SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
2
SPIS TREŚCI
1.
Informacje ogólne .............................................................................................................................. 4
2.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów .............................................................................................. 5
3.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................................................................................... 6
4.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ........................................................................................... 7
5.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ...................................................................................... 8
6.
Informacje o Spółce ............................................................................................................................ 9
7.
Skład Zarządu Spółki ........................................................................................................................... 9
8.
Skład Rady Nadzorczej Spółki ........................................................................................................... 10
9.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ....................................................................................... 10
10.
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ........................................................................ 10
10.1.
Oświadczenie o zgodności ................................................................................................................ 10
10.2.
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji ........................................................................................ 10
10.3.
Zasady sporządzenia sprawozdania.................................................................................................. 10
11.
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i korekty błędu .............................................................. 11
12.
Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i interpretacjach .......... 13
13.
Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ..................................................... 15
13.1.
Istotność informacji .......................................................................................................................... 15
13.2.
Profesjonalny osąd ........................................................................................................................... 15
14.
Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej ............................................................................. 17
15.
Informacje dotyczące segmentów działalności ................................................................................. 18
16.
Noty objaśniające ............................................................................................................................. 22
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ..................................................... 22
Nota 1. Przychody ze sprzedaży ...................................................................................................................... 22
Nota 2. Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych ....................................................... 26
Nota 3. Pozostałe przychody operacyjne ........................................................................................................ 27
Nota 4. Pozostałe koszty operacyjne .............................................................................................................. 28
Nota 5. Podział amortyzacji na poszczególne kategorie kosztów (układ kalkulacyjny) ................................... 28
Nota 6. Przychody i koszty finansowe............................................................................................................. 29
Nota 7. Informacje dotyczące cykliczności i sezonowości działalności Spółki .................................................. 30
Nota 8. Podatek dochodowy .......................................................................................................................... 30
Nota 9. Zysk przypadający na jedną akcję ...................................................................................................... 35
Nota 10. Dywidendy wypłacone oraz zaproponowane do wypłaty ................................................................ 35
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ............................................................. 36
Nota 11. Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................................................. 36
Nota 12. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania ........................................................................................... 40
Nota 14. Nieruchomości inwestycyjne ............................................................................................................ 46
Nota 15. Udziały i akcje .................................................................................................................................. 47
Nota 16. Zapasy ............................................................................................................................................. 50
Nota 17. Prawa majątkowe ........................................................................................................................... 52
Nota 18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ............................................................................ 53
Nota 19. Aktywa z tytułu umów ..................................................................................................................... 55
Nota 20. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ...................................................................... 55
Nota 21. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ...................................................................................... 56
Nota 22. Pochodne instrumenty finansowe .................................................................................................... 57
Nota 23. Pozostałe aktywa finansowe ........................................................................................................... 57
Nota 24. Kapitał własny ................................................................................................................................. 58
Nota 24.1. Kapitał zakładowy ........................................................................................................................ 58
Nota 24.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ................................................................. 59
Nota 24.3. Charakter i cel pozostałych kapitałów........................................................................................... 59
Nota 25. Rezerwy ........................................................................................................................................... 60
Nota 26. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ............................................................................. 62
Nota 27. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ..................................................................................... 64
Nota 28. Pozostałe zobowiązania finansowe ................................................................................................. 66
Nota 29. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ...................................................................... 67
Nota 30. Zobowiązania z tytułu umów ........................................................................................................... 69
Nota 31. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS ....................................................................................... 69
Nota 32. Dotacje ............................................................................................................................................ 70
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
3
Nota 33. Instrumenty finansowe .................................................................................................................... 71
Nota 34. Zarządzanie ryzykiem finansowym .................................................................................................. 76
Nota 34.1. Ryzyko stopy procentowej ............................................................................................................ 77
Nota 34.2. Ryzyko walutowe .......................................................................................................................... 77
Nota 34.3. Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe ........................................................................................ 79
Nota 34.4. Ryzyko cenowe ............................................................................................................................. 80
Nota 34.5. Ryzyko kredytowe ......................................................................................................................... 81
Nota 34.6. Ryzyko płynności ........................................................................................................................... 82
Nota 35. Zarządzanie kapitałem..................................................................................................................... 84
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ..................................................... 84
Nota 36. Przepływy środków pieniężnych netto ............................................................................................. 84
Nota 37. Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi
ze sprawozdania z przepływów pieniężnych ..................................................................................... 85
POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE ................................................................................................................... 87
Nota 38. Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego – Spółka jako leasingodawca .............................................. 87
Nota 39. Inne zobowiązania warunkowe i pozycje pozabilansowe ................................................................. 87
Nota 40. Należności warunkowe i inne pozycje pozabilansowe ...................................................................... 89
Nota 41. Zobowiązania inwestycyjne ............................................................................................................. 90
Nota 42. Sprawy sądowe ................................................................................................................................ 90
Nota 43. Gwarancje i poręczenia .................................................................................................................... 90
Nota 44. Rozliczenia podatkowe .................................................................................................................... 92
Nota 45. Transakcje z podmiotami powiązanymi ........................................................................................... 93
Nota 46. Transakcje z udziałem członków Zarządu i Rady Nadzorczej ............................................................ 96
Nota 46.1. Wynagrodzenie Zarządu ............................................................................................................... 96
Nota 46.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej .................................................................................................. 97
17.
Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych ................................................................................................................................. 97
18.
Struktura zatrudnienia ..................................................................................................................... 97
19.
Wynagrodzenie Audytora ................................................................................................................. 98
20.
Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, dodatkowe informacje .............. 98
21.
Informacja finansowa regulacyjna – działalność Spółki regulowana ustawą Prawo Energetyczne . 100
22.
Oświadczenie Zarządu .................................................................................................................... 106
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
4
1. Informacje ogólne
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za okres
sprawozdawczy obejmujący 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku;
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku;
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE). W ocenie
Zarządu, sprawozdanie to, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy Spółki.
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach sprawozdania finansowego przedstawiono ujawnienia
dotyczące działalności przedsiębiorstwa energetycznego, o których mowa w art. 44 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) –
Informacja finansowa regulacyjna, punkt 21.
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
5
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Wyszczególnienie Nota
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
Zyski i straty
przekształcone*
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży 1 4 950 318 2 757 155
Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów,
towarów i materiałów
2 (4 118 943) (2 129 470)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 831 375 627 685
Koszty sprzedaży, w tym:
2
(253 599) (240 911)
- oczekiwane straty kredytowe 53 (3 699)
Koszty ogólnego zarządu 2 (182 866) (170 140)
Pozostałe przychody operacyjne 3 11 937 87 325
Pozostałe koszty operacyjne 4 (292 544) (19 917)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 114 303 284 042
Przychody finansowe, w tym: 6
31 778 23 841
- przychody z tytułu odsetek 2 118 6 343
- odwrócenie oczekiwanych strat kredytowych 2 187 4 624
Koszty finansowe, w tym: 6 (22 717) (31 763)
- oczekiwane straty kredytowe (1 121) (6 286)
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 123 364 276 120
Podatek dochodowy 8 73 862 (54 153)
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 197 226 221 967
Zysk/(strata) netto za okres 197 226 221 967
Inne całkowite dochody
Pozycje, które w przyszłości nie mogą zostać
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń
26 13 438 (2 804)
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie mogą być
przeklasyfikowane do zysków i strat
8 (2 553) 533
Razem pozycje, które nie mogą zostać przeklasyfikowane
do zysków i strat
10 885 (2 271)
Inne całkowite dochody netto 10 885 (2 271)
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 208 111 219 696
* dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją zawartą w punkcie 11
Wyszczególnienie Nota
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
Zysk/(strata) netto w zł na jedną akcję: 9
– podstawowy za okres 10,32 11,61
– podstawowy za okres z zysku z działalności kontynuowanej 10,32 11,61
– rozwodniony za okres 10,32 11,61
– rozwodniony za okres z zysku z działalności kontynuowanej 10,32 11,61
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
6
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie Nota 31.12.2021 31.12.2020
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
11
3 676 122
3 263 206
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
12
148 136
175 329
Nieruchomości inwestycyjne
14
19 704
19 910
Wartości niematerialne 13 57 966 51 562
Udziały i akcje 15 265 546 273 050
Pozostałe aktywa finansowe 23 29 878 21 433
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 18 8 222 30 400
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
8
23 012
-
Aktywa trwałe razem 4 228 586 3 834 890
Aktywa obrotowe
Zapasy
16
389 183
299 330
Prawa majątkowe
17
702 930
242 340
Pochodne instrumenty finansowe
22
1 716
9
Pozostałe aktywa finansowe
23
200
8 536
Należności z tytułu podatku dochodowego
14 948
-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
18
815 601
478 472
Aktywa z tytułu umów
19
1
19
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
20
912 483
482 593
Aktywa obrotowe razem 2 837 062 1 511 299
SUMA AKTYWÓW 7 065 648 5 346 189
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
24.1.
