dla nas
rynkach.
Dzięki skutecznemu zarządzaniu, mimo niesprzyjających czynników zewnętrznych, osiągnęliśmy
solidne i w wielu aspektach historyczne wyniki. Grupa Kapitałowa Puławy wypracowała
skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 8 899 mln zł (5 489 mln zł w 2021), wynik EBITDA
w wysokości 1 076 mln zł (660 mln zł w 2021), przy marży EBITDA 12,1% (12% w 2021) oraz zysk netto
na poziomie 291 mln (210 mln w 2021). Wyniki zaprezentowane za rok 2022 byłyby znacząco
lepsze, gdyby nie konieczność dokonania odpisów aktualizujących w związku z przeprowadzonymi
testami na utratę wartości aktywów trwałych dla Ośrodków Wypracowujących Środki Pieniężne
Melamina oraz Tworzywa na poziomie 568 mln zł oraz dokonanych w IV kwartale 2022 roku odpisów
aktualizujących wartość zapasów na poziomie 91 mln zł.
W 2022 roku mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, które wymagały od nas stanowczych działań.
Obserwowany brak równowagi popytowo-podażowej, jak również bardzo wysoka zmienność cen
surowców, spowodowały konieczność czasowego zatrzymania lub ograniczenia produkcji Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „PuławyS.A. w obszarze nawozów, kaprolaktamu i melaminy. Działania te przyniosły
oczekiwany skutek i pozwoliły zminimalizować straty wynikające z historycznie wysokich cen gazu
w okresie zwłaszcza III kwartału.
W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach naszej działalności
odnotowaliśmy istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży. Istotnym
czynnikiem wpływającym na osiągnięte przez nas wyniki była również rosnąca inflacja i będący jej
skutkiem wzrost kosztów stałych.
Jednym z naszych priorytetów w tym niestabilnym roku pozostawało zabezpieczenie stałej dostępności
nawozów dla krajowych rolników, podobnie jak innych produktów kluczowych dla rynku, tj. dwutlenek
węgla, czy reduktanty do emisji spalin, wytwarzanych w Spółce w sposób ciągły.
Wyjątkowa sytuacja gospodarcza, spowodowana rosyjską agresją na Ukrainę, nie zatrzymała naszych
inwestycji. W sposób niezakłócony realizowane były procesy inwestycyjne w szczególności
w obszarze budowy nowego bloku energetycznego, który pozwoli m.in. wyeliminować dwa najbardziej
wyeksploatowane kotły zakładowej elektrociepłowni. Zakończyliśmy też z sukcesem realizację dużej
inwestycji nawozowej – budowę instalacji granulacji mechanicznej saletry, która zwiększyła nasz
potencjał wytwórczy i wzbogaciła paletę oferowanych produktów o nowe nawozy odpowiadające
potrzebom rynkowym. Kontynuowaliśmy także z powodzeniem modernizację instalacji kwasu
azotowego oraz budowę nowych instalacji kwasu azotowego i neutralizacji.
Jednym z kluczowych wydarzminionego roku było przyjęcie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. implikacji Strategii Grupy Azoty do 2030 roku, która przyszłość całej Grupy Kapitałowej
opiera mocno na zasadach zrównoważonego rozwoju realizowanego w ramach strategicznego
projektu Zielone Azoty”. Nie tylko wpisujemy się w światowe trendy, ale także jesteśmy liderami w
ich wprowadzaniu.
Przed nami rok naprawdę dużych wyzwań, które zobrazowały się zwłaszcza w końcówce 2022 roku.
Udowodniliśmy jednak, że potrafimy radzić sobie w każdych warunkach. Wojny handlowe, Brexit,
pandemia Covid-19, a teraz agresja Rosji na Ukrainę i wiążące się z tym trudności ekonomiczno-
gospodarcze. Wierzę jednak, że posiadane doświadczenie, wyjątkowe kompetencje i znajomość branży
w jakiej funkcjonujemy, pozwolą nam sprostać oczekiwaniom naszych klientów oraz dadzą satysfakcję
inwestorom, oraz naszym pracownikom. Za sukcesem Grupy Azoty stoją ludzie - załoga, która
codzienną ciężką pracą osiąga świetne wyniki. Wiemy, że nasi pracownicy kluczowym kapitałem
Grupy, a ich wiedza, umiejętności i kompetencje to nasza największa przewaga konkurencyjna.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Kowalczyk
Prezes Zarządu