Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty bieżące
36/2020
27.11.2020 14:32
Raport bieżący nr 36/2020
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 28 grudnia 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”),
w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 grudnia 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

35/2020
27.11.2020 14:30
Raport bieżący nr 35/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 28 grudnia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 27 listopada 2020 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

34/2020
18.11.2020 12:45
Raport bieżący nr 34/2020
Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku został podpisany aneks (dalej: „Aneks”) do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla Spółki.

W wyniku zawarcia Aneksu:

- ustalona została cena dostaw w 2021 roku,
- wydłużony zostaje okres obowiązywania Umowy do dnia 31 grudnia 2026 roku (poprzednio do dnia 31 grudnia 2025 roku).

W związku z Aneksem, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2026 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 996 mln zł netto (tj. o 7,56 % więcej od wartości z raportu nr 33/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku), z czego planowana wartość w latach 2021 – 2026 wyniesie 847 mln zł netto. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach Spółki, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez Spółkę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

33/2020
16.09.2020 19:17
Raport bieżący nr 33/2020
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półroczne 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje o korekcie  skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku w części dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A za I półrocze 2020 roku (dalej: "Sprawozdanie Zarządu"), opublikowanego w dniu 10 września 2020 roku.

Korekta w Sprawozdaniu Zarządu wynika z podania przez Spółkę nieprawidłowej ilości akcji posiadanych przez Panią Agnieszki Kowalik, nowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w dniu 23 czerwca 2020 roku.

Jest:
Na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powinno być:
W dniu 23 czerwca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej na kolejną (X) kadencję została powołana Pani Agnieszka Kowalik posiadająca na dzień powołania 298 sztuk akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu Pani Agnieszka Kowalik posiadała 298 akcji Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda. Żadna z pozostałych osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Pełny skorygowany raport okresowy zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2020 roku.

Wprowadzona korekta nie ma wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  za okres 3 i 6 miesięcy 2020 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

32/2020
26.08.2020 15:57
Raport bieżący nr 32/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz:  Grupa Azoty S.A.:
– liczba akcji na NWZ – 18 345 735
– liczba głosów na NWZ – 18 345 735
– procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,98%
– procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98% 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

31/2020
26.08.2020 15:55
Raport bieżący nr 31/2020
Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 26 sierpnia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

30/2020
18.08.2020 14:35
Raport bieżący nr 30/2020
Zmiana polityki rachunkowości i jej wpływ na wynik finansowy za I półrocze 2020 roku oraz szacunki wyników finansowych za II kwartał 2020 roku oraz I półrocze 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                           

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w wyniku weryfikacji przez biegłego rewidenta śródrocznych sprawozdań finansowych i wynikającej z niej zmiany podejścia do rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podjął decyzję o zmianie polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 .

Dotychczas rozliczenie dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 ujmowane było w okresach sprawozdawczych w oparciu o rzeczywiste emisje w danym okresie, aż do wyczerpania kwoty dotacji wynikającej z nieodpłatnie przyznanych praw do emisji CO2 przyznanej na dany rok. Obecnie Spółka będzie rozliczała dotację z powyższego tytułu w odniesieniu do rzeczywistych emisji w danym okresie z instalacji, dla których prawa (dotacja) zostały przyznane proporcjonalnie do emisji planowanych na dany rok dla tych instalacji. Zarówno przed zmianą jak i po zmianie, rozliczenie dotacji ujmowane jest jako pomniejszenie kosztów. Wprowadzona zmiana zasady rozliczania dotacji nie ma wpływu na wyniki Spółki w okresie rocznym – zmiana dotyczy rozliczenia dotacji w trakcie roku.

Łączny wpływ opisanej zmiany na jednostkowy wynik netto Spółki za I półrocze 2020 roku wynosi
(-) 57,3 mln zł zaś na poziom EBITDA (-) 70,8 mln zł . 

W związku z powyższym zmianie uległy szacunki wyników finansowych za II kwartał 2020 roku, przekazane przez Spółkę raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku, które obecnie wynoszą:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za II kwartał 2020 roku
Przychody ze sprzedaży: 653 mln zł
EBITDA: 118 mln zł
Wynik netto: 59 mln zł

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku
Przychody ze sprzedaży: 555 mln zł
EBITDA: 121 mln zł
Wynik netto: 67 mln zł

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2020 roku
Przychody ze sprzedaży: 1 607 mln zł
EBITDA: 287 mln zł
Wynik netto: 140 mln zł

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2020 roku
Przychody ze sprzedaży: 1 382 mln zł
EBITDA: 285 mln zł
Wynik netto: 146 mln zł

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że wprowadzone zmiany wpływają na dane i informacje opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku z dnia 21 maja 2020 roku. Skorygowane dane i informacje dotyczące raportu okresowego za I kwartał 2020 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego za I półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku.

Sprawozdania finansowe Spółki są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

29/2020
31.07.2020 17:31
Raport bieżący nr 29/2020
Przyznanie rekompensaty w oparciu o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku wpłynęła drogą elektroniczną do Spółki decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie przyznania Spółce rekompensaty za 2019 rok w wysokości 46,6 mln zł, należnej w oparciu 
o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Przyznana kwota nie odbiega istotnie od wielkości oszacowanej przez Spółkę (tj. kwoty 44,6 mln zł) i uwzględnionej w szacunkowych wynikach, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

28/2020
31.07.2020 12:59
Raport bieżący nr 28/2020
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz szacunki wyników finansowych za II kwartał 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do przekazanych dotychczas informacji związanych z wpływem COVID-19 na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (raport bieżący nr 7/2020 z 26 marca 2020 roku oraz informacje zawarte w raportach okresowych za 2019 rok oraz I kwartał 2020 roku), mając na uwadze dotychczas prowadzone działania związane z minimalizacją wpływu koronawirusa, dokonał oceny wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Spółki w II kwartale 2020 roku. Przedstawione poniżej szacunkowe wartości uwzględniają jednocześnie kompleksowy wpływ pozostałych czynników na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Segment Tworzywa

Działalność w obszarze tworzyw jest bezpośrednio związana z przemysłem elektrotechnicznym i motoryzacyjnym, który najmocniej odczuł skutki pandemii. Wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. Ograniczenie popytu na kaprolaktam było poprzedzone już w marcu 2020 roku sukcesywnym wyłączaniem produkcji u wytwórców ulokowanych we wszystkich sektorach łańcucha wartości tworzyw.

W II kwartale 2020 roku odnotowano spadek przychodów segmentu tworzyw o 55% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego w efekcie wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 i zaburzenia równowagi popytowo-podażowej.

Segment Agro

Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację w II kwartale 2020 roku harmonogramów sprzedaży kontraktowej.

W przypadku melaminy z uwagi na pandemię odnotowano mniejsze zapotrzebowanie i niższy poziom cen. Przychody ze sprzedaży melaminy w II kwartale 2020 roku były o 38% niższe, niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Pod wpływem kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby zakaźnej COVID-19 pozostawał również rynek produktów RedNOx®. Spadek zużycia paliw miał przełożenie na sprzedaż produktu NOXy® (główny produkt tego obszaru biznesowego). W pozostałych branżach takich jak: elektrownie, produkcja szkła, papieru czy cementu, gdzie wykorzystywane są produkty segmentu, również odnotowano zmniejszenie przychodów.

W przypadku produktów RedNOx® przychody ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku spadły o 26% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W II kwartale 2020 roku w całym Segmencie Agro nastąpił spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ok. 23%.

Wystąpiły opóźnienia w regulowaniu przez kontrahentów płatności za dostarczony towar. Skala tego zjawiska w II kwartale 2020 roku nie była znacząca.

Spółka i jej spółki zależne na bieżąco podejmują działania minimalizujące wpływ skutków pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym oraz dostosowanie wolumenu produkcji do możliwości sprzedaży. W związku z odnotowanymi spadkami przychodów Spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmują kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 mara 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla Spółki i spółek zależnych wynosi 30 mln zł, w tym dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 26 mln zł.

W związku z powyższym Spółka podaje:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za II kwartał 2020 roku
Przychody ze sprzedaży: 653 mln zł
EBITDA: 153 mln zł
Wynik netto: 88 mln zł

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku
Przychody ze sprzedaży: 555 mln zł
EBITDA: 154 mln zł
Wynik netto: 94 mln zł

Jednocześnie Zarząd informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensatę należną Spółce za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej w kwocie 56,6 mln zł. Ostateczna wysokość rekompensaty zostanie ustalona po weryfikacji wniosku przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 10 września 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

27/2020
30.07.2020 14:39
Raport bieżący nr 27/2020
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 26 sierpnia 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

26/2020
30.07.2020 14:06
Raport bieżący nr 26/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 26 sierpnia 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 30 lipca 2020 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 23 sierpnia 2020 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następującego punktu:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

25/2020
06.07.2020 14:43
Raport bieżący nr 25/2020
Odwołanie Członka Zarządu
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej. 

Pani Anna Zarzycka-Rzepecka pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

24/2020
24.06.2020 21:26
Raport bieżący nr 24/2020
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych o powołaniu na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Spółki Pana Krzysztofa Majchera do Rady Nadzorczej Spółki, nowej (X) kadencji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że powołany Członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklaracje powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

23/2020
24.06.2020 14:56
Raport bieżący nr 23/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz:  Grupa Azoty S.A.

– liczba akcji na ZWZ – 18 345 735
– liczba głosów na ZWZ – 18 345 735
– procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na ZWZ – 99,98%
– procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

22/2020
23.06.2020 21:54
Raport bieżący nr 22/2020
Uchwały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz załączone do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 27 maja 2020 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

21/2020
23.06.2020 15:37
Raport bieżący nr 21/2020
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 roku na podstawie § 49 pkt 6) oraz § 33 Statutu Spółki uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (X) wspólną kadencję, zostały powołane następujące osoby:

 1. Pan Jacek Nieścior,
 2. Pan Maciej Marzec,
 3. Pan Wiktor Cwynar,
 4. Pani Agnieszka Kowalik – kandydat wybrany przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,\
 5. Pan Piotr Śliwa – kandydat wybrany przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Panu Jackowi Nieściorowi funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wskazani powyżej powołani: Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

20/2020
23.06.2020 13:22
Raport bieżący nr 20/2020
Wypłata dywidendy za 2019 rok
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2020 oraz nr 16/2020 z dnia 26 maja 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 23 czerwca 2020 roku uchwałę o wypłacie dywidendy za 2019 rok.

 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 104.176.750,00 zł.
 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,45 zł.
 3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.
 4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 lipca 2020 roku.
 5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 16 lipca 2020 roku.

Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy stanowi 36,7 % wypracowanego zysku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

19/2020
27.05.2020 16:44
Raport bieżący nr 19/2020
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

18/2020
27.05.2020 16:42
Raport bieżący nr 18/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 23 czerwca 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 23 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

17/2020
26.05.2020 19:51
Raport bieżący nr 17/2020
Zmiana adresu strony internetowej
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że od dnia 26 maja 2020 roku Spółka posiada nowy adres strony internetowej: pulawy.grupaazoty.com.

Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

16/2020
26.05.2020 15:03
Raport bieżący nr 16/2020
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 26 maja 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 283.849.293,92 zł, zakładający:

 1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 179.672.543,92 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy
 2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 104.176.750,00 zł, tj. w wysokości 5,45 zł na jedną akcję.

Proponowana kwota dywidendy stanowi 36,7 % wypracowanego zysku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również wniosek Zarządu Spółki dotyczący ustalenia dnia dywidendy na 2 lipca 2020 roku oraz terminu jej wypłaty na 16 lipca 2020 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.)

15/2020
26.05.2020 10:56
Raport bieżący nr 15/2020
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 trwający od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 283.849.293,92 zł.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd wnioskuje o:

 1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 179.672.543,92 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;
 2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 104.176.750,00 zł, tj. w wysokości 5,45 zł na jedną akcję.

Proponowana kwota dywidendy stanowi 36,7 % wypracowanego zysku.

Zarząd Spółki wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na 2 lipca 2020 roku, natomiast na dzień wypłaty dywidendy rekomenduje wyznaczyć 16 lipca 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

14/2020
25.05.2020 15:09
Raport bieżący nr 14/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 25 maja 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 25 maja 2020 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
– liczba akcji na NWZ – 18 345 735
– liczba głosów na NWZ – 18 345 735
– procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,98%
– procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

13/2020
25.05.2020 15:04
Raport bieżący nr 13/2020
Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 25 maja 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 25 maja 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Materiały dotyczące uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

12/2020
28.04.2020 14:47
Raport bieżący nr 12/2020
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 25 maja 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

11/2020
28.04.2020 14:46
Raport bieżący nr 11/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 25 maja 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 25 maja 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

10/2020
24.04.2020 14:29
Raport bieżący nr 10/2020
Powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały, w ramach których powołała do składu Zarządu Spółki:

 • Pana Tomasza Hryniewicza z dniem 24 kwietnia 2020 roku, powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu,
 • Pana Jacka Janiszka z dniem 4 maja 2020 roku, powierzając Mu funkcję Wiceprezesa Zarządu,

oraz, w związku z rozstrzygnięciem postępowania kwalifikacyjnego i powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Tomasza Hryniewicza, powierzyła Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pani Anna Zarzycka - Rzepecka pełniła dotychczas funkcję Prezesa Zarządu.
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, z których wynika że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje, że żaden z nowo powołanych Członków Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

9/2020
08.04.2020 09:01
Raport bieżący nr 9/2020
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2019.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. za rok 2019 zostało sporządzone przez Grupę Azoty S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości i zostało zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.com, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty okresowe/ Dane niefinansowe.

Podstawa prawna: § 5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

8/2020
26.03.2020 14:01
Raport bieżący nr 8/2020
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

 1. Raporty kwartalne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 21 maja 2020 roku
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku
 2. Raporty półroczne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku
 3. Raporty roczne:
  • jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku

Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

7/2020
26.03.2020 08:32
Raport bieżący nr 7/2020
Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Rozwiń

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Emitenta i jego grupy kapitałowej w związku z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 („COVID-19”).

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jej grupy kapitałowej. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania w Spółce oraz w pozostałych spółkach grupy kapitałowej zostały wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb. Dodatkowo Emitent wydał zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia przez pracowników. Na chwilę obecną Emitent nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji.