191 150
191 150
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
24.2.
237 650
237 650
Zyski zatrzymane
24.3.
3 344 307
3 136 196
Kapitał własny razem 3 773 107 3 564 996
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 27 34 079 -
Pozostałe zobowiązania finansowe
28
116 075
142 375
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
26
148 868
179 238
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
29
11 700
12 270
Rezerwy
25
10 356
17 731
Dotacje
32
93 746
95 503
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
8
-
79 530
Zobowiązania długoterminowe razem 414 824 526 647
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 27 2 -
Pochodne instrumenty finansowe
22
1 887
2 750
Pozostałe zobowiązania finansowe
28
555 531
59 645
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
26
24 038
22 673
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
-
11 565
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
29
2 227 489
1 125 263
Zobowiązania z tytułu umów
30
37 190
17 889
Rezerwy
25
25 219
8 579
Dotacje
32
6 361
6 182
Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 877 717 1 254 546
Zobowiązania razem 3 292 541 1 781 193
SUMA PASYWÓW 7 065 648 5 346 189
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
7
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Wyszczególnienie Nota
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
przekształcone*
Zysk/(strata) brutto 123 364 276 120
Korekty
Amortyzacja 5 240 680 231 780
Odsetki, dywidendy i różnice kursowe (3 822) 8 220
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 275 792 (14 759)
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności 37 (336 159) (138 326)
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów i praw majątkowych (550 443) 61 471
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań 37 2 451 751 140 545
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu dotacji (6 129) 482
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw 37 (6 302) 11 295
(Zapłacony)/zwrócony podatek dochodowy 37 (57 746) 303
(Zysk)/strata z wyceny instrumentów pochodnych (2 570) 5 649
Pozostałe wpływy/(wydatki) operacyjne (923) 1 578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 127 493 584 358
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych 114 52
Nabycie niefinansowych aktywów trwałych 37 (1 027 560) (619 191)
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych - 250 000
Nabycie udziałów i akcji - (4)
Nabycie pozostałych aktywów finansowych - (80 000)
Dywidendy i odsetki otrzymane 13 238 4 277
Pozostałe wpływy/(wydatki) inwestycyjne - (5 000)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 014 208) (449 866)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
-
(104 177)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 39 684 -
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (5 606) -
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (28 147) (25 363)
Spłata zobowiązań z tytułu faktoringu (683 516) (30 167)
Odsetki zapłacone, w tym: (8 250) (7 046)
Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe 4 551 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (681 284) (166 753)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 432 001 (32 261)
w tym różnice kursowe netto (2 503) 3 304
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 20 479 700 511 961
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 20 911 701 479 700
* dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją zawartą w punkcie 11
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
8
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Wyszczególnienie
Kapitał
zakładowy
Kapitał z emisji
akcji powyżej
ich wartości
nominalnej
Zyski
zatrzymane
Kapitał własny
razem
Na dzień 1 stycznia 2020 roku 191 150 237 650 3 020 677 3 449 477
Łączne całkowite dochody: - - 219 696 219 696
- zysk/(strata) netto za okres - - 221 967 221 967
- inne całkowite dochody - - (2 271) (2 271)
Transakcje z właścicielami: - - (104 177) (104 177)
- wypłata dywidendy - - (104 177) (104 177)
Na dzień 31 grudnia 2020 roku 191 150 237 650 3 136 196 3 564 996
Na dzień 1 stycznia 2021 roku 191 150 237 650 3 136 196 3 564 996
Łączne całkowite dochody: - - 208 111 208 111
- zysk/(strata) netto za okres - - 197 226 197 226
- inne całkowite dochody - - 10 885 10 885
Na dzień 31 grudnia 2021 roku 191 150 237 650 3 344 307 3 773 107
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
9
Dodatkowe informacje i objaśnienia
6. Informacje o Spółce
Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), została utworzona Aktem
Notarialnym (Rep nr 2600/92) z dnia 24 marca 1992 roku. Siedziba Spółki mieści się w mieście Puławy,
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Polska. Spółka prowadzi działalność
na terenie Puław oraz Ustroń-Jaszowiec. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana nazwy Spółki.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011737. Spółce nadano numer statystyczny REGON
430528900, BDO 000007701 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 716-000-18-22.
Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Akcje Spółki
notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Według klasyfikacji GPW
w Warszawie Spółka jest zakwalifikowana do sektora „przemysł chemiczny”. Podstawowym
przedmiotem działania Spółki jest:
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, wyrobów z tworzyw
sztucznych;
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych;
Wytwarzanie, przesanie i dystrybucja energii elektrycznej;
Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody);
Pobór i uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody;
Gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją;
Handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej, w której
skład wchodzą następujące podmioty zależne: PROZAP Sp. z o.o., REMZAP Sp. z o.o., Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Chorzów S.A., Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o., Agrochem Puławy
Sp. z o.o., STO-ZAP Sp. z o.o. oraz SCF Natural Sp. z o.o.
Ponadto Spółka jest powiązana kapitałowo z następującymi podmiotami: Bałtycka Baza Masowa
Sp. z o.o., Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. oraz TECHNOCHEMSERVICE S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wraz z podmiotami powiązanymi począwszy od 19 stycznia
2013 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, której jednostką dominującą jest Grupa
Azoty S.A.
7. Skład Zarządu Spółki
W skład Zarządu Spółki na dzień 27 kwietnia 2022 roku wchodzili:
Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Adam Lesiński Wiceprezes Zarządu
Andrzej Skwarek Członek Zarządu
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.
W dniu 01 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PuławyS.A. powołała,
z dniem 02 czerwca 2021 roku, Pana Adama Lesińskiego do składu Zarządu Spółki, powierzając mu
pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
10
8. Skład Rady Nadzorczej Spółki
W skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 27 kwietnia 2022 roku
wchodzili:
Piotr Regulski Przewodniczący Rady
Krzysztof Majcher Wiceprzewodniczący Rady
Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady
Marcin Szewczak Członek Rady
Piotr Śliwa Członek Rady
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
W dniu 26 lutego 2021 roku Pan Wiktor Cwynar złożył rezygnację, z dniem 28 lutego 2021 roku, z funkcji
członka Rady Nadzorczej.
W dniu 14 maja 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Piotra Regulskiego
do składu Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 04 października 2021 roku Pan Jacek Nieścior złożył rezygnację, z dniem 04 października 2021
roku, z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W dniu 05 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. powierzyło Panu Piotrowi Regulskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 14 października 2021 roku Pan Krzysztof Majcher oraz Pan Maciej Marzec złożyli rezygnację
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Krzysztof Majcher złożył rezygnację, ze skutkiem na koniec
dnia poprzedzającego wznowienie, po przerwie, posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółki. Rezygnacja
Pana Macieja Marca wywarła skutek wraz z rozpoczęciem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie
Spółki, w dniu 19 października 2021 roku, sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W dniu 19 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Krzysztofa
Majchera oraz Pana Marcina Szewczaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 22 października 2021 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Krzysztofa Majchera
na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu
27 kwietnia 2022 roku.
10. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
10.1. wiadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
10.2. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji jest złoty polski. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych.
10.3. Zasady sporządzenia sprawozdania
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
z wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie stwierdza istnienia
Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
w tysiącach złotych
11
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki w niezmienionej formie
i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej, poza ujawnionymi w sprawozdaniu.
Przy ocenie okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki Zarząd wziął
pod uwagę rozwój wydarzeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę
COVID-19 oraz konflikt w Ukrainie. Zgodnie z najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania finansowego, w ocenie Zarządu Spółki, sytuacja wynikająca z epidemii choroby COVID-19
oraz konfliktu w Ukrainie nie zagraża kontynuacji działalności Spółki. Informacje dotyczące wpływu
pandemii oraz konfliktu na sytuację Spółki przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. oraz w punkcie 20 niniejszego sprawozdania.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane za okres od 01 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku.
Spółka sporządza równi skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które publikowane jest
równocześnie z niniejszym sprawozdaniem finansowym.
Konsolidacją metodą pełną objęte są następujące podmioty:
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
REMZAP Sp. z o.o.
PROZAP Sp. z o.o.
SCF Natural Sp. z o.o.