Informacja Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A.,
oświadczamy, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. według
stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy” S.A. przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.
Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Adam Lesiński Wiceprezes Zarządu
Andrzej Skwarek Członek Zarządu