Emitent przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z zagrożeniem epidemicznym, aby wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Emitent zdiagnozował obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Do ryzyk tych zalicza się:

 1. Zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w transporcie, w tym w szczególności do obszarów o wysokim ryzyku epidemicznym, spowodowane problemami leżącymi po stronie firm transportowych, zmniejszeniem liczby i formy dostępnych środków transportu, zwiększeniem kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych w kierunkach eksportowych, czasowym zamknięciem granic lub innymi ograniczeniami w tym zakresie. Pojawiają się problemy z dostępnością środków transportu dla towarów na eksport.
 2. Potencjalne przejściowe zakłócenia w terminowości realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta ze względu na utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych.
 3. Zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku potencjalnej zmniejszonej dostępności pracowników.
 4. Potencjalne zagrożenie pogorszenia płynności finansowej przez niektórych kontrahentów w wyniku zatorów płatniczych kontrahentów.
 5. Zmienność kursów walutowych.

Możliwe ryzyka zakłócenia w realizacji sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności są następujące:

Segment Agro
Na dzień sporządzenia informacji nie odnotowano ograniczeń popytu na rynku nawozowym. Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej. Udział rynku eksportowego grupy kapitałowej Emitenta w segmencie nawozowym wynosi ok. 20%.

Segment Chemia

 • Kaprolaktam
  Pojawiają się pierwsze ograniczenia zamówień z rożnych branż zastosowań. Największe spadki spodziewane są w branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów sektora automotive czasowe zatrzymania większości fabryk skutkować będzie spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw.
 • Melamina
  Spółka otrzymała informacje od kilku swoich odbiorców o czasowym ograniczeniu produkcji. Skala tego zjawiska nie wpłynie znacząco na wysokość sprzedaży w I kw 2020, niemniej Spółka dostrzega ryzyko zmniejszania zapotrzebowania w kolejnych miesiącach.
 • Noxy
  Spowolnienie działalności firm transportowych przekłada się na niższe zakupy paliwa i dodatków do paliw pozwalających zredukować ilość spalin (NOXy®). Dystrybutorzy NOXy® zaczynają zgłaszać problemy z realizacją kontraktów, w szczególności na kierunkach eksportowych.

Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Emitenta jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta i podlegają dynamicznym zmianom.

W związku z powyższym obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Emitenta, w tym na realizację projektów inwestycyjnych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta. W najbliższym czasie nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Wszelkie nowe okoliczności istotnie zmieniające aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub istotnie wpływające na jej obecne lub przyszłe wyniki finansowe będą publikowane w dalszych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

6/2020
03.03.2020 18:30
Raport bieżący nr 6/2020
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 marca 2020 r. odwołała ze składu Zarządu:

 • Pana Krzysztofa Bednarza – Prezesa Zarządu,
 • Pana Krzysztofa Homendę – Wiceprezesa Zarządu,
 • Panią Izabelę Świderek – Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Pani Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej funkcję Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pani Anna Zarzycka-Rzepecka pełniła dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pani Anna Zarzycka-Rzepecka złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pani Anny Zarzyckiej- Rzepeckiej, że nie jest ona wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Anny Zarzyckiej-Rzepeckiej.

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

5/2020
17.02.2020 16:11
Raport bieżący nr 5/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 17 lutego 2020 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
– liczba akcji na NWZ – 18 345 735
– liczba głosów na NWZ – 18 345 735
– procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,98%
– procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

4/2020
17.02.2020 16:09
Raport bieżący nr 4/2020
Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 17 lutego 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Materiały dotyczące uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

3/2020
21.01.2020 14:04
Raport bieżący nr 3/2020
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

2/2020
21.01.2020 14:03
Raport bieżący nr 2/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 17 lutego 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 lutego 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

1/2020
21.01.2020 14:01
Raport bieżący nr 1/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 21 maja 2020 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 1 kwietnia 2020 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 1 kwietnia 2020 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i drugi kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).

36/2019
17.12.2019 14:21
Raport bieżący nr 36/2019
Rejestracja zmian i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 16 grudnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 9 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 roku.

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

35/2019
29.11.2019 18:11
Raport bieżący nr 35/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 29 listopada 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 29 listopada 2019 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
– liczba akcji na NWZ – 18 345 735
– liczba głosów na NWZ – 18 345 735
– procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,98%
– procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

34/2019
29.11.2019 18:08
Raport bieżący nr 34/2019
Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 29 listopada 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 29 listopada 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Materiały dotyczące uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

33/2019
20.11.2019 13:59
Raport bieżący nr 33/2019
Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku został podpisany aneks (dalej: „Aneks”) do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla Spółki.
W wyniku zawarcia Aneksu:
- ustalona została cena dostaw w 2020 roku,
- wydłużony zostaje okres obowiązywania Umowy do dnia 31 grudnia 2025 roku (poprzednio do dnia 31 grudnia 2023 roku).

W związku z Aneksem, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2025 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 855 mln zł netto (tj. o 20,92 % więcej od wartości z raportu nr 37/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku), z czego planowana wartość w latach 2020 – 2025 wyniesie 844 mln zł netto. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach Spółki, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez Spółkę.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

32/2019
31.10.2019 15:12
Raport bieżący nr 32/2019
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

31/2019
31.10.2019 15:06
Raport bieżący nr 31/2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 29 listopada 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 31 października 2019 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 października 2019 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących punktów:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad zbywania składników aktywów trwałych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: ##qxjgd#at#ejapln.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ejapln#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

30/2019
29.10.2019 18:13
Raport bieżący nr 30/2019
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za III kwartał 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2019 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2019 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku:
Przychody: 776,9 mln zł
EBITDA: 107,1 mln zł
Wynik netto: 36,8 mln zł

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe narastająco za trzy kwartały 2019 roku:
Przychody: 2 727,1 mln zł
EBITDA: 537,9 mln zł
Wynik netto: 284,7 mln zł

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty – Grupę Azoty S.A., szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za III kwartał 2019 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2019 roku.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku nastąpi w dniu 13 listopada 2019 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

29/2019
25.09.2019 15:14
Raport bieżący nr 29/2019
Podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 25 września 2019 roku zawarła z konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „Konsorcjum” lub „Wykonawca”) umowę (dalej: „Umowa”) o kompleksową realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” według formuły „pod klucz” (dalej: „Projekt”). Spółka informowała o ostatecznym wyborze oferty Konsorcjum, jako Generalnego Realizatora Inwestycji w ramach postępowania przetargowego, raportem bieżącym nr 25/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy elektrycznej brutto 90-100 MWe (dalej: „Blok Energetyczny”). Blok Energetyczny będzie blokiem upustowo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym.

Zakres budowy Bloku Energetycznego obejmuje kompletny blok węglowy zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Wynagrodzenie należne Konsorcjum na podstawie Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 1 159 900 000 zł netto (dalej: „Wynagrodzenie”). Całkowity budżet Projektu wynosi 1 200 000 000 zł netto. Pozostałe koszty Projektu objęte jego budżetem (tj. ponad Wynagrodzenie) obejmują m.in. koszty integracji Bloku Energetycznego z istniejącymi instalacjami, a także koszty Inżyniera Kontraktu.

W związku z przyjętą do realizacji Projektu formułą „pod klucz”, w zakresie przedmiotu Umowy znajdują się wszystkie prace obejmujące m.in. roboty budowlane, dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby Blok Energetyczny osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo.

Podstawowy okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi 24 miesiące od daty podpisania przez Spółkę protokołu przyjęcia Bloku Energetycznego do eksploatacji.

Wydłużony okres gwarancji na obiekty/roboty budowlane, zabezpieczenia antykorozyjne, izolację termiczną/akustyczną obiektów wynosi 60 miesięcy.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Spółki, Wykonawca przedłoży Spółce zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej/ych lub kaucji, w wysokości 10% Wynagrodzenia. W określonych w Umowie przypadkach niespełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z dostarczeniem przewidzianego Umową zabezpieczenia, Spółka będzie uprawniona do zatrzymania części przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia. Umowa przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości zabezpieczenia w związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy oraz upływem podstawowego okresu gwarancji.

Umowa przewiduje na rzecz Spółki kary umowne m.in. w przypadku:
(i) opóźnienia Wykonawcy w realizacji kluczowych etapów inwestycji - do łącznej kwoty 15% Wynagrodzenia,
(ii) nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych - do łącznej kwoty 30% Wynagrodzenia, oraz
(iii) odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% Wynagrodzenia.

Łączna suma kar umownych (z wszystkich tytułów) płatnych przez Wykonawcę ograniczona jest do kwoty 30% Wynagrodzenia.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze stron wynikająca lub związana z realizacją Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia podwyższonego o podatek VAT, przy czym ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu m.in. utraconych korzyści, utraty produkcji, dochodów lub zysków, które mogą być poniesione przez Spółkę i nastąpiły wskutek winy umyślnej Wykonawcy.
Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu Umowy w dniu wyznaczonym przez Spółkę w poleceniu rozpoczęcia prac (dalej: „Polecenie Rozpoczęcia Prac”).

Spółka ma prawo wydać Wykonawcy Polecenie Rozpoczęcia Prac w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Przekazanie Bloku Energetycznego do użytkowania na podstawie podpisanego przez strony protokołu przyjęcia Bloku Energetycznego, powinno nastąpić w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia wyznaczonego przez Spółkę w Poleceniu Rozpoczęcia Prac.

Stronom przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy lub zawieszenie jej wykonania na warunkach w niej określonych. W szczególności Spółka będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadkach, gdy:
(i) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego personelu nie jest możliwe przyjęcie Bloku Energetycznego do eksploatacji, a okres opóźnienia przekracza 150 dni kalendarzowych;
(ii) siła wyższa trwa ponad 90 dni kalendarzowych.

W powyższych przypadkach Spółka może skorzystać z przysługującego jej prawa do odstąpienia od Umowy do końca podstawowego okresu gwarancji.

Do upływu 60 miesięcy od dnia doręczenia Wykonawcy Polecenia Rozpoczęcia Prac, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Spółki, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Spółka może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia za spełnione i odebrane przez Spółkę prace na zasadach określonych w Umowie.

Do upływu 41 miesięcy od dnia wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac, Spółka może odstąpić od Umowy i postawić Blok Energetyczny do dyspozycji Wykonawcy, jeżeli nie zostaną dotrzymane parametry techniczne określone w Umowie.

Nie później niż do zakończenia podstawowego okresu gwarancji, Wykonawca uprawniony jest, odstąpić od Umowy albo jego części, składając Spółce stosowne oświadczenia, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
(i) braku wystawienia i doręczenia Wykonawcy Polecenia Rozpoczęcia Prac w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
(ii) gdy okres zawieszenia realizacji Umowy trwa nieprzerwanie 120 dni z wyłączeniem sytuacji, gdy przyczyną zawieszenia realizacji Umowy jest działanie siły wyższej;
(iii) gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie ponad 180 dni;
(iv) braku dostarczenia przez Spółkę gwarancji zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

28/2019
27.08.2019 18:16
Raport bieżący nr 28/2019
Informacja o przewidywanym wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I półrocze 2019 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: „Spółka”) oraz na sprawozdania finansowe za I półrocze 2019 roku Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Spółki przeprowadził analizę przesłanek wskazujących na utratę wartości aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne CGU – „Pozostała działalność”, wskutek czego Spółka dokonała formalnego szacunku ich wartości odzyskiwalnej poprzez ustalenie wartości użytkowej.

Przyjęte przez Zarząd Spółki prognozy finansowe na okres objęty testem na utratę wartości CGU - „Pozostała działalność” opracowane zostały w oparciu o założenie umiarkowanego, ostrożnego wzrostu przychodów Spółki w kolejnych latach. Zweryfikowane prognozy wykazały niższy niż zakładano na dzień 31 grudnia 2018 roku potencjał do generowania przez Spółkę w kolejnych latach przychodów ze sprzedaży mieszanek nawozowych NPK oraz zweryfikowały poziom oczekiwanej marży na sprzedaży głównych produktów nawozowych Spółki tj. azotanu potasu i azotanu wapnia.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości: - 7,8 mln zł, zmniejszającego wartość aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne CGU – „Pozostała działalność”. „Pozostała działalność” Spółki obejmuje działalność gospodarczą związaną głównie z produkcją nawozów. „Pozostała działalność” nie obejmuje natomiast Oddziału Produkcji Organicznej.

Wyżej wskazany odpis aktualizujący wartość majątku wpływa na zmniejszenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym Zakładów Azotowych Chorzów S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę 7,8 mln zł.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) oraz na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I półrocze 2019 roku wynosi (-) 25,2 mln zł.

Na odpis aktualizujący wartość majątku tworzone jest aktywo z tytułu podatku odroczonego. Równocześnie na całość tej kwoty Spółka tworzy odpis aktualizujący pozycję „Aktywa na podatek odroczony”.

Wynik jednostkowy netto Emitenta za I półrocze 2019 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 43 mln zł w wyniku dokonania przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji Spółki.

Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego Emitenta nastąpi 5 września 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

27/2019
23.08.2019 16:33
Raport bieżący nr 27/2019
Zawarcie umowy sprzedaży PULREA mocznika.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 23 sierpnia 2019 roku zawarła ze spółkami Kronospan Mielec Sp. z o.o., Kronospan KO Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji oraz Dukol Ostrava S.R.O. z siedzibą w Czechach (dalej określanymi łącznie jako "Kupujący") umowę sprzedaży PULREA mocznika (dalej "Umowa") z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć produkt (PULREA mocznik), a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Umowa określa minimalną ilość produktu, która ma zostać dostarczona Kupującym w ramach Umowy. Ceny będą negocjowane w okresach miesięcznych. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 300 mln zł. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na fakt, że Umowa jest kontynuacją współpracy z Kupującym - długoletnim partnerem Spółki, będącym jednym z głównych odbiorców Pulrea mocznika.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

26/2019
01.08.2019 15:32
Raport bieżący nr 26/2019
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła nowy tekst jednolity Statutu Spółki. Tekst ten uwzględnia zmianę przyjętą Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 roku.

Zmiana Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach polega na dodaniu w § 30 ust. 2 pkt 2) Statutu nowej lit. c) w następującym brzmieniu:

„c) umów zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO2”.

Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 1 sierpnia 2019 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

25/2019
23.07.2019 16:30
Raport bieżący nr 25/2019
Wybór generalnego realizatora inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji dla projektu pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” przez konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „Konsorcjum”), za cenę do 1.160.000.000 zł netto.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na wrzesień 2019 roku w oparciu o umowę z Konsorcjum, o zawarciu której Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

24/2019
23.07.2019 15:55
Raport bieżący nr 24/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 23 lipca 2019 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

― liczba akcji na NWZ – 18 345 735

― liczba głosów na NWZ – 18 345 735

― procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,97%

― procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

23/2019
23.07.2019 15:50
Raport bieżący nr 23/2019
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 23 lipca 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Materiały dotyczące uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

22/2019
18.07.2019 14:13
Raport bieżący nr 22/2019
Informacje uzupełniające do wniosku na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 23 lipca 2019 r., uzasadniające podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe"
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącego zatwierdzenia budżetu projektu pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” oraz zwołania NWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A wraz z projektami uchwał, w celu zaprezentowania pełniejszego uzasadnienia przedstawionego pod obrady – w ramach punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 lipca 2019 r. – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” (opublikowanej wraz z Raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.), jak również w celu umożliwienia podjęcia przedmiotowej uchwały z należytym rozeznaniem, zdecydował o przekazaniu akcjonariuszom dodatkowej informacji uzupełniającej uzasadniającej realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.

