BDO
spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
t
.
:
+48 22
543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
B
D
O
s
półka z ograniczoną
o
dp
owie
d
zial
nośc
ó
łka kom
a
n
d
ytow
a
, Sąd Rejo
n
ow
y dla m. st.
Wa
r
s
za
wy, XII
I Wydzi
Gospodarczy, K
RS:
00007
2968
4
,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 zł. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-
007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.:+48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-650,
ul. Piątkowska 165, tel.:+48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. („Spółka”), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021
r. oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz
informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„sprawozdanie finansowe”, „Raport roczny”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzi31 grudnia
2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości”- t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
27 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z źn.
zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych
dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi
wymogami etycznymi, które ma zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
2
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmuone
najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się
w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcna te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
1.
Analiza utraty wartości inwestycji w jednostk
i zależne
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 202
1
roku Spółka zaprezentowała
udziały i akcje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych o wartości 265.546
tys. złotych co stanowi
3,7% sumy bilansowej.
Zgodnie z przyjętą przez Słkę polityką rachunkowości, udziały
i akcje w jednostkach zależnych
wykazywane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Sz
acunki dotyczące oceny utraty wartości inwestycji w jednostki zależne w dużym stopniu zależą od
oceny zdarzeń przyszłych i w
związku z tym obarczone znaczącym ryzykiem zmian ze względu na
zmieniające się warunki rynkowe. Ze względu na wbudowaną niepewno
ść dotyczącą realizacji istotnych
założeń w przyszłości oraz istotność tych aktywów uznaliśmy analizę utraty wartości inwesty
cji
w jednostkach zależnych za kluczową sprawę badania.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Szczegóły stosow
anej przez Spółk
ę
polityki rachunkowości w zakresie
wyceny
udziałów i akcji
w jednostki zależne zostały ujawnione w nocie 15 Informacji dodatkowej do
jednostkowego
sprawozdania finansowego.
Ponadto w nocie 15 Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółka
zamieściła ujawnienia liczbowe dotyczące zidentyfikowanej kluczowej sprawy badania.
Procedury b
iegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Nasze procedury badania, w odniesieniu do opisanej kluczowej sprawy badania,
obejmowały między
innymi:
ocenę zgodności stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny inwestycji
w jednostki zależne z zasadami wynikającymi z odpowiednich
standardów sprawozdawczości
finansowej;
identyfikację, zrozumienie i ocenę procesu testowania utrat
y wartości udziałów i akcji
w jednostki zależne oraz kontroli wewnętrznej w tym zakresie;
analizę sprawozdań finansowych spółek zależnych, w tym osiągnięte wyniki finansowe,
porównanie
wartości zaangażowania netto w księgach Spółki do wartości aktywów ne
tto jednostek zależnych pod
kątem wystąpienia ewentualnych przesłanek utraty wartości udziałów i akcji;
ocenę dokonanej przez Zarząd analizy wystąpienia przesłanek utraty
wartości inwestycji
w jednostki zależne;
korzystając ze wsparcia naszych specjalistów w zakresie wycen, oce przyjętych przez
Zarząd
Spółki założeń makroekonomicznych zastosowanych w modelu, w tym stopy dyskonta poprzez ich
porównanie do publicznie dostępnych informacji
oraz weryfikację kluczowych założeń
i racjonalności projekcji bizn
esowych, w szczególności poziomu sprzedaży, produkcji oraz kosztów
operacyjnych poprzez ich porównanie do danych historycznych, a w przypadku progn
ozowanych cen
do publicznie dostępnych zewnętrznych prognoz;
weryfikację wykonania sporządzanych budżetów w latach ubiegłych z ich realizacją;
3
ocenę przedłożonej przez Zarząd Spółki analizy zdarzeń po dniu bilansowym na ostrożną wycenę;
ocenę adekwatności ujawnień w zakresie testów na utra wartości udziałów i
akcji spółek
zależnych.
2. Analiza utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 202
1
roku Spółka zaprezentowała
rzeczowe aktywa trwałe o wartości 3.676.122 tys. złotych co stanowi 52,0% sumy bilansowej.
W związku ze zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości, wynikającymi
głównie z uwarunkowań
rynkowych na dzień 31 grudnia 2021
roku, Zarząd przeprowadził test na utratę wartości i oszacow
wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne, w których kluczow
ą wartość
stanowią rzeczowe aktywa trwałe.
