Ocena Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W sprawie oceny wraz z uzasadnieniem, dotyczącej sprawozdania z działalności Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym za okres
1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
Rada Nadzorcza Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że dokonała oceny
przedłożonego przez Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:
Sprawozdania z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy” S.A.
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku,
Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku,
Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku,
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych
sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia
2021 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania z działalności Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania
finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku 31 grudnia
2021 roku, Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku 31 grudnia 2021 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021
roku – 31 grudnia 2021 roku, na podstawie:
- treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. BDO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
z badania Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku;
- sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego oraz stosownie do przepisów ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- dodatkowych wyjaśnień przekazanych w trakcie spotkań z biegłym rewidentem;
- informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania
sprawozdania finansowego.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Piotr Regulski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Majcher Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Szewczak Członek Rady Nadzorczej
Piotr Śliwa Członek Rady Nadzorczej
Puławy, 27 kwietnia 2022 roku