BDO
spółka
z
ograniczon
ą odpowiedzialno
ścią sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
t
el
.
: +
48 22
543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BD
O
s
półka z ograni
czoną
o
dp
owie
dzial
nośc
sp
ó
łka kom
an
d
ytow
a
, Sąd Rejo
n
ow
y dla m. st.
Wa
r
s
za
wy, XII
I Wydz
iał
Gospodarczy,
K
RS:
00007
2968
4
,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 zł. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-
007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.:+48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-
650,
ul. Piątkowska 165, tel.:+48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
w której jednostką dominująca jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (”Jednostka
dominująca”, „Grupa”), które zawiera skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31
grudnia 2021 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane
sprawozdanie ze zmian w kapitale asnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatkową zawierają opis
przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie
finansowe”).
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia
2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych
za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
27 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”– t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415
z późn.zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych
w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
oraz w Rozporządzeniu UE.
2
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na
te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Analiza utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 202
1
r
ok
u Podmiot
dominujący zaprezentował rzeczowe aktywa trwałe o wartości 3.818.762 tys. złotych stanowi 52,1
%
sumy bilansowej.
Dla rzeczowych aktywów trwałych test na utratę wartości przeprowadzany jest
w przypadku
zidentyfikowania przesłanek świadczących o utracie wartości. W związku ze zidenty
fikowanymi
przesłankami utraty wartości, wynikającymi głównie z uwarunkowań rynkowych na dzień 31 grudnia
2021 roku, Zarząd Podmiotu dominującego przeprowadził test na utratę wartości i oszacowa
ł wartość
odzyskiwalną wybranych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, w których kluczow
ą wartość
stanowią rzeczowe aktywa trwałe.
Testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne
w dużym stopniu zależne od
szacunków Zarządu Podmiotu dominującego między i
nnymi takich jak: strategia, prognozowane
przychody i koszty, planowane na
kłady inwestycyjne, średnioważony koszt kapitału oraz krańcowa
stopa wzrostu. Te szacunki dotyczą w dużym stopniu zdarzeń przyszłych i w związ
ku z tym obarczone
znaczącym ryzykiem zmian ze względu na zmieniające się warunki rynkowe. Ze
względu na
wbudow
aną niepewność dotyczącą realizacji istotnych założeń w przyszłości oraz istotność tych
aktywów uznaliśmy analizę utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych za kluczową sprawę badan
ia.
Uja
wn
ienia w
sprawozdaniu finansowym
Szczegóły stosowanej przez
Grupę
polityki rachunkowości w zakresie wyceny
rzeczowych aktywów
trwałych ujawniono w nocie 11 informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Ponadto w nocie 11 informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Podmiot
dominujący zamieścił ujawnienia liczbowe dotyczące zidentyfikowanej kluczowej sprawy badania oraz
kluczowe założenia testu z tytułu utraty wartości.
Procedury biegłego rewidenta w o
dpowiedzi na zidentyfikowane ryz
yko
Nasze procedu
ry badania
, w odniesieniu do opisanej kluczowej sprawy badania, były między innymi
następujące:
ocena zgodności stosowanej przez Grupę polityki rachunkowości w zakr
esie wyceny rzeczowych
aktywów trwałych, z
zasadami wynikającymi z odpowiednich standardów sprawozdawczości
finansowej;
uzyskanie zrozumienia i dokonanie krytycznej oceny zasad oraz procesu tworzenia odpisów
z tytułu trwałej utraty wartości;
ocena dokonanej przez Zarząd Podmiotu dominującego analizy wystą
pienia przesłanek utraty
wartości;
uzyskanie testów na utratę wartości zidentyfikowanych ośrodków generujących przepływy pieniężne
obarczonych ryzykiem utraty wartości sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku;
korzystają
c ze wspar
cia naszych sp
ecjali
stów w zakresie wycen, ocena przyjętych przez Zarząd
3
Podmiotu dominującego założeń makroekonomicznych zastosowanych w modelu, w tym stopy
dyskonta poprzez ich porównanie do publicznie dostępnych informacji, oraz weryfikacja kl
uczowych
założeń i racjonalności proje
kcji biznesowych, w szczególności poziomu sprzedaży, produkcji oraz
kosztów operacyjnych poprzez ich porównanie do danych historycznych, a
w przypadku
prognozowanych cen do publicznie dostępnych zewnętrznych prognoz;
ocena przedłożonej przez Zarząd Podmiotu dominującego analizy wpływu Covid-
19 oraz zdarzeń po
dniu bilansowym na ostrożną wycenę;
przeprowadzenie rozmowy z audytorami istotnych komponentów, przeanalizowanie ich akt badania
oraz raportowania dla celów audytu grupowego;
ocena adek
watności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości pod kątem wymogów MSR 36
Utrata wartości aktywów oraz MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd
Jednostki dominującej uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki dominującej
albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani
do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”– t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 217 z późn.zm.). Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni
za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za
istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz
nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także
przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
4
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z ędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki
dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki dominującej
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia
będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych
jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór
i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię
z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej informacje o, między innymi, planowanym
zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych
wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla
naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych
zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej ustaliliśmy te sprawy, które
były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący
okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabrania
publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna
być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać,
że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
5