Informacja uzupełniająca stanowi załącznik do niniejszego raportu.

21/2019
16.07.2019 10:01
Raport bieżący nr 21/2019
Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 11 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian statutu Spółki przyjętych Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 roku.

Zmiana Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach polega na dodaniu w § 30 ust. 2 pkt 2) Statutu nowej lit. c) w następującym brzmieniu: „c) umów zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO2”.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu sporządzony przez Spółkę.

20/2019
26.06.2019 14:40
Raport bieżący nr 20/2019
Zatwierdzenie budżetu projektu pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach" oraz zwołanie NWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A wraz z projektami uchwał .
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła budżet projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” (dalej: „Projekt”) o łącznej wartości do 1.200.000.000 zł bez podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w celu dalszej realizacji Projektu zwołuje na dzień 23 lipca 2019 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), przedmiotem którego będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w ramach projektu aktywów trwałych o łącznej wartości do 1.200.000.000 zł (bez podatku od towarów i usług). Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lipca 2019 roku.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 26 czerwca 2019 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: ##qxjgd#at#ejapln.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ejapln#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

19/2019
25.06.2019 20:09
Raport bieżący nr 19/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

― liczba akcji na ZWZ – 18 345 735

― liczba głosów na ZWZ – 18 345 735

― procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na ZWZ – 99,97%

― procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

18/2019
24.06.2019 20:01
Raport bieżący nr 18/2019
Uchwały podjęte przez ZWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 24 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał od nr 4 do nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.pulawy.com/201-walne-zgromadzenie.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

17/2019
24.06.2019 13:27
Raport bieżący nr 17/2019
Wypłata dywidendy za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, nr 13/2019 z dnia 27 maja 2019 roku oraz nr 14/2019 z dnia 27 maja 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 24 czerwca 2019 roku uchwałę o wypłacie dywidendy za 2018 rok.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 33.642.400,00 zł.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,76 zł.

3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.

4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 lipca 2019 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

16/2019
28.05.2019 14:40
Raport bieżący nr 16/2019
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

15/2019
28.05.2019 14:35
Raport bieżący nr 15/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 24 czerwca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 28 maja 2019 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: ##qxjgd#at#ejapln.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ejapln#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

14/2019
27.05.2019 20:55
Raport bieżący nr 14/2019
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 27 maja 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 84.160.178,74 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł, tj. łącznie kwoty 124.393.428,74 zł, zakładający:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 90.751.028,74 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 33.642.400,00 zł, tj. w wysokości 1,76 zł na jedną akcję.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również wniosek Zarządu Spółki dotyczący ustalenia dnia dywidendy na 2 lipca 2019 roku oraz terminu jej wypłaty na 18 lipca 2019 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

13/2019
27.05.2019 20:54
Raport bieżący nr 13/2019
Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku postanowił, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki następujące daty związane z wypłatą dywidendy za rok obrotowy 2018:

- 2 lipca 2019 roku jako dzień dywidendy,

- 18 lipca 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

12/2019
23.05.2019 15:16
Raport bieżący nr 12/2019
Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku oraz nr 28/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 roku Emitent oraz jego jednostka dominująca: Grupa Azoty S.A. oraz inne spółki z Grupy Azoty: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej łącznie zwani „Odbiorcami”, a każdy z osobna „Odbiorcą”) złożyły oświadczenia potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania zawartych w dniu 21 czerwca 2017 roku kontraktów dwustronnych (dalej „Kontrakty Indywidualne”) do umowy ramowej na sprzedaż paliwa gazowego z dnia 13 kwietnia 2016 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: „PGNiG”).

W efekcie złożonych przez Odbiorców oświadczeń PGNiG pozostanie dla Emitenta oraz Grupy Azoty strategicznym dostawcą paliwa gazowego do dnia 30 września 2022 roku.

Wartość Kontraktu Indywidualnego zawartego pomiędzy Emitentem a PGNiG jest szacowana na kwotę, która może wynieść około 4,1 mld zł w trakcie czterech lat obowiązywania. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych Kontraktach Indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

11/2019
17.05.2019 14:05
Raport bieżący nr 11/2019
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 84.160.178,74 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł, tj. łącznie kwoty 124.393.428,74 zł.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd wnioskuje o:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 90.751.028,74 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 33.642.400,00 zł, tj. w wysokości 1,76 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

10/2019
25.04.2019 23:22
Raport bieżący nr 10/2019
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I kwartał 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za I kwartał 2019 roku:

Przychody ze sprzedaży: 1 068,7 mln zł

EBITDA: 268,4 mln zł

Wynik netto: 168,1 mln zł

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu za I kwartał 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 23 maja 2019 roku.

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty – Grupę Azoty S.A. szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

9/2019
25.04.2019 22:22
Raport bieżący nr 9/2019
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. za rok 2018 zostało sporządzone przez Grupę Azoty S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości i zostało zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.com, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty okresowe/ Dane niefinansowe.

Podstawa prawna: § 5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

8/2019
18.04.2019 15:55
Raport bieżący nr 8/2019
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018. Raporty te zostaną przekazane w dniu 25 kwietnia 2019 roku; poprzedni termin to 30 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 23 maja 2019 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 25 kwietnia 2019 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 25 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

7/2019
16.04.2019 19:00
Raport bieżący nr 7/2019
Powołanie na nową kadencję Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 30 ust.1 pkt 1), w związku z § 24 ust.1) Statutu Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku uchwałę o powołaniu do Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r. pana Andrzeja Skwarka, wybranego przez pracowników Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Podjęta uchwała wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2019 roku.

Nowo powołany Członek Zarządu nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nowo powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

6/2019
16.04.2019 17:48
Raport bieżący nr 6/2019
Wstępne przyjęcie oferty na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach"
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wstępnego przyjęcia oferty Konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „Konsorcjum”) w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji dla projektu pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” (dalej: „Projekt”) jako podstawy do dalszych działań związanych z Projektem.

Zarząd Emitenta informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały 3 oferty. Oprócz Konsorcjum, oferty złożyło także konsorcjum, którego liderem jest spółka Rafako S.A. oraz PowerChina Nuclear Engineering Company Limited.

Spośród wszystkich oferentów, Konsorcjum w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone w dokumentacji przetargowej.

Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji dla Projektu nie przekroczy kwoty 1,16 mld PLN netto. Kwota ta wpłynie również na konieczność aktualizacji całkowitego budżetu Projektu, który wg szacunków Zarządu Emitenta nie powinien przekroczyć kwoty 1,2 mld PLN netto.

Ostateczny wybór oferty w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji dla Projektu i zawarcie umowy na pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji planowane jest w trzecim kwartale 2019 r., po zatwierdzeniu przez organa korporacyjne Emitenta aktualizacji budżetu Projektu oraz wyrażeniu zgody na zawarcie z Konsorcjum umowy na pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji, natomiast sama realizacja Projektu w oparciu o ww. umowę ma wynosić 36 miesięcy.

O dalszych działaniach dotyczących realizacji Projektu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

5/2019
15.03.2019 21:45
Raport bieżący nr 5/2019
Powołanie na nową kadencję Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 roku uchwały powołujące Członków Zarządu Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu:

Pana Krzysztofa Bednarza, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

Pana Krzysztofa Homendę, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,

Panią Izabelę Świderek, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,

Panią Annę Zarzycką–Rzepecką, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem 15 marca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że obecnie trwają wybory kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

Osoby powołane w skład Zarządu nie prowadzą innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Osoby powołane w skład Zarządu nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

4/2019
06.03.2019 16:56
Raport bieżący nr 4/2019
Zmiana polityki rachunkowości i jej wpływ na wynik finansowy za 2018 rok
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w celu ujednolicenia polityki rachunkowości Spółki z polityką rachunkowości obowiązującą w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej Spółki – Grupy Azoty S.A. oraz w wyniku weryfikacji i wynikającej z niej zmiany podejścia do ujmowania podatku odroczonego, podjął decyzję o zmianie zasad rozliczania ulgi w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) oraz rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji.

Dotychczas zwolnienie z podatku dochodowego osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń Spółka ujmowała w wysokości i w momencie rzeczywistego korzystania z ulgi. Należna a niewykorzystana kwota ulgi prezentowana była w pozycjach pozabilansowych jako należność warunkowa. Obecnie Spółka będzie rozpoznawać aktywo z tytułu podatku odroczonego w momencie wypełnienia przez nią warunków określonych w uzyskanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w SSE, z uwzględnieniem realizowalności tego aktywa w przyszłości.

Dotychczas w przypadku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów i akcji Spółka rozpoznawała odroczony podatek dochodowy. Obecnie Spółka nie będzie rozpoznawała odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę i nie ma zamiaru tej kontroli przekazać.

Łączny wpływ wyżej opisanych zmian na jednostkowy wynik netto Spółki za 2018 rok wynosi (-) 10,8 mln zł, natomiast na niepodzielony wynik z lat ubiegłych (+) 40,4 mln zł.

Sprawozdania finansowe Spółki są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

3/2019
04.03.2019 16:30
Raport bieżący nr 3/2019
Informacja o odpisie aktualizującym w spółce zależnej.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz na sprawozdania finansowe za 2018 rok Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W dniu 4 marca 2019 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 6,39 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Łączna wysokość dotychczas dokonanych odpisów aktualizujących w latach 2015- 2018 wyniosła -56,26 mln zł. Bieżący odpis na kwotę -6,39 mln zł zostanie uwzględniony w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) oraz na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2018 rok wynosi - 6,39 mln zł. Wynik jednostkowy netto za 2018 rok Emitenta ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3,45 mln zł w wyniku dokonania przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

2/2019
16.01.2019 11:40
Raport bieżący nr 2/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 23 maja 2019 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku i drugi kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

1/2019
02.01.2019 20:54
Raport bieżący nr 1/2019
Połączenie spółek Elektrownia Puławy Spółka z o.o. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (2 stycznia 2019 roku) powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2019 roku wpisu połączenia spółek: Elektrowni Puławy Spółka z o.o. (spółka przejmowana) z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna (spółka przejmująca).

O zamiarze połączenia Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informował w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku. Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym w dniu 26 września 2018 roku przez zarządy łączących się spółek, opublikowanym raportem bieżącym nr 29/2018. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez zmiany umowy spółki przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, w trybie uproszczonym z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej i posiadała w kapitale zakładowym spółki przejmowanej 100% udziałów.

Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wstąpiła z dniem połączenia tj. z dniem 2 stycznia 2019 r. we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

40/2018
03.12.2018 16:26
Raport bieżący nr 40/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2018 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 27 listopada 2018 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 6 listopada 2018 roku, a kontynuującym — po przerwie — obrady w dniu 27 listopada 2018 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

― liczba akcji na NWZ — 18 345 735

― liczba głosów na NWZ — 18 345 735

― procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ — 99,97%

― procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów — 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

39/2018
27.11.2018 16:40
Raport bieżący nr 39/2018
Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji został powołany pan Krzysztof Majcher.

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osoby wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoba nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklarację nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestr ze Sądowym.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

38/2018
27.11.2018 16:38
Raport bieżący nr 38/2018
Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 27 listopada 2018 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 27 listopada 2018 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 6 listopada 2018 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 34/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 36/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku

Materiały dotyczące uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki https://www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

37/2018
19.11.2018 14:20
Raport bieżący nr 37/2018
Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. został podpisany aneks (dalej: „Aneks”) do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa i sprzedaż węgla energetycznego dla Spółki.

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy do 31.12.2023 roku.

W wyniku zawarcia niniejszego Aneksu szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 534 mln zł netto (tj. o 14,6 % więcej od wartości z raportu nr 6/2018 z dnia 26.02.2018 r.), z czego planowana wartość w latach 2019 – 2023 wyniesie 666 mln zł netto.Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Węgiel dostarczany na podstawie Aneksu przeznaczony jest dla zakładowej elektrociepłowni Spółki i nie uwzględnia zapotrzebowania związanego z planami budowy nowego bloku węglowego.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach Spółki, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez Spółkę, przy optymalnych kosztach transportu ze względu na fakt, że kopalnia ta znajduje się najbliżej Spółki. W wyniku zawarcia Aneksu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. będzie zaspakajać w 2019 roku ok.80% zapotrzebowania elektrociepłowni Spółki na węgiel.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

36/2018
06.11.2018 19:34
Raport bieżący nr 36/2018
Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2018 roku wraz z wynikami głosowań.

Materiały dotyczące uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie - walne zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach zgłoszonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 listopada 2018 roku, przez uprawnionego akcjonariusza. Uchwała o treści wynikającej ze zgłoszonego projektu przekazanego w załączeniu, została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

35/2018
06.11.2018 19:31
Raport bieżący nr 35/2018
Uchwały organów korporacyjnych w sprawie planu połączenia Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Elektrowni Puławy Sp. z o.o.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2018, 30/2018 oraz 32/2018 Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników Elektrowni Puławy Sp. z o.o. podjęły w dniu 6 listopada 2018 r. uchwały w sprawie połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną i wyraziły zgodę na Plan Połączenia tych spółek opublikowany raportem bieżącym nr 29/2018 z 26 września 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE

i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

34/2018
06.11.2018 12:47
Raport bieżący nr 34/2018
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 listopada 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 27 listopada 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

33/2018
31.10.2018 18:42
Raport bieżący nr 33/2018
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za III kwartał 2018 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2018 roku:

Przychody: 838,6 mln zł

EBITDA: 12 mln zł

Wynik netto: (-)35,9 mln zł

Zarząd Spółki uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Głównymi czynnikami wpływającymi na niższy poziom wypracowanych wyników są ceny surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

32/2018
26.10.2018 14:31
Raport bieżący nr 32/2018
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 października 2018 r. zawierającego pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z Elektrownią Puławy Sp. z o.o., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 504 KSH, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Elektrownią Puławy Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną). Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

31/2018
16.10.2018 18:34
Raport bieżący nr 31/2018
Dodatkowe dokumenty na NWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na 6 listopada 2018 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z 3 października 2018 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

30/2018
03.10.2018 14:01
Raport bieżący nr 30/2018
Zwołanie oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 6 listopada 2018 roku wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”), zawiadamia i ogłasza co następuje:

1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402(1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 6 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), zgodnie z punktem I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, zawartym w „Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia”, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

2. Jednocześnie Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 504 KSH, zgodnie z treścią punktu II. PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA zawartego w „Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia”, o którym mowa wyżej w punkcie 1., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Elektrownia Puławy Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach.

3. Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2018 roku.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Spółki. Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 3 października 2018 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Walnego Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: ##qxjgd#at#ejapln.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ejapln#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

29/2018
26.09.2018 14:36
Raport bieżący nr 29/2018
Uzgodnienie planu połączenia Elektrowni Puławy Spółka z o.o. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2018 roku Zarząd Spółki i Zarząd Elektrowni Puławy Spółka z o.o. uzgodniły i podpisały plan połączenia (dalej: „Plan połączenia”) Spółki (jako spółki przejmującej) z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka Przejmowana”) jako spółką przejmowaną. Plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 KSH.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KHS przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na spółkę przejmującą – Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka, jako spółka przejmująca, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Z uwagi na fakt, iż Spółka jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów połączenie nastąpi w trybie uproszczonym i stosownie do:

a)art. 515 § 1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jako spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej;

b)art. 516 § 6 KSH, w związku z art. 516 § 5, Plan Połączenia zostanie złożony w sądzie rejestrowym, nie będzie podlegać badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH i opinia biegłego w tym zakresie nie będzie sporządzana, a nadto zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH.

Ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz to, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki i nie proponuje się żadnych innych zmian tego Statutu, nie przewiduje się w związku z połączeniem zmiany Statutu Spółki.

Połączenie spółek będzie uzależnione od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki jako spółki przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwał zawierających zgodę na Plan Połączenia.

Zgodnie z art. 499 § 4 KSH, w związku z faktem, że Spółka jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka nie sporządziła oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym.

Jednocześnie Spółka informuje, że Plan Połączenia wraz załącznikami oraz dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 2) KSH, zgodnie z wymogami art. 500 § 2 KSH, art. 500 § 21 KSH oraz art. 505 § 31 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, zostaje ogłoszony i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości, nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

28/2018
21.09.2018 16:20
Raport bieżący nr 28/2018
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (21 września 2018 r.) Pan Krzysztof Bednarz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 21 września 2018 rok. Rezygnacja została złożona w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 20 września 2018 r. uchwały o powołaniu Pana Krzysztofa Bednarza na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o której to uchwale Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2018.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

27/2018
20.09.2018 17:25
Raport bieżący nr 27/2018
Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana dra Krzysztofa Bednarza na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 r.

Pan dr Krzysztof Bednarz z dniem 13 sierpnia 2018 roku został oddelegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki (raport bieżący nr 26/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku).

Uchwała o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu wchodzi w życie z dniem złożenia rezygnacji przez Pana dra Krzysztofa Bednarza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan dr Krzysztof Bednarz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana dra Krzysztofa Bednarza, że nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana dra Krzysztofa Bednarza.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

26/2018
13.08.2018 19:10
Raport bieżący nr 26/2018
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. odwołała ze składu Zarządu Pana Jacka Janiszka – Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała Pana dra Krzysztofa Bednarza – członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Krzysztof Bednarz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Krzysztofa Bednarza, że nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Bednarza.

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 4 i 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

25/2018
13.08.2018 19:07
Raport bieżący nr 25/2018
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła nowy tekst jednolity Statutu Spółki. Uwzględnia on zmianę § 30 ust. 1 pkt 24) Statutu przyjętą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 28 z dnia 6 czerwca 2018 r., która nie została ujęta w tekście jednolitym Statutu opublikowanym w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

W związku z powyższym w nowym tekście jednolitym Statutu Spółki zastąpiono treść § 30 ust. 1 pkt 24) Statutu w brzmieniu:

„24) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników”

zapisem:

„24) uchwalenie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez pracowników”.

Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

24/2018
12.08.2018 17:16
Raport bieżący nr 24/2018
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I półrocze 2018 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2018 roku:

Przychody: 1 759,4 mln zł

EBITDA: 189,6 mln zł

EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 196,3 mln

Wynik netto: 90,6 mln zł

Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 96,1 mln zł

Przy ustalaniu wielkości z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych dokonano korekty o odpis aktualizujący wartości aktywów trwałych w wysokości (-) 6 771 tys.zł, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 z 8 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w II kwartale 2018 w stosunku do wyników osiąganych w analogicznych okresach w trzech latach poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Na niższy poziom wyników miały głównie wpływ następujące czynniki: istotny wzrost cen surowców i spadek cen nawozów azotowych.

Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku nastąpi 28 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

23/2018
08.08.2018 16:36
Raport bieżący nr 23/2018
Informacja o odpisie aktualizującym w spółce zależnej.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2018 rok spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz na sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W dniu 8 sierpnia 2018 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: "Spółka") podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6 771 tys. zł, który zostanie ujęty w półrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 roku. Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. Spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów. Ograniczenie możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych wynika z niższej niż planowano ceny oraz wolumenów sprzedaży zrealizowanych w I połowie 2018 r. oraz niższych prognoz na kolejne lata.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za pierwsze półrocze wyniesie 6 771 tys. zł, a na skonsolidowany wynik netto 5 485 tys. zł. Wynik jednostkowy netto Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 681 tys. zł (kwota skorygowana o podatek odroczony) w wyniku dokonania przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

22/2018
07.08.2018 17:42
Raport bieżący nr 22/2018
Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych dot. połączenia spółki zależnej ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A (dalej „Spółka”,) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia spółki zależnej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (dalej „Elektrownia Puławy”) ze Spółką.

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Elektrowni Puławy. Intencją Spółki jest, aby połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez przeniesienie w trybie uproszczonym całego majątku Elektrowni Puławy na Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (łączenie przez przejęcie).

Połączenie nastąpi na podstawie planu połączenia, który zostanie uzgodniony przez Zarządy obu spółek oraz na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i Zgromadzenia Wspólników Elektrowni Puławy podjętych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Budowa nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, planowana jest na terenie zakładowej elektrociepłowni Spółki. Połączenie wpłynie na zwiększenie efektywności zarządzania procesem budowy i eksploatacji nowego bloku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

21/2018
26.07.2018 12:03
Raport bieżący nr 21/2018
Udzielenie gwarancji
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., dalej „Jednostka Dominująca” lub „Kredytobiorca”) nr 36/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy”) informuje, że w związku z nową umową kredytową długoterminowego finansowania zawartą w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Jednostką Dominującą a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: „EBOiR”), zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBOiR a Kredytobiorcą i spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako gwaranci.

Gwarancja udzielona została na rzecz EBOiR jako zabezpieczenie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Kredytobiorcą i EBOiR umowy kredytu dotyczącego finansowania w maksymalnej kwocie 500.000.000 PLN (dalej: „II Umowa z EBOiR”), stanowiącego integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Puławy, gwarancji została ustalona

w maksymalnej wysokości 200.000.000 PLN (1/3 ze 120% maksymalnej kwoty II Umowy z EBOiR), tj. łącznie 600.000.000 PLN.

Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwota gwarancji). EBOiR może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z II Umowy z EBOiR

w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.

Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z II Umowy z EBOiR dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty zawarcia w/w umowy.

Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem.

Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBOiR nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE

i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

20/2018K
03.07.2018 16:21
Raport bieżący nr 20/2018K
Korekta raportu bieżącego nr 20/2018
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 29.06.2018 roku, dotyczącego podpisania aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

Korekta dotyczy poniższego akapitu:

Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP S.A. z 30 września 2016 roku, do której Jednostka Dominująca wraz z wybranymi Spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej zawarła z dniem 29 czerwca 2018 roku aneks mający na celu wydłużenie terminu jej obowiązywania do 30 września 2022 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej.

Poprawny akapit brzmi:

Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Pełna treść raportu 20/2018 po korekcie:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i nr 26 /2016 z 20 września 2016 roku oraz raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. nr 34 z 29 czerwca 2018 roku (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – dalej: „Jednostka Dominująca”) Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z Grupą Azoty S.A. oraz wybranymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej (dalej: „Kredytobiorcy”, „Spółki z Grupy”), podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: „Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Puławy został ustalony na poziomie do wysokości 79 mln zł.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, a każdy z pozostałych Kredytobiorców ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego mu sublimitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia o łącznej wartości 288 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Spółki z Grupy: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty kredytu, tj. do maksymalnej wysokości 96 mln zł. Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 20 września 2016 roku. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr 26/2016 z dnia 20 września 2016 roku Zarząd Grupy Azoty Puławy informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z wybranymi Spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z grupy kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej.

Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimit dla Grupy Azoty Puławy i jej spółek zależnych został ustalony łącznie na poziomie 53 mln zł.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a każda ze Spółek z Grupy ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia o łącznej wartości 372 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Spółki z Grupy: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., za zobowiązania jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty kredytu, tj. do maksymalnej wysokości 124 mln zł.

Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia do Umowy KRB z dnia 20 września 2016 roku.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku.

Umowy LKW oraz KRB zawierają także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej: nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Zawarte aneksy do umów LKW oraz KRB stanowią część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla spółek grupy kapitałowej Jednostki Dominującej poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrzgrupowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

20/2018
29.06.2018 11:41
Raport bieżący nr 20/2018
Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i nr 26 /2016 z 20 września 2016 roku oraz raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. nr 34 z 29 czerwca 2018 roku (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – dalej: „Jednostka Dominująca”) Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z Grupą Azoty S.A. oraz wybranymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej (dalej: „Kredytobiorcy”, „Spółki z Grupy”), podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: „Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Puławy został ustalony na poziomie do wysokości 79 mln zł.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, a każdy z pozostałych Kredytobiorców ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego mu sublimitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia o łącznej wartości 288 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Spółki z Grupy: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty kredytu, tj. do maksymalnej wysokości 96 mln zł.

Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 20 września 2016 roku.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr 26/2016 z dnia 20 września 2016 roku Zarząd Grupy Azoty Puławy informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z wybranymi Spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP S.A. z 30 września 2016 roku, do której Jednostka Dominująca wraz z wybranymi Spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej zawarł z dniem 29 czerwca 2018 roku aneks mający na celu wydłużenie terminu jej obowiązywania do 30 września 2022 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z grupy kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej.

Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimit dla Grupy Azoty Puławy i jej spółek zależnych został ustalony łącznie na poziomie 53 mln zł.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a każda ze Spółek z Grupy ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia o łącznej wartości 372 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Spółki z Grupy: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., za zobowiązania jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty kredytu, tj. do maksymalnej wysokości 124 mln zł.

Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia do Umowy KRB z dnia 20 września 2016 roku.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku.

Umowy LKW oraz KRB zawierają także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej: nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Zawarte aneksy do umów LKW oraz KRB stanowią część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla spółek grupy kapitałowej Jednostki Dominującej poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrzgrupowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

19/2018
29.06.2018 11:40
Raport bieżący nr 19/2018
Udzielenie poręczenia do umowy kredytowej.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy”) informuje, że w związku z umową zmieniającą i modyfikującą do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Kredyt”, „Umowa kredytu”) zawartą w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Grupy Azoty Puławy, dalej: „Jednostka Dominująca”) a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „PKO BP S.A.”) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Zachodnim WBK S.A. i ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: „Kredytodawcy”), została zawarta Umowa poręczenia Kredytu pomiędzy PKO BP S.A. (jako agentem kredytu, reprezentującym również pozostałych kredytodawców) a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., występującymi jako poręczyciele (dalej: „Poręczyciele”).

Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli, w tym Grupę Azoty Puławy, poręczeń została ustalona do maksymalnej wysokości 1.200.000.000 PLN (miliard dwieście milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania Poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z Umowy kredytu, zawartego na okres do 7 lat od daty zawarcia umowy zmieniającej. Ponadto Grupa Azoty Puławy złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu udzielonego poręczenia, do kwoty stanowiącej 100% swojego poręczenia.

Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy Kredytu z dnia 23 kwietnia 2015 roku, o której Grupa Azoty Puławy informowała w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

18/2018
28.06.2018 20:08
Raport bieżący nr 18/2018
Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 25 czerwca 2018 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian statutu Spółki przyjętych Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 roku i podanych do wiadomości raportem bieżącym nr 16/2018.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść zmian dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku. W załączeniu przekazujemy ponadto tekst jednolity statutu sporządzony przez Spółkę.

17/2018
08.06.2018 16:32
Raport bieżący nr 17/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 6 czerwca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

― liczba akcji na ZWZ – 18 345 735

― liczba głosów na ZWZ – 18 345 735

― procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na ZWZ – 99,97%

― procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

16/2018
06.06.2018 23:05
Raport bieżący nr 16/2018
Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie zostały podjęte.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4, 5, 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 19 kwietnia 2018 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym a także udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.pulawy.com/201-walne-zgromadzenie.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

15/2018
06.06.2018 23:02
Raport bieżący nr 15/2018
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto, zgłoszonej przez akcjonariusza Spółki - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

14/2018
06.06.2018 13:48
Raport bieżący nr 14/2018
Wypłata dywidendy za rok 2017.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku oraz nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 6 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 85.252.900,00 zł.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,46 zł.

3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.

4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 13 czerwca 2018 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 27 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

13/2018
17.05.2018 15:31
Raport bieżący nr 13/2018
Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, złożony na podstawie § 42 ust. 8 Statutu Spółki, wniosek dotyczący zgłoszenia projektu uchwały w zakresie spraw wyprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2018 roku. Projekt uchwały zgłoszony do punktu 11 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka przekazuje wykaz proponowanych zmian w Statucie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

12/2018
10.05.2018 23:01
Raport bieżący nr 12/2018
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2018 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2018 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

11/2018
10.05.2018 20:19
Raport bieżący nr 11/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 6 czerwca 2018 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

10/2018
10.05.2018 19:42
Raport bieżący nr 10/2018
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2017 rok w kwocie 284.080.666,29 zł, zakładający:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 170.537.566,29 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 113.543.100,00 zł, tj. w wysokości 5,94 zł na jedną akcję;

3. dzień dywidendy: 13 czerwca 2018 roku;

4. dzień wypłaty dywidendy: 27 czerwca 2018 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

9/2018
27.04.2018 15:39
Raport bieżący nr 9/2018
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 284.080.666,29 zł, zakładającą:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 170.537.566,29 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 113.543.100,00 zł, tj. w wysokości 5,94 zł na jedną akcję.

Zarząd Spółki wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na 13 czerwca 2018 roku, natomiast na dzień wypłaty dywidendy rekomenduje wyznaczyć 27 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z poźn. zm.).