Testy na utrawartości ośrodków generujących korzyści ekonomiczne są w dużym stopni
u zależne od
szacunków Zarządu między innymi takich jak: strategia, prognozowane przychody i kosz
ty, planowane
nakłady inwestycyjne, średnioważony kosz
t kapitału oraz krańcowa stopa wzrostu. Te szacunki dotyczą
w dużym stopniu zdarzeń przyszłych i w zwz
ku z tym obarczone znaczącym ryzykiem zmian ze
względu na zmieniające się warunki rynkowe. Ze względu na wbudowaną niepewno
ść dotyczącą
realizacji i
stotnych założeń w przyszłości oraz istotność tych aktywów uznaliśmy analizę utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych za kluczową sprawę badania.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Szczegół
y sto
sowanej przez
Spółkę polityki
rachunkowości w
zakresie
wyceny rzeczowych aktywów
trwałych zostały ujawnione w nocie 11 in
formacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania
finansowego. Ponadto w nocie 11 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawo
zdania finansowego
Spółka zamieściła ujawnienia liczbowe doty
czące zidentyfikowanej kluczowej sprawy badania oraz
kluczowe założenia testu z tytułu utraty wartości.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Nasze
procedury b
adan
ia, w odniesieniu do opisanej kluczo
wej sprawy badania, były
między innymi
następujące:
ocena zgodności stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny rzeczowych
aktywów trwałych z zasadami wynikającymi z odpowiednich standardów sprawozda
wczości
finansowej;
uzyskanie zrozumienia i dokonanie krytycz
nej oceny zasad oraz procesu tworzenia odpisów
z tytułu trwałej utraty wartości;
ocena dokonanej przez Zarząd Spółki analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości;
uzyskanie testów na utra wartości rodków generujących przepły
wy pieniężne obarczone
ryzykiem utraty wartości sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku;
korzystając ze wsparcia naszych specjalistów w zakresie wycen, ocena przyjętych przez Zarząd
Spółki założeń makroekonomicznych zastosowanych w modelu, w tym stopy dy
skonta poprzez ich
porównanie do publicznie dostępnych informacji, oraz weryfikacja kluczow
ych założeń
i racjonalności projekcji biznesowych, w szczególności poziomu sprzedaży, produkcji oraz kosztów
operacyjnych poprzez ich porównanie do danych historycznych, a w przypadku progn
ozowanych cen
do publicznie dostępnych zewnętrznych prognoz;
ocena przedłożonej przez Zarząd Spółki analizy wpływu Covid-
19 oraz zdarzeń po dniu bilansowym
na ostrożną wycenę;
ocena adekwatności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości pod kątem wymo
gów MSR 36
Utrata wartości aktywów oraz MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych.
4
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo
zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej
są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie
gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za
istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz
nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które wystarczające
i odpowiednie, aby stanow podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z ędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
5
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym
sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub,
jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,
jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podsta transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się łączne sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” („Grupa”), w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego, a także oświadczeniem na temat informacji niefinansowych,
o którym mowa w art. 49b ust 1 Ustawy o rachunkowości, które wyodrębnioną częścią tego
Sprawozdania z działalności.
Na podstawie regulacji zawartych w art. 55 ust 2a ustawy o rachunkowości oraz par. 71.8
Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018
roku, poz. 757 z późn. zm.) Zarząd Spółki sporządził w formie jednego dokumentu skonsolidowane
sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, do
którego odnieśliśmy się w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat wymogów art. 44 Prawa energetycznego
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego obejmuje opinię na temat informacji finansowej
regulacyjnej („Informacja regulacyjna”) sporządzonej zgodnie z wymogami artykułu 44 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne („Prawo energetyczne” tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z
późn. zm.).
Za sporządzenie Informacji regulacyjnej zgodnie z przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Spółki.
Ponadto Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Informac regulacyjną sporządzono
zgodnie z art. 44 prawa energetycznego spełniała przewidziane w niej wymagania.
6
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
podstawę do wyrażenia przez nas opinii na temat zgodności Informacji regulacyjnej z wymogami
art. 44 Ustawy Prawo Energetyczne.
Naszym zdaniem Informacja regulacyjna, zamieszczona w punkcie Informacja finansowa regulacyjna
w podziale na rodzaje działalności zgodnie z art. 44 Prawa energetycznego Informacji dodatkowej do
jednostkowego sprawozdania finansowego, sporządzona za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2021 roku jest zgodna, we wszystkich istotnych aspektach z przepisami artykułu 44 Ustawy
Prawo Energetyczne.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz, że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych
rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
zależnych w badanym okresie zostały wymienione w Sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia
19 listopada 2019 roku.
Sprawozdanie finansowe Spółki badamy począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia
2020 roku.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Artur Staniszewski.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe
Warszawa, 27 kwietnia 2022 roku
Podpisano kwalif
ikowanym podpi
sem elektronicznym
Artur Staniszewski
Biegły Rewident
nr w rejestrze 9841