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się łączne sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, a także oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55
ust 2b Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani
do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności wraz z wyodrębnionymi częściami, spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest
zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie
niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania,
lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy
istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest
również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności Grupy zostało sporządzone zgodnie
z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu
ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie
w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Jednostki
dominującej.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 71 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących”– Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z
późn. zm.),
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Jednostce dominującej i Grupie oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas
naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych
zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w wiadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym
zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia
zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
6
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że Spółka korzystając ze zwolnienia,
o którym mowa w art. 55 ust. 2e ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności Grupy
nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej odrębne sprawozdanie
grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie Jednostkę dominującą i jej
jednostki zależne każdego szczebla.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania, z wymogami rozporządzenia
o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani
do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii,
czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania, zawarte w pliku o nazwie
GrupaAzotyPulawy-2021-12-31-pl („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”), zostało
oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr
2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r., uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd Jednostki
dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone
w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność oznakowania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi określone w tych
regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz wymogami
technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które
określone w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich
znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w tych regulacjach.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej obejmuje równi zaprojektowanie, wdrożenie
i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF, wolnego od istotnych niezgodności z wymogami
Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie
z formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej dającej
racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane
zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
7
Usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd
3001PL „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia
17 grudnia 2021 r. (dalej: ”KSUA 3001PL”) oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z Krajowym
Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy
historycznych informacji finansowych” przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r., z późn. zm. (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF
zostało przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona
zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z KSUA 3000 (Z), zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie.
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia
istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego
ryzyka, biegły rewident bierze pod uwa kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF w celu zaplanowania stosownych
procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności
dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu
wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF, obejmującego proces wyboru i zastosowania przez Grupę znaczników XBRL
i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym zrozumienie mechanizmów systemu
kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem;
uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w formacie ESEF do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego ocenę spełnienia standardów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, ocenę
kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w formacie
ESEF znacznikami XBRL;
ocenę, czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF zostały
odpowiednio zastosowane oraz, czy użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, gdy
w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano odpowiednich
elementów;
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej
taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę
do wyrażenia przez nas opinii na temat zgodności oznakowania z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności
i innych wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych
zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności,
zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów
niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
8
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu
Kontroli Jakości 1 Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań
finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”, przyjęte uchwałą
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych
standardów kontroli jakości, z późn. zm. (dalej: „KSKJ”).
Zgodnie z wymogami KSKJ, firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości,
obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi,
standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Opinia na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego opinia
powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane,
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na
mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki
dominującej i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w Sprawozdaniu
z działalności Spółki i Grupy.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady
Nadzorczej Jednostki dominującej z dnia 19 listopada 2019 roku. Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy badamy począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Artur Staniszewski.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe
P
odpisano
kwalifikowanym
podpis
em elektr
onicznym
Artur Staniszewski
Biegły Rewident
nr w rejestrze 9841
Warszawa, 27 kwietnia 2022 roku