Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nr 289/X/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
Ocena Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku
Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z wymogiem art. 382 § 3
Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.
757 z późn. zm.), a także § 30 ust.1 pkt 7) i 10) Statutu Spółki oświadcza, że dokonała pozytywnej
oceny przedłożonych przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:
1. Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku,
2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku,
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy” S.A. za okres
1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych
sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzi31 grudnia 2022
roku wymagane przepisami prawa, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym.
Powyższe sprawozdania były przedmiotem weryfikacji, analizy i oceny przez Komitet Audytu Rady
Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017
roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2022 poz.
1302 z późn. zm, „Ustawa”) nadzorował procesy sprawozdawczości finansowej, skuteczność
systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz procesów audytu wewnętrznego, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapewnieniem rzetelności sprawozdań
finansowych i ich zgodności z odpowiednimi wymogami prawnymi.
W ramach procesu badania sprawozdań finansowych Komitet Audytu regularnie spotykał się
z przedstawicielami firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki
i spółek zależnych oraz z przedstawicielami służb finansowych Spółki monitorując proces
sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz omawiając kluczowe zagadnienia. Ponadto
Komitet Audytu zapoznał się z przedstawionymi przez firmę audytorską sprawozdaniami z badania
sprawozdań finansowych oraz z dodatkowym sprawozdaniem przygotowanym dla Komitetu Audytu
oraz kierownictwa Spółki, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję
Komisji 2005/909/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 158/77), a także wymogami Ustawy.
W wyniku przeprowadzonych prac Komitet Audytu wydał pozytywną rekomendację dla Rady
Nadzorczej Spółki w przedmiocie oceny sprawozdań Spółki za 2022 rok.
Ocena sprawozdań Spółki przez Radę Nadzorczą opiera się na pozytywnej rekomendacji Komitetu
Audytu, sprawozdaniach z badania przez niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdania
finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z którymi:
1. Sprawozdania te przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i
Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 31 grudnia 2022
roku oraz odpowiednio jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego,
jednostkowych i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
2. Sprawozdania te zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz
Statutem Spółki.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych.
4. Ponadto w ocenie biegłego rewidenta Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku zostało
sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i jest zgodne
z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym oraz Skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
W oparciu o opisane powyżej procedury oraz dodatkowe wyjaśnienia uzyskane od Zarządu Spółki
oraz biegłego rewidenta Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania przedłożone przez
Zarząd.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Piotr Regulski Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Krzysztof Majcher Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Paweł Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Marcin Szewczak Członek Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Piotr Śliwa Członek Rady Nadzorczej ………………………………….…………..
Puławy, 30 marca 2023 roku