8/2018
04.04.2018 18:06
Raport bieżący nr 8/2018
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2017 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017:

Przychody ze sprzedaży: 3 491 mln zł

EBITDA: 498 mln zł

EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 520 mln

Wynik netto: 258 mln zł

Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok nastąpi 19 kwietnia 2018 roku, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

7/2018
29.03.2018 14:01
Raport bieżący nr 7/2018
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017. Raporty te zostaną przekazane w dniu 19 kwietnia 2018 roku; poprzedni termin to 5 kwietnia 2018 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 10 maja 2018 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 8 listopada 2018 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 28 sierpnia 2018 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 19 kwietnia 2018 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 19 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

6/2018
26.02.2018 13:28
Raport bieżący nr 6/2018
Przedłużenie współpracy z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2018 r. został podpisany aneks (dalej: „Aneks”) do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Spółką, a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla Spółki.

W wyniku zawarcia Aneksu:

- wydłużony zostaje okres obowiązywania Umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku (poprzednio do dnia 31 grudnia 2021 roku),

- określone zostają warunki ilościowe na rok 2022 oraz

- zwiększeniu ulegają wolumeny na lata 2019 -2021.

W związku z zawarciem Aneksu, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2022 roku wyniesie łącznie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) 1 340 mln zł netto (tj. około 22,40% więcej od wartości podanej w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 10.10.2017 roku), z czego w latach 2018-2022 wartość wyniesie około 577 mln zł netto. Węgiel dostarczany na podstawie Aneksu przeznaczony jest dla zakładowej elektrociepłowni funkcjonującej w Spółce.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarząd Spółki uznaje powyższą informację za znaczącą z uwagi na fakt przedłużenia współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. i istotną zmianę wartości Umowy. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach Spółki, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez Spółkę, przy niskich kosztach transportu ze względu na fakt, że kopalnia ta znajduje się najbliżej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

5/2018
30.01.2018 19:58
Raport bieżący nr 5/2018
Decyzje ws. projektu inwestycyjnego - budowa bloku energetycznego w Puławach
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 31 marca 2017 Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: Grupa Azoty PUŁAWY) informuje, że Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (spółka zależna Grupy Azoty PUŁAWY), prowadząca postępowanie na wybór generalnego realizatora inwestycji oraz wykonawcę projektu budowalnego bloku energetycznego na węgiel kamienny zatwierdziła w dniu 30 stycznia 2018 roku parametry projektu zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania przetargowego.

Nowy blok węglowy o mocy 100 MWe powstanie na terenie zakładowej elektrociepłowni, z którą będzie ściśle zintegrowany. Zgodnie z założeniami budżet inwestycji wynosi ok. 890 mln PLN. Harmonogram zakłada, że regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 roku. Blok węglowy został dopasowany do faktycznych potrzeb produkcyjnych i rozwojowych Grupy Azoty PUŁAWY.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.)

4/2018
25.01.2018 18:15
Raport bieżący nr 4/2018
Powołanie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Panią Annę Zarzycką-Rzepecką, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu na czas wspólnej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 r.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Zarządu złożył oświadczenia, z których wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje, że nowo powołany Członek Zarządu Spółki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

3/2018
25.01.2018 18:14
Raport bieżący nr 3/2018
Odwołanie członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018 r. roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Pana Pawła Owczarskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2/2018
25.01.2018 11:12
Raport bieżący nr 2/2018
Zawarcie umowy gwarancji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., dalej „Jednostka Dominująca” lub „Kredytobiorca”) nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy”) informuje, że w związku z umową kredytową długoterminowego finansowania zawartą w dniu 25 stycznia 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „EBI”) zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBI a spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako gwaranci.

Gwarancja udzielona została na rzecz EBI jako zabezpieczenie do umowy kredytu dotyczącego finansowania w maksymalnej kwocie 145.000.000 EUR (dalej: „Umowa z EBI”), stanowiącego integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju Grupy Kapitałowej.

Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Puławy, gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 58.000.000 EUR, tj. łącznie 174.000.000 EUR.

Każdy Gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych Gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta (kwota gwarancji). EBI może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z Umowy z EBI w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.

Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z Umowy z EBI dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat od uruchomienia finansowania, z ratalnym harmonogramem spłaty rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty w/w uruchomienia.

Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem.

Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBI nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

1/2018
16.01.2018 15:11
Raport bieżący nr 1/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 10 maja 2018 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 8 listopada 2018 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 28 sierpnia 2018 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 5 kwietnia 2018 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2017– 5 kwietnia 2018 roku

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku i drugi kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133 z późn. zm.).

35/2017
10.10.2017 21:38
Raport bieżący nr 35/2017
Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2017 r. został podpisany aneks (dalej: „Aneks”) do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa i sprzedaż węgla energetycznego dla Spółki.

Aneks określa nowe warunki dostaw w okresie jej obowiązywania:

- cenowo-ilościowe na rok 2018,

- ilościowe na lata 2019-2021; cena dla poszczególnych lat wskazanego okresu zostanie ustalona w drodze negocjacji lub w oparciu o formułę cenową bazującą na cenach rynkowych.

W wyniku zawarcia Aneksu, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do 31 grudnia 2021 roku wynosi obecnie łącznie 1 095 mln zł netto (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji), z czego w latach 2018-2021 wyniesie około 333 mln zł netto, przy wyższych cenach i ilościach niż zakładane w poprzednim aneksie do Umowy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku. Węgiel dostarczany na podstawie Aneksu przeznaczony jest dla zakładowej elektrociepłowni Spółki i nie uwzględnia zapotrzebowania związanego z planami budowy nowego bloku węglowego.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarząd Spółki uznaje powyższą informację za znaczącą z uwagi na fakt kontynuacji współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. i istotną zmianę wartości Umowy. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach Spółki, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez Spółkę, przy niskich kosztach transportu ze względu na fakt, że kopalnia ta znajduje się najbliżej Spółki. W wyniku zawarcia Aneksu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. będzie zaspakajać w 2018 roku ponad 70% zapotrzebowania elektrociepłowni Spółki na węgiel.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

34/2017
04.08.2017 18:32
Raport bieżący nr 34/2017
Informacja o odpisie aktualizującym w spółce zależnej.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku oraz nr 9/2017 z 13 lutego 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017 rok spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz na sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W dniu 4 sierpnia 2017 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 14,7 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów. Mimo uzyskanego wzrostu średniej ważonej ceny sprzedaży głównych produktów oleochemicznych w ostatnim czasie, ceny podstawowego surowca – płynnego tłuszczu zwierzęcego nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych.

W wyniku analizy powyższych przesłanek Zarząd Spółki przeprowadził test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał zasadność dokonania kolejnego odpisu aktualizującego wartość instalacji przerobu tłuszczów.

Pierwszy odpis w wysokości -18,4 mln zł został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2015 roku, drugi odpis na kwotę -10,0 mln zł został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok. Bieżący odpis na kwotę -14,7 mln zł zostanie ujęty w półrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku wynosi 14,7 mln zł. Wynik jednostkowy za pierwsze półrocze 2017 r. Emitenta ulegnie zmniejszeniu o kwotę 11,9 mln zł (kwota skorygowana o podatek odroczony) w wyniku dokonania przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

33/2017
21.07.2017 13:57
Raport bieżący nr 33/2017
Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A (dalej "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 20 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian statutu Spółki przyjętych Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku i podanych do wiadomości raportem bieżącym nr 29/2017.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść zmian dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

32/2017
11.07.2017 16:37
Raport bieżący nr 32/2017
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Tekst ten uwzględnia zmiany przyjęte Uchwałą Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. W tekście jednolitym Statutu wprowadzono również zmiany redakcyjne polegające na:

1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),

2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu,

3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonanym uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

31/2017
04.07.2017 12:08
Raport bieżący nr 31/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 1 czerwca 2017 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniach 14 i 30 czerwca 2017 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "ZWZ"), zwołanym na dzień 1 czerwca 2017 roku, a kontynuującym – po przerwie – obrady w dniach 14 i 30 czerwca 2017 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów:

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na ZWZ - 18.345.735

- liczba głosów na ZWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ - 99,97%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).

30/2017
30.06.2017 16:22
Raport bieżący nr 30/2017
Zmiany w statucie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po przerwie w dniu 30 czerwca 2017 r., podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki.

Treść uchwalonych zmian Statutu Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

29/2017
30.06.2017 16:16
Raport bieżący nr 29/2017
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwała podjęta w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki zgłoszonej przez akcjonariusza Spółki - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego po przerwie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku. Podjęta uchwała jest zgodna z w/w projektem przedstawionym przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

28/2017
21.06.2017 13:25
Raport bieżący nr 28/2017
Zawarcie kontraktów indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 roku Emitent oraz jego jednostka dominująca: Grupa Azoty S.A. oraz inne spółki z Grupy Azoty: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej łącznie zwani „Odbiorcami”) zawarły kontrakty dwustronne („Kontrakty Indywidualne”) do umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego z dnia 13 kwietnia 2016 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: „PGNiG”).

Przedmiotem zawartych Kontraktów Indywidualnych są dostawy paliwa gazowego realizowane od 1 października 2018 roku do 30 września 2020 roku z opcją przedłużenia do dnia 30 września 2022 roku. Podpisanie Kontraktów Indywidualnych zostało połączone ze skróceniem okresu trwania obecnie obowiązujących Kontraktów Indywidualnych z dnia 13 kwietnia 2016 roku zawartych pomiędzy Odbiorcami z Grupy Azoty a PGNiG, do dnia 30 września 2018 r.

Intencją biznesową Stron jest traktowanie Kontraktów Indywidualnych zawartych przez Odbiorców z Grupy Azoty łącznie, jako nierozłącznych elementów transakcji, podlegających wspólnemu rozliczeniu ilości umownych w okresie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych. W wyniku zawarcia Kontraktów Indywidualnych PGNiG pozostanie dla Emitenta strategicznym dostawcą paliwa gazowego, a zawarte Kontrakty Indywidualne zabezpieczać mogą łącznie około 80% zapotrzebowania Emitenta na gaz.

Wartość Kontraktu Indywidualnego zawartego pomiędzy Emitentem a PGNiG jest szacowana na kwotę, 3,2 mld zł w przypadku czterech lat obowiązywania. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych Kontraktach Indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

27/2017
20.06.2017 18:38
Raport bieżący nr 27/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego przeprowadzenie przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2017, 2018, 2019.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

Dotychczas Spółka nie współpracowała z Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie. Spółka korzystała wcześniej z usług innych podmiotów z Grupy Ernst & Young, w szczególności w zakresie doradztwa biznesowego.

Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na zawarcie umowy - obejmującej kolejne lata obrotowe tj. 2017, 2018, 2019 – na badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).  

26/2017
14.06.2017 15:29
Raport bieżący nr 26/2017
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż obradujące po przewie w dniu 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zarządziło przedłużenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 11.00. Po przerwie obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Puławach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, budynek Dyrekcji Naczelnej, sala nr 16.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę jedynie w sprawie ogłoszenia przerwy, którą Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

25/2017
09.06.2017 13:37
Raport bieżący nr 25/2017
Powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki:

- Panią Izabelę Małgorzatę Świderek,

- Pana Pawła Owczarskiego.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, z których wynika że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje, że żaden z nowo powołanych Członków Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

24/2017
01.06.2017 20:28
Raport bieżący nr 24/2017
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.)

23/2017
01.06.2017 20:25
Raport bieżący nr 23/2017
Projekty uchwał zgłoszone w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki w dniu 1 czerwca 2017 roku:

1.Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A. dotyczący pkt. 10 porządku obrad – „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty”.

2.Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa dotyczący pkt. 12 porządku obrad – „Zmiany w statucie Spółki”. Projekt ten nie został poddany pod głosowanie w dniu 1 czerwca 2017 roku. Będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, wznowionego po przerwie, w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm

22/2017
01.06.2017 20:22
Raport bieżący nr 22/2017
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 1 czerwca 2017 roku, na wniosek akcjonariusza Grupy Azoty S.A, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała w sprawie ogłoszenia przerwy podjęta została po rozpatrzeniu pkt 11 porządku obrad i przedstawieniu przez akcjonariusza Skarb Państwa projektu uchwały dotyczącego pkt 12 porządku obrad – „Zmiany w statucie Spółki”. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi dnia 14 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach pod adresem Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24 -110 Puławy, budynek Dyrekcji Naczelnej, sala nr 16.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

21/2017
01.06.2017 20:01
Raport bieżący nr 21/2017
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie par. 55 pkt 6) Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (IX) wspólną kadencję, zostały powołane następujące osoby:

1) Pan Grzegorz Mandziarz - jako członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników

2) Pan Jacek Wójtowicz - jako członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników

3) Pan Maciej Marzec

4) Pan dr Wiktor Cwynar

5) Pan dr Krzysztof Bednarz

Równolegle w tym samym dniu Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Rozwoju i Finansów, działającego na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, powołujące Pana Jacka Nieściora jako reprezentanta Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (IX) wspólną kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego z Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Panu Jackowi Nieściorowi funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wskazani powyżej nowo powołani: Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, z póżn. zm ).

20/2017
01.06.2017 14:08
Raport bieżący nr 20/2017
Wypłata dywidendy za rok 2016
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku oraz nr 16/2017 z dnia 4 maja 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 1 czerwca 2017 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2016 trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 273.342.288,68 zł .

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 164.006.700,00 zł.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,58 zł.

3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.

4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 12 czerwca 2017 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133, z pózn.zm).

19/2017
11.05.2017 17:53
Raport bieżący nr 19/2017
Rozszerzenie na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanego na 1 czerwca 2017 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2017 oraz 18/2017 z dnia 5 maja 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2017 roku na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 4 i 5 statutu Spółki, otrzymał od akcjonariusza Spółki, Grupy Azoty S.A., reprezentującego 95,98% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku.

Grupa Azoty S.A. wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu: „Zmiany w statucie Spółki”.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad przedstawione przez Grupę Azoty S.A.:

„ Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki w szczególności do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2260).”

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.

6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.

11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych

na kolejną kadencję, wyboru członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 35 ust. 1

i § 36 Statutu, oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

12.Zmiany w statucie Spółki.

13.Zamknięcie obrad.

W załączeniu, Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały przedstawioną przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A., dotyczącą wprowadzonego nowego 12 punktu porządku obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje w załączniku do niniejszego raportu proponowane w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

18/2017
05.05.2017 16:04
Raport bieżący nr 18/2017
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. zwołane na dzień 1 czerwca 2017 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 1 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

17/2017
05.05.2017 16:01
Raport bieżący nr 17/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 1 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

16/2017
04.05.2017 17:19
Raport bieżący nr 16/2017
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 273.342.288,68 zł w sposób opisany w uchwale Zarządu Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 roku, zakładający:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 154.829.288,68 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 118.513.000,00 zł, tj. w wysokości 6,20 zł na jedną akcję.

3. wyznaczenie dnia dywidendy na 12 czerwca 2017 roku, dnia wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2017 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z poźn. zm.).

15/2017
18.04.2017 16:02
Raport bieżący nr 15/2017
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 273.342.288,68 zł:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 154.829.288,68 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 118.513.000,00 zł, tj. w wysokości 6,20 zł na

jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Spółki wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na 12 czerwca 2017 roku, natomiast na dzień wypłaty dywidendy rekomenduje wyznaczyć 30 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z poźn. zm.).

14/2017
31.03.2017 17:33
Raport bieżący nr 14/2017
Decyzje w sprawie Elektrowni PUŁAWY
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 25 maja 2015 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej Grupa Azoty PUŁAWY lub „Spółka”) informuje, że 31 marca 2017 roku Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (spółka zależna Grupy Azoty PUŁAWY ) prowadząca postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe” podjęła decyzję o nie dokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu. Projekt zakładający realizację przedsięwzięcia w oparciu o ww. założenia zgodnie z uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY z dnia 31 marca 2017 roku nie będzie kontynuowany.

Jednocześnie w dniu 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki udzieliła Zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny, w szczególności na prowadzenie prac koncepcyjno-analitycznych, a następnie opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy). Blok energetyczny, dostosowany do potrzeb Spółki, ma zapewniać dostawy energii elektrycznej i ciepła dla Grupy Azoty PUŁAWY.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

13/2017
21.02.2017 15:47
Raport bieżący nr 13/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 21 lutego 2017 roku Pan Zbigniew Dżugaj złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji jest brak zgody Rady Nadzorczej spółki PGE Dystrybucja S.A., w której Pan Zbigniew Dżugaj pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

12/2017
20.02.2017 18:02
Raport bieżący nr 12/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 10 lutego 2017 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 17 lutego 2017 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "NWZ"), zwołanym na dzień 10 lutego 2017 roku, a kontynuującym – po przerwie – obrady w dniu 17 lutego 2017 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów:

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na NWZ - 18.345.735

- liczba głosów na NWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ - 99,97%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 95,98%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).

11/2017
17.02.2017 18:28
Raport bieżący nr 11/2017
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.)

10/2017
17.02.2017 14:55
Raport bieżący nr 10/2017
Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- ze składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji zostali odwołani: Pan Janusz Cendrowski pełniący funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pan Leszek Lewicki,

- w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji zostali powołani: Pan Zbigniew Dżugaj oraz Pan Paweł Mortas,

- funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji powierzono Panu Jackowi Nieściorowi, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, a także o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Pan Paweł Mortas złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Pawła Mortasa, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Zbigniew Dżugaj oświadczył, iż jego działalność wykonywana poza Spółką jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz, że uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych w PGE Dystrybucja S.A. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Zbigniewa Dżugaja, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu przekazujemy informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

9/2017
13.02.2017 19:59
Raport bieżący nr 9/2017
Informacja o odpisie aktualizującym w spółce zależnej.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z 8 lutego 2016 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: "Spółka") podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 10,0 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów. Mimo uzyskanego wzrostu średniej ważonej ceny sprzedaży głównych produktów oleochemicznych w ostatnim czasie, ceny podstawowego surowca –płynnego tłuszczu zwierzęcego nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych.

W wyniku analizy powyższych przesłanek Zarząd Spółki przeprowadził test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał zasadność dokonania kolejnego odpisu aktualizującego wartość instalacji przerobu tłuszczów. Pierwszy odpis w wysokości -18,4 mln zł został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2015 roku. Bieżący odpis na kwotę -10,0 mln zł zostanie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2016 rok wynosi - 10,7 mln zł; w tym - 0,7 mln zł z tytułu wyceny majątku Spółki dokonanej na moment przejęcia Spółki przez Emitenta.

Odpis aktualizujący wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów nie będzie miał wpływu na jednostkowy wynik Emitenta. Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 16 marca 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

8/2017
10.02.2017 18:56
Raport bieżący nr 8/2017
Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 10 lutego 2017 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 i 7/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść dotychczas podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.)

7/2017
10.02.2017 18:53
Raport bieżący nr 7/2017
Zmiany w porządku obrad oraz projekt uchwały zgłoszonej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 10 lutego 2017 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu 6/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że przed ogłoszeniem przerwy, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiciel Akcjonariusza Grupy Azoty S.A. wniósł o dokonanie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, aby z wcześniej ogłoszonego porządku obrad zdjąć punkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”, zaś punkt 5 dotyczący zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przenieść jako ostatni merytoryczny punkt porządku obrad oraz dostosować numerację nowego porządku obrad. W wyniku głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

8. Zamknięcie obrad.

Za zmianą porządku obrad i nierozpatrywaniem punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki przemawiają istotne powody, w szczególności Akcjonariusz Grupa Azoty S.A. zamierza zgłosić wniosek o dokonanie szerszych zmian w Statucie Spółki uwzględniających min. zapisy i postanowienia Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ponadto podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 lutego 2017 roku przedstawiciel Akcjonariusza Grupy Azoty S.A. zgłosił projekt uchwały dotyczący punktu 6 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki”, który Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

6/2017
10.02.2017 16:11
Raport bieżący nr 6/2017
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 lutego 2017 roku, na wniosek akcjonariusza Grupy Azoty S.A, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 17 lutego 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach pod adresem Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24 -110 Puławy, budynek Dyrekcji Naczelnej, sala nr 16.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

5/2017
06.02.2017 17:51
Raport bieżący nr 5/2017
Informacja o odpisie aktualizującym wartość akcji.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2016 rok. W dniu 6 lutego 2017 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 18,9 mln zł, zmniejszającego wartość posiadanych akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A., spółki zależnej Emitenta (dalej „Spółka”). Jest to konsekwencją ujemnych wyników osiąganych przez Spółkę, w szczególności w zakresie instalacji przerobu tłuszczów.

Wpływ wyżej opisanego odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A. na jednostkowe wyniki Emitenta za 2016 rok:

a) wpływ na wynik brutto: - 18,9 mln zł

b) wpływ na wynik netto: - 15,3 mln zł

Odpis aktualizujący wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A. nie będzie miał wpływu na skonsolidowany wynik Emitenta. Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 16 marca 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

4/2017
25.01.2017 19:08
Raport bieżący nr 4/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 24 sierpnia 2017 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 16 marca 2017 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 16 marca 2017 roku

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 roku i drugi kwartał 2017 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133 z późn. zm.).

3/2017
12.01.2017 15:41
Raport bieżący nr 3/2017
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. zwołane na dzień 10 lutego 2017 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2/2017
12.01.2017 15:39
Raport bieżący nr 2/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 10 lutego 2017 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem Akcjonariusza – Grupy Azoty S.A. otrzymanym w dniu 29 grudnia 2016 roku złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wnioskiem akcjonariusza Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz i z dnia 9 stycznia 2017 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 lutego 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 12 stycznia 2017 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

1/2017
12.01.2017 15:00
Raport bieżący nr 1/2017
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:


Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu: Pana Mariusza Bobera - Prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Gagata - Wiceprezesa Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Jackowi Janiszkowi funkcję Prezesa Zarządu Spółki, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 roku. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia. Pan Jacek Janiszek pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

28/2016
06.12.2016 11:31
Raport bieżący nr 28/2016
Przedłużenie umowy z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2016 r. został podpisany aneks (dalej: „Aneks”) do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: „Umowa”).

Spółka informowała o zawarciu Umowy i poprzednich aneksach do Umowy w raportach bieżących: nr 3/2009 z dnia 09 stycznia 2009 r., nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., nr 42/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r., nr 59/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., nr 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., nr 27/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz nr 31/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

Przedmiotem Umowy jest dostawa i sprzedaż węgla energetycznego dla Spółki.

Aneks przedłuża obowiązywanie Umowy do końca 2021 roku (uprzednio Umowa obowiązywała do końca 2019 roku) oraz w zakresie sprzedaży węgla energetycznego określa nowe warunki:

- cenowo – ilościowe na rok 2017,

- ilościowe na lata 2018-2021; cena dla poszczególnych lat wskazanego okresu zostanie ustalona w drodze negocjacji lub w oparciu o formułę cenową bazującą na cenach rynkowych.

W wyniku zawarcia Aneksu, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do 31 grudnia 2021 roku wynosi obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 001 mln zł netto - z czego wartość w latach 2017 – 2021 wyniesie około 343 mln zł netto i przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Wskazana szacunkowa wartość Umowy została obliczona w oparciu o ustalone w Aneksie warunki cenowe na rok 2017.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Na mocy obowiązującej Umowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A jest głównym dostawcą węgla dla elektrociepłowni działającej w ramach Spółki. Umowa ma na celu zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw węgla o parametrach wymaganych przez Spółkę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

27/2016
08.11.2016 15:52
Raport bieżący nr 27/2016
Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała oświadczenie Ministra - Członka Rady Ministrów zastępującego Ministra Skarbu Państwa o odwołaniu Pana Jakuba Troszyńskiego z dniem 3 listopada 2016 roku, na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, ze składu Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji i powołaniu z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nieściora.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jacka Nieściora:

Wykształcenie

od 1995 radca prawny

1991 – 1994 aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

1986 – 1991 Uniwersytet Gdański – Wydział Prawa i Administracji

Przebieg pracy zawodowej

aktualnie (od września 2003 roku) indywidualna praktyka – Kancelaria Radcy Prawnego

luty 2003 – wrzesień 2003 Urząd Marszałkowski w Warszawie – Dyrektor i Doradca Wicemarszałka

Antoniego Pietkiewicza

luty 1999 – wrzesień 2001 Urząd Wojewódzki w Warszawie – Dyrektor Gabinetu Wojewody Mazowieckiego Antoniego Pietkiewicza

czerwiec 1995 – luty 1999 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

wrzesień 1992 – czerwiec 1995 Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie – Gabinet Polityczny Prezesa profesora

Lecha Kaczyńskiego

kwiecień 1991 – wrzesień 1992 Urząd Miejski w Pułtusku

Członkostwo w radach nadzorczych w latach 1999 – 2001:

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o. z/s w Grodzisku Mazowieckim

DIPSERVICE w Warszawie S.A.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Sp. z o.o.

Huta Lucchini Warszawa Sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Jacek Nieścior złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Jacka Nieściora, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

26/2016
20.09.2016 13:06
Raport bieżący nr 26/2016
Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy” „Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 20 września 2016 roku, wraz Grupą Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - dalej: „Jednostka Dominująca”) oraz z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej (dalej: „Kredytobiorcy”, „ Spółki z Grupy”), podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: „Umowa LKW”), w ramach którego:

• zwiększono kwotę limitu kredytu z 237.000.000 do 240.000.000 zł,

• wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2016 roku do 30 września 2019 roku,

• udostępniono kredyt odnawialny w walucie EURO i USD, obok dotąd dostępnego kredytu w PLN,

• włączono do Umowy LKW jako nowego kredytobiorcę spółkę zależną Jednostki Dominującej - Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

W ramach Umowy LKW Bank udzielił każdemu z Kredytobiorców, kredytu odnawialnego oraz dla Grupy Azoty ATT Polymers GmbH kredytu nieodnawialnego, na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej oraz realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez Bank.

Limit udzielony przez Bank pozostaje w dyspozycji poszczególnych Kredytobiorców w podziale na części ustalone przez Jednostkę Dominującą (sublimity). Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Puławy został ustalony na poziomie do 30.000.000 zł. Na wniosek Jednostki Dominującej, wysokość sublimitu może ulegać zmianie w całym okresie kredytowania, z zastrzeżeniem, że każdoczesna suma sublimitów wykorzystana łącznie przez jednostkę Dominującą i Spółki z Grupy nie przekroczy kwoty limitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 20 września 2016 roku pomiędzy Bankiem a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., występującymi jako poręczyciele. Poręczenia jako zabezpieczenie do Umowy LKW o łącznej wartości 240.000.000 zł zostały udzielone przez każdego z wyżej wymienionych poręczycieli za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy LKW, przy czym łączna kwota takich poręczeń wynosi nie więcej niż 120% kwoty limitu, tj. łącznie 288.000.000 zł, w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej w tym Grupy Azoty Puławy wynosi 1/3, w związku z tym kwota poręczeń udzielonych przez każdego z poręczycieli została ustalona w maksymalnej wysokości 96.000.000 zł.

Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Umowa poręczenia zastępuje z dniem jej zawarcia dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z Umowy LKW.

Poręczenia zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, Grupa Azoty Puławy ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu.

Umowa LKW zawiera także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli w tym Grupę Azoty Puławy ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

Pozostałe zapisy Umowy LKW nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Grupy Azoty Puławy informuje, iż w dniu 20 września 2016 roku, wraz z Jednostką Dominującą i wybranymi Spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej (jako kredytobiorcy), podpisała z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w ramach którego zwiększono kwotę limitu kredytu z 302.000.000 zł do 310.000.000 zł oraz wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2016 roku do 30 września 2019 roku.

Ponadto Umowa KRB będzie od 1 października 2016 roku powiązana ze strukturą cash poolingu rzeczywistego w Banku, która zastąpi wypowiadaną z dniem 1 października br. umowę cash poolingu wirtualnego w Banku i obok dotychczasowej optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych zapewni dodatkowo możliwość korzystania przez spółki z grupy kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z grupy kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

Limit udzielony przez Bank pozostaje w dyspozycji poszczególnych kredytobiorców w podziale na części ustalone przez Jednostkę Dominującą (sublimity). Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimit dla Grupy Azoty Puławy został ustalony do wysokości 0 zł, a dla jej spółek zależnych łącznie: 33.000.000 zł. Wysokość sublimitów każdorazowo wynika z dyspozycji alokacji złożonej do Banku przez Jednostkę Dominującą. Na wniosek Jednostki Dominującej, wysokość sublimitu może ulegać zmianom w całym okresie kredytowania, z zastrzeżeniem, że każdoczesna suma przyznanych sublimitów wykorzystana łącznie przez Jednostkę Dominującą i Spółki z Grupy nie przekroczy kwoty limitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 20 września 2016 roku pomiędzy Bankiem a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., występującymi jako poręczyciele. Poręczenia jako zabezpieczenie do Umowy KRB o łącznej wartości 310.000.000 zł zostały udzielone przez każdego z wyżej wymienionych poręczycieli za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy KRB, przy czym łączna kwota takich poręczeń wynosi nie więcej niż 120% kwoty limitu, tj. łącznie 372.000.000 zł, w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia. Udział każdego z poręczycieli w tym Grupy Azoty Puławy w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi 1/3, w związku z tym kwota poręczeń udzielonych przez każdego z poręczycieli została ustalona w maksymalnej wysokości 124.000.000 zł.

Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Umowa poręczenia zastępuje z dniem zawarcia dotychczasową umowę poręczenia do Umowy KRB z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z Umowy KRB.

Poręczenia zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a Grupa Azoty Puławy ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu.

Umowa KRB zawiera także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli w tym Grupę Azoty Puławy ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych. Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku.

Pozostałe zapisy Umowy KRB nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

25/2016
25.05.2016 18:55
Raport bieżący nr 25/2016
Powołanie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 2 czerwca 2016 roku, Pana Krzysztofa Homendę na Wiceprezesa Zarządu Spółki, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 roku.

Pan Krzysztof Homenda złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

24/2016
10.05.2016 20:10
Raport bieżący nr 24/2016
Zmiany w składzie Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 10 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Mariusza Bobera ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki (któremu w dniu 5 kwietnia 2016 roku powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 14/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku), a następnie powołała Pana Mariusza Bobera na stanowisko Prezesa Zarządu. W dniu 10 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała również Pana Andrzeja Skwarka, wybranego przez Pracowników Spółki, na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie w dniu 10 maja 2016 roku, tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, wygasły mandaty: Pana Mariana Rybaka, Pana Zenona Pokojskiego, którzy byli zawieszenia w pełnieniu obowiązków oraz Pana Wojciecha Kozaka.

Obecny skład Zarządu Spółki:

Pan Mariusz Bober, Prezes Zarządu,

Pan Jacek Janiszek, Wiceprezes Zarządu,

Pan Zbigniew Gagat, Wiceprezes Zarządu,

Pan Andrzej Skwarek, Wiceprezes Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Andrzej Skwarek złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przedstawia życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Życiorys Pana Mariusza Bobera, informacje dotyczące wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym numer 14/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

23/2016
10.05.2016 20:08
Raport bieżący nr 23/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 10 maja 2016 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "ZWZ"), które odbyło się w dniu 10 maja 2016 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na ZWZ - 18.345.735

- liczba głosów na ZWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na ZWZ - 99,97%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 95,98%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

22/2016
10.05.2016 20:06
Raport bieżący nr 22/2016
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 10 maja 2016 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ( dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

21/2016
10.05.2016 12:32
Raport bieżący nr 21/2016
Wypłata dywidendy za rok 2015
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016 roku oraz nr 16/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 10 maja 2016 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 200.707.500,00 zł.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10,50 zł.

3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.

4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2016 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 17 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

20/2016
28.04.2016 15:35
Raport bieżący nr 20/2016
Odwołanie prokur łącznych
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 28 kwietnia 2016 roku zostały odwołane prokury łączne udzielone Panu Hubertowi Kamoli oraz Panu Ryszardowi Bartczakowi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

19/2016
21.04.2016 12:36
Raport bieżący nr 19/2016
Zmiana trybu powołania członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 roku Pan Jakub Troszyński złożył z dniem 21 kwietnia 2016 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu Spółka otrzymała pismo Ministra Skarbu Państwa, którym działając na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, powołał z dniem 21 kwietnia 2016 roku do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Jakuba Troszyńskiego.

Życiorys Pana Jakuba Troszyńskiego, informacje dotyczące wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

18/2016
13.04.2016 12:12
Raport bieżący nr 18/2016
Zawarcie znaczącej umowy
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Emitent", "Odbiorca") informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 roku została zawarta przez Emitenta wraz z jego jednostką dominującą: Grupa Azoty S.A. oraz spółkami Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. (dalej łącznie zwani "Odbiorcami", a każdy z osobna "Odbiorcą") a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: "PGNiG S.A.", "Sprzedawca") Umowa Ramowa sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne Kontrakty Indywidualne.

Przedmiotowa Umowa Ramowa reguluje jednakowy dla Odbiorców tryb zawierania i wypowiadania Kontraktów Indywidualnych, opis procesów zamawiania, regulowania płatności, wstrzymywania i ograniczania dostaw, klauzule renegocjacyjne oraz zasady wspólnego rozliczania dostaw. Umowa Ramowa zastępuje dotychczasowe umowy zawarte pomiędzy Emitentem a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Kontrakt Indywidualny oznacza umowę wykonawczą do Umowy Ramowej, zawartą na czas oznaczony w formie umowy sprzedaży (dotyczy sprzedaży gazu w punkcie wirtualnym) bądź w formie umowy kompleksowej (dotyczy sprzedaży gazu w punkcie fizycznym), określającą ilości, harmonogram, formuły cenowe oparte o indeksy giełdowe oraz szczegółowe parametry handlowe dostawy paliwa gazowego na rzecz Emitenta.

Umowa Ramowa została zawarta na czas nieoznaczony, a jej postanowienia mają zastosowanie dla dostaw realizowanych od dnia 1 kwietnia 2016 roku. W ramach Umowy Ramowej Emitent zawarł w dniu 13 kwietnia 2016 roku dwa Kontrakty Indywidualne tj. Kontrakt Indywidualny na sprzedaż gazu w punkcie fizycznym i Kontrakt Indywidualny na sprzedaż gazu w punkcie wirtualnym; na dostawy w okresie odpowiednio od 01.04.2016 r. do 30.09.2019 r. o wartości 951 mln zł oraz od 01.04.2016 r. do 30.09.2018 r. o wartości.382 mln zł.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Umowie Ramowej okres wypowiedzenia dla zawartych Kontraktów Indywidualnych wynosi odpowiednio 1 miesiąc dla Kontraktu Indywidualnego przewidującego sprzedaż gazu w punkcie fizycznym i 6 miesięcy w przypadku Kontraktu Indywidualnego przewidującego sprzedaż gazu w Punkcie Wirtualnym.

Umowa ramowa w sposób ogólny przewiduje katalog kar umownych, jednak w tym zakresie odsyła do Kontraktów Indywidualnych. Kontrakty Indywidualne zawierają opis kar i opłat umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego jej wykonania zarówno przez Sprzedawcę jak i Odbiorcę/Odbiorców, uzależnionych od bieżącej lub okresowej realizacji dostaw, w tym nieodebrania lub niedostarczenia minimalnej ilości paliwa gazowego lub na wypadek wypowiedzenia Kontraktu Indywidualnego. Maksymalna wysokość kar umownych nie powinna przekroczyć równowartości 10% wartości Kontraktów Indywidualnych obowiązujących w okresie, w którym kary mogą zostać naliczone, natomiast z uwagi na wartość Kontraktów Indywidualnych wartość kar umownych może przekroczyć 200 tys. EUR; zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Ewentualne sprawy sporne rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego z wyłączeniem spraw dotyczących renegocjacji ceny, które rozstrzyga Sąd Arbitrażowy wyznaczony przez strony Umowy Ramowej zgodnie z procedurą opisana w Umowie Ramowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Każdy z ww. Kontraktów Indywidualnych zawartych przez Emitenta spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. szacunkowa wartość netto każdego z Kontraktów indywidualnych według obecnych warunków rynkowych przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Kontrakt o wartości 951 mln zł jest to jednocześnie umowa o najwyższej wartości zawarta przez Grupę Kapitałową Emitenta z Grupą Kapitałową PGNiG S.A. w okresie od dnia 18 sierpnia 2015 roku (raport bieżący nr 27/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 dot. zamówienie paliwa gazowego na rok gazowy 2015) do dnia publikacji niniejszego raportu. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy’ S.A. a Grupą PGNiG S.A. w tym okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z w/w umowy, wynosi 1,5 mld zł co również spełnia w/w kryterium uznania sumy umów za wartość znaczącą.

Podpisana Umowa Ramowa wraz Kontraktami Indywidualnymi zabezpieczać będzie powyżej 50 % zapotrzebowania na gaz Odbiorców z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

17/2016
12.04.2016 16:45
Raport bieżący nr 17/2016
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. zwołane na dzień 10 maja 2016 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

16/2016
12.04.2016 16:45
Raport bieżący nr 16/2016
Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Rozwiń

Podstawa prawna:

38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 10 maja 2016 roku następujące terminy związane z wypłatą dywidendy za rok 2015:

- dzień 30 maja 2016 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015,

- dzień 17 czerwca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

15/2016
12.04.2016 16:44
Raport bieżący nr 15/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 10 maja 2016 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 10 maja 2016 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

14/2016
05.04.2016 20:31
Raport bieżący nr 14/2016
Zmiany w składzie Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki:

Pana Mariusza Bobera na Wiceprezesa Zarządu, powierzając mu jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu,

Pana Jacka Janiszka na Wiceprezesa Zarządu,

Pana Zbigniewa Gagata na Wiceprezesa Zarządu.

oraz zawiesiła w pełnieniu obowiązków Prezesa Spółki Pana Mariana Rybaka oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Zenona Pokojskiego.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz zawieszenia Członków Zarządu Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków Zarządu, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przedstawia życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

13/2016
25.03.2016 10:51
Raport bieżący nr 13/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 24 marca 2016 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "NWZ"), które odbyło się w dniu 24 marca 2016 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na NWZ – 18.345.735

- liczba głosów na NWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,997%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

12/2016
25.03.2016 09:47
Raport bieżący nr 12/2016
Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 24 marca 2016 roku, dotyczącego powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, przekazuje w załączeniu życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Cendrowski, oraz Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Ignacy Chwesiuk, Pan Leszek Lewicki, Pan Jakub Troszyński złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

11/2016
24.03.2016 20:24
Raport bieżący nr 11/2016
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 24 marca 2016 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ( dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

10/2016
24.03.2016 11:49
Raport bieżący nr 10/2016
Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Puławy
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24 marca 2016 roku uchwałami nr 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji odwołani zostali:

Pan Cezary Możeński

Pan Jerzy Koziara.

Jednocześnie uchwałami nr 6, 7, 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji powołani zostali:

Pan Janusz Cendrowski, jako przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Pan Ignacy Chwesiuk

Pan Leszek Lewicki

Pan Jakub Troszyński

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz stosownymi oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, Spółka przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich skompletowaniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

9/2016
24.03.2016 09:53
Raport bieżący nr 9/2016
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyli: Pan Andrzej Skolmowski z dniem 24 marca 2016 roku oraz Pan Janusz Cendrowski z dniem 23 marca 2016 roku. Pan Andrzej Skolmowski oraz Pan Janusz Cendrowski nie podali przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

8/2016
23.03.2016 19:47
Raport bieżący nr 8/2016
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następujący podział zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 468.214.497,95 oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł:

1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 272.506.997,95 zł przeznaczając na kapitał zapasowy;

2. przeznaczenie pozostałej kwoty tj. 200.707.500,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 10,50 zł na jedną akcję.

Jednocześnie zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedłożył w dniu dzisiejszym powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki, która pozytywanie zaopiniowała przestawiony podział zysku. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

7/2016
08.03.2016 17:48
Raport bieżący nr 7/2016
Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 8 marca 2016 roku, dotyczącego powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, przekazuje w załączeniu życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Cendrowskiego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Janusz Cendrowski złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Janusza Cendrowskiego, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

6/2016
08.03.2016 11:06
Raport bieżący nr 6/2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała pismo z Ministerstwa Skarbu Państwa o powołaniu z dniem 7 marca 2016, na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Pana Janusza Cendrowskiego do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Spółki.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz stosownymi oświadczeniami nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej, Spółka przekaże niezwłocznie po skompletowaniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

5/2016
25.02.2016 12:30
Raport bieżący nr 5/2016
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 24 marca 2016 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

4/2016
25.02.2016 12:27
Raport bieżący nr 4/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 24 marca 2016 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka"), działając na wniosek Akcjonariusza – Grupy Azoty S.A, zgłoszony Spółce w dniu 24 lutego 2016 roku, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2016 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 24 marca 2016 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

3/2016
24.02.2016 11:11
Raport bieżący nr 3/2016
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Marek Kapłucha złożył z dniem 24 lutego 2016 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marek Kapłucha nie podał przyczyn swojej rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

2/2016
08.02.2016 15:52
Raport bieżący nr 2/2016
Informacja o planowanym odpisie aktualizującym w spółce zależnej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za rok 2015.

W dniu 8 lutego 2016 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: "Spółka") podjął uchwałę, na mocy której ujęto w księgach rachunkowych Spółki pod datą 31 grudnia 2015 roku odpis aktualizujący wartość majątku – instalacji przerobu tłuszczów. Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Przesłanki te związane są z niewykorzystywaniem pełnej mocy produkcyjnej instalacji przerobu tłuszczów oraz ze znaczącym pogorszeniem warunków rynkowych, a także spadkiem ceny głównego produktu stearyny i jednoczesnym wzrostem ceny podstawowego surowca - tłuszczu zwierzęcego, co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych.

W wyniku analizy powyższych przesłanek Zarząd Spółki przeprowadził test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał zasadność dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 18,4 mln zł.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. przedstawia się następująco:

a) wpływ na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) – 18,4 mln zł

b) wpływ na wynik netto – 14,9 mln zł.

Sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2015 rok nastąpi 11 marca 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

1/2016
12.01.2016 14:04
Raport bieżący nr 1/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2016 – 11 maja 2016 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 – 9 listopada 2016 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 24 sierpnia 2016 roku

3.Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2015 – 11 marca 2016 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 11 marca 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133) (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Z uwagi na fakt, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny zostaną publikowane w dniu 11 marca 2016 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

31/2015
25.11.2015 14:32
Raport bieżący nr 31/2015
Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej sprzedaży - zakupu węgla energetycznego
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2015 roku został podpisany aneks (dalej: "Aneks") do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 08 stycznia 2009 r. zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: "Umowa"). Spółka o zawarciu Umowy i poprzednich aneksach informowała w raportach bieżących: nr 3/2009 z dnia 09 stycznia 2009 r., nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., nr 42/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r., nr 59/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., nr 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., nr 27/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

Przedmiotem Umowy jest dostawa – sprzedaż węgla do Spółki. Aneks przedłuża okres obowiązywania Umowy do końca 2019 roku (uprzednio Umowa obowiązywała do końca 2017 roku) oraz określa zmianę ilości węgla w okresie jej obowiązywania i zmianę ceny na okres od 01 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W wyniku zawarcia Aneksu, szacunkowa wartość Umowy (bez uwzględnienia tolerancji) od momentu jej zawarcia do ostatniego dnia jej obowiązywania tj. 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem 859 mln zł netto, tj. o 5,6% mniej od wartości podanej w raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Wartość Umowy nadal przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje ją jako umowę znaczącą.

Szacunkowa wartość umowy, której warunki ustala ww. Aneks (tj. od 01 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku) wynosi 344 mln zł, także przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 133).

30/2015
21.10.2015 19:19
Raport bieżący nr 30/2015
Publikacja tekstu jednolitego statutu Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku oraz nr 28/2015 z dnia 22 września 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka"), w związku z przyjęciem w dniu 21 października 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego statutu Spółki (dalej: "Statut") przekazuje w załączniku jego treść.

Jednolity tekst Statutu uwzględnia zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami nr 5, nr 6, nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2015 roku, zarejestrowane w dniu 22 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 )

29/2015
20.10.2015 12:03
Raport bieżący nr 29/2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, o którym informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku został ustalony na 9 listopada 2015 roku. Poprzednio ustalonym terminem publikacji tego raportu był 12 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

28/2015
22.09.2015 18:06
Raport bieżący nr 28/2015
Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A (dalej "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 22 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian statutu Spółki przyjętych Uchwałami Nr 5, Nr 6, nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2015 roku i podanych do wiadomości raportem bieżącym nr 25/2015.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,poz.133).

27/2015
18.08.2015 20:09
Raport bieżący nr 27/2015
Zamówienie paliwa gazowego na rok gazowy 2015/ 2016 o wartości umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 sierpnia Spółka otrzymała zawarty w dniu 13 sierpnia 2015 roku Aneks do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego (dalej: "Umowa"), zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: "PGNiG S.A.") w dniu 14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie uzgodnionych ilości gazu ziemnego przez PGNiG S.A.

Podpisany Aneks zmienia definicję Roku Umownego określając go jako okres od godz. 6.00 dnia 1 października roku bieżącego do godz. 6.00 dnia 1 października roku następnego (tzw. rok gazowy). Dotychczas Rok Umowny był zbieżny z rokiem kalendarzowym.

Łącznie z Aneksem podpisany został Załącznik (Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku Umownego i zamówienie mocy umownej) do Umowy, który określa poziom mocy umownej oraz ilości paliwa gazowego zamawiane na rok gazowy 2015/2016. Ilość i moc umowna uzgadniana jest pomiędzy stronami oddzielnie na każdy rok gazowy.

Szacunkowa wartość umowy w okresie nowego Roku Umownego uwzględniająca aktualną sytuacje rynkową wynosi 541 mln złotych netto, przekraczając 10% wartości kapitałów własnych Spółki i kwalifikując ją jako umowę o charakterze znaczącym. Niniejszy załącznik zastępuje uzgodnienia dotyczące ilości i mocy umownych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 określone w załączniku do umowy zawartym dnia 17 grudnia 2014, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 28/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku W zakresie kar umownych obowiązują zapisy umowy wprowadzone aneksem z dnia 3 marca 2011 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2011.

Zmniejszenie wartości umowy z PGNiG S.A. w okresie 12 miesięcy: od 1 października 2015 do 30 września 2016 roku w porównaniu z 12 miesięcznym okresem, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 28/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku wynika z przystąpienia Spółki do Programu Rabatowego PGNiG S.A. skutkującego obniżeniem ceny paliwa gazowego w stosunku do ceny taryfowej oraz zmiany wielkości zamówienia gazu przez Spółkę.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Załącznika dotyczącego roku umownego 2015/2016) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z PGNiG S.A. i jej spółkami zależnymi w okresie od 17 grudnia 2014 roku do 17 sierpnia 2015 roku wynosi około 542 mln zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 133).

26/2015
17.08.2015 15:09
Raport bieżący nr 26/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "NWZ"), które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2015 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na NWZ – 18.345.735

- liczba głosów na NWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 100%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

25/2015
17.08.2015 15:02
Raport bieżący nr 25/2015
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2015 roku;

- dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 sierpnia 2015 r. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,poz.133 )

24/2015
21.07.2015 13:54
Raport bieżący nr 24/2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

23/2015
21.07.2015 13:53
Raport bieżący nr 23/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. test na dzień 17 sierpnia 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 17 sierpnia 2015 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

22/2015
28.05.2015 13:22
Raport bieżący nr 22/2015
Udzielenie gwarancji
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., dalej "Jednostka Dominująca" lub "Kredytobiorca") nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy") informuje, że w związku z umową kredytu zawartą w dniu 28 maja 2015 roku pomiędzy Jednostką Dominującą a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: "EBOiR"), w dniu 28 maja 2015 roku zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBOiR a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., występującymi jako gwaranci. Gwarancja udzielona została na rzecz EBOIR, jako zabezpieczenie do umowy kredytu o łącznej maksymalnej wartości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym przez Grupę Azoty Puławy, gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych), tj. łącznie 180.000.000 PLN (sto osiemdziesiąt milionów złotych).

Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwoty gwarancji). EBOiR może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z umowy kredytu z EBOiR w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.

Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu, zawartej na okres 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłaty począwszy od 4 roku finansowania.

Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBOiR nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Ponadto w związku z zawartą w dniu 28 maja br. umową kredytu pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (dalej: "EBI"), a Jednostką Dominującą, udzielona została przez kluczowe spółki zależne Jednostki Dominującej tj. Grupę Azoty Puławy, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (jako gwarantów) gwarancja na rzecz EBI na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu o łącznej maksymalnej wartości 550.000.000 PLN (pięćset pięćdziesiąt milionów złotych).

Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Puławy, gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 220.000.000 PLN (dwieście dwadzieścia milionów złotych), tj. łącznie 660.000.000 PLN (sześćset sześćdziesiąt milionów złotych).

Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwoty gwarancji). EBI może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z umowy kredytu z EBI w przypadku, gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.

Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu, zawartej na okres 10 lat z ratalnym harmonogramem spłaty od 3 roku finansowania.Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBI nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Wyżej opisane gwarancje zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem.

Umowa gwarancji z EBI oraz umowa gwarancji z EBOiR, przedstawione powyżej, stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego Jednostki Dominującej w łącznej kwocie 2,2 mld zł, o którym Jednostka Dominująca informowała w swoich raportach bieżących nr 25-27/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym Strategii i Programu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (również Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

21/2015
25.05.2015 18:51
Raport bieżący nr 21/2015
Zgoda Rady Nadzorczej na realizację inwestycji
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść:

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż dnia 25 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację zadań inwestycyjnych: "Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowej instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego" oraz budowę Bloku Gazowo-Parowego klasy 400 MWe.

Inwestycja dotycząca kwasu azotowego obejmuje: budowę nowej V linii kwasu azotowego, budowę nowej IV linii neutralizacji kwasu azotowego, przeprowadzenie modernizacji istniejących czterech linii kwasu azotowego. Realizacja całego zadania inwestycyjnego wpłynie na poprawę efektywności wytwarzania kwasu azotowego i nawozów na jego bazie. Dodatkowa ilość kwasu azotowego zostanie zużyta do produkcji specjalistycznych nawozów na wybudowanej w ramach zadania nowej instalacji. Planowany budżet zadania wynosi 695 000 000 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: do 2021 roku.

Decyzja o budowie bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe jest kontynuacją, w nowej formule, projektu Elektrownia Puławy; o prowadzonych analizach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku. Realizacja w/w inwestycji wynika z potrzeby zapewnienia niezawodności dostaw mediów: ciepła i energii elektrycznej w sytuacji konieczności poniesienia wysokich nakładów na modernizację Elektrociepłowni oraz zwiększonego zapotrzebowania Spółki na media. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale spółki celowej – Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Nadmiar produkowanej energii elektrycznej w stosunku do potrzeb Spółki będzie sprzedawany na rynku. Planowany budżet zadania wynosi 1.125.000.000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2019 rok.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

20/2015
19.05.2015 16:19
Raport bieżący nr 20/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 19 maja 2015 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "ZWZ"), które odbyło się w dniu 19 maja 2015 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na ZWZ – 18.345.735

- liczba głosów na ZWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na ZWZ – 100%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

19/2015
19.05.2015 16:16
Raport bieżący nr 19/2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 19 maja 2015 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

18/2015
19.05.2015 12:09
Raport bieżący nr 18/2015
Wypłata dywidendy za rok 2013/2014
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku, nr 11/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku oraz nr 14/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 19 maja 2015 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za okres od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 134.378.450,00 zł.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7,03 zł.

3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000 szt.

4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 3 czerwca 2015 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

17/2015
23.04.2015 15:09
Raport bieżący nr 17/2015
Udzielenie poręczenia
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy") informuje, że w związku z umową kredytu odnawialnego zawartą w dniu 23 kwietnia 2015 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Grupy Azoty Puławy, dalej "Jednostka Dominująca") a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") - działającą jako agent kredytu, zawarta została Umowa poręczenia kredytu odnawialnego pomiędzy Bankiem a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Puławy., Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., występującymi jako poręczyciele.

Poręczenie udzielone zostało na rzecz agenta kredytu, reprezentującego także pozostałych kredytodawców, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. jako zabezpieczenie do umowy kredytu odnawialnego o łącznej wartości 1.500.000.000 PLN (jeden miliard pięćset milionów złotych).

Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym przez Grupę Azoty Puławy poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 600.000.000 PLN (sześćset milionów złotych), tj. łącznie 1.800.000.000 PLN (jeden miliard osiemset milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne, i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu odnawialnego, zawartego na okres 5 lat od daty podpisania.

Wartość poręczenia udzielonego przez Grupę Azoty Puławy przekracza 10 % jej kapitałów własnych.

Ponadto w związku z zawartym w dniu 23 kwietnia br. aneksem do umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy Bankiem, a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi Jednostki Dominującej, udzielone zostało przez kluczowe spółki zależne Jednostki Dominującej tj. Grupę Azoty Puławy, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. poręczenie na rzecz Banku na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym o łącznej wartości 302.000.000 PLN (trzysta dwa miliony złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych.

Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym Grupę Azoty Puławy poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 120.800.000 PLN (sto dwadzieścia milionów sześćset tysięcy złotych), tj. łącznie 362.400.000 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne, i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.

Ponadto w związku z zawartą w dniu 23 kwietnia br. umową kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie a Jednostka Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej, tj. Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., udzielone zostało poręczenie na rzecz Banku, przez kluczowe spółki zależne Jednostki Dominującej, na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego o łącznej wartości 237.000.000 PLN (dwieście trzydzieści siedem milionów złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Jednostki Dominującej i jego spółek zależnych.

Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli, w tym przez Grupę Azoty Puławy, poręczeń ustalona została w maksymalnej wysokości 94.800.000 PLN (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy złotych), tj. łącznie 284.400.000 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z zawartej umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Umowa poręczenia wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.

Wszystkie wyżej opisane poręczenia zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

Wartość łączna udzielonych przez Grupę Azoty Puławy poręczeń przekracza 10% wartości kapitałów własnych Grupy Azoty Puławy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

16/2015
23.04.2015 15:05
Raport bieżący nr 16/2015
Podpisanie umów kredytowych z PKO BP S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., dalej "Jednostka Dominująca") nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku, wraz z Jednostką Dominującą oraz pozostałymi kluczowymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: "Bank") umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: "Umowa LKW") na kwotę 237.000.000 zł.

Umowa wprowadza zmiany do istniejących umów limitu kredytowego wielocelowego poprzez techniczne połączenie umów limitu kredytowego wielocelowego Jednostki Dominującej, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupy Azoty Puławy i Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A i ich konsolidację w jedną umowę, w ramach której kredytodawcą pozostaje Bank, a kredytobiorcami: Grupa Azoty Puławy, Jednostka Dominująca, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

W ramach Umowy LKW Bank udzielił każdemu z kredytobiorców, kredytu obrotowego w dotychczasowej wysokości, odnawialnego na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, oraz realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez Bank.

Limit udzielony został przez Bank na okres od dnia podpisania umowy do 30 września 2016 roku (bez zmiany w stosunku do umów limitu kredytowego wielocelowego podlegających scaleniu) i pozostaje w dyspozycji poszczególnych kredytobiorców w podziale na części ustalone przez Jednostkę Dominującą ("sublimity"). Na dzień zawarcia Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Puławy został ustalony na poziomie do 30.000.000 zł. Na wniosek Jednostki Dominującej wysokość sublimitu może ulegać zmianie w całym okresie kredytowania z zastrzeżeniem, że każdoczesna suma sublimitów wykorzystana łącznie przez kredytobiorców nie przekroczy kwoty limitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej Umowy LKW są poręczenia udzielone przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy LKW, objęte umową poręczenia, przy czym łączna kwota takich poręczeń wyniesie nie więcej niż 120% kwoty limitu (w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia); udział Grupy Azoty Puławy w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej będzie wynosił 1/3.

Jednocześnie z chwilą udzielenia ww. poręczenia zwolnieniu podlegają dotychczasowe zabezpieczenia ustanowione na składnikach aktywów Grupy Azoty Puławy.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, Grupa Azoty Puławy ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu.

Umowa zawiera także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli, w tym Grupę Azoty Puławy, ograniczenia m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej i marży Banku.

Pozostałe zapisy Umowy LKW nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Ponadto w dniu 23 kwietnia 2015 roku Grupa Azoty Puławy wraz z Jednostką Dominującą i spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej (jako kredytobiorcy) podpisała z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej "Umowa KRB"), do której Grupa Azoty Puławy i spółka od niej zależna REMZAP Sp z o.o. przystąpiły w dniu 19 sierpnia 2013 roku, po wejściu do grupy kapitałowej Jednostki Dominującej). Limit kredytu udzielony przez Bank kredytobiorcom wynosi 302.000.000 zł.

Umowa KRB jest powiązana ze strukturą cash poolingu wirtualnego, który pozwala na dodatkową optymalizację w zakresie przychodów i kosztów odsetkowych, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z grupy kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

Limit udzielony został przez Bank na okres od dnia podpisania umowy do 30 września 2016 roku (bez zmian w stosunku do pierwotnego okresu kredytowania) i pozostaje w dyspozycji poszczególnych kredytobiorców w podziale na części ustalone przez Jednostkę Dominującej (sublimity) Na dzień zawarcia ww. aneksu sublimit dla Grupy Azoty Puławy został ustalony do wysokości 10.000.000 zł, a dla jej spółki zależnej REMZAP Sp z o.o. 2.000.000 zł. Na wniosek Jednostki Dominującej, wysokość sublimitu może ulegać zmianom w całym okresie kredytowania, z zastrzeżeniem że suma przyznanych sublimitów nie przekroczy kwoty limitu.

W ramach aneksu do Umowy KRB włączono nowych kredytobiorców, będących spółkami grupy kapitałowej Grupy Azoty Puławy: PROZAP Sp. z o.o., Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o. , AGROCHEM Sp. z o.o., Zakłady Azotowe CHORZÓW S.A. i Unibaltic Agro