Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Dotyczące sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i dane za poprzedni rok
obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki
oraz jej wynik finansowy.
Dotyczące sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Oświadczamy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. według stanu na dzień
31 grudnia 2021 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Adam Lesiński Wiceprezes Zarządu
Andrzej Skwarek Członek Zarządu