Jednostkowy Raport Roczny
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za 2021 rok
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Wyszczególnienie
w tys. PLN w tys. EUR
01.01.2021 -
31.12.2021
01.01.2020 -
31.12.2020
01.01.2021 -
31.12.2021
01.01.2020 -
31.12.2020
Przychody ze sprzedaży 4 950 318 2 757 155 1 081 446 616 234
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 831 375 627 685 181 622 140 290
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 123 364 276 120 26 950 61 714
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 197 226 221 967 43 086 49 610
Zysk/(strata) netto za okres 197 226 221 967 43 086 49 610
Całkowity dochód za okres 208 111 219 696 45 464 49 103
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w PLN/EUR)
10,32 11,61 2,25 2,59
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
2 127 493 584 358 464 772 130 606
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(1 014 208) (449 866) (221 564) (100 546)
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
(681 284) (166 753) (148 833) (37 270)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
432 001 (32 261) 94 375 (7 210)
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 4 228 586 3 834 890 919 378 830 998
Aktywa obrotowe 2 837 062 1 511 299 616 833 327 490
Aktywa razem 7 065 648 5 346 189 1 536 211 1 158 488
Zobowiązania długoterminowe 414 824 526 647 90 191 114 121
Zobowiązania krótkoterminowe 2 877 717 1 254 546 625 671 271 853
Kapitał własny 3 773 107 3 564 996 820 349 772 514
Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:
- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 4,5775
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 4,4742
- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony przez NBP na odpowiedni dzień bilansowy, tj.:
31 grudnia 202
1 r
4,
5994
31 grudnia 2020 r. 4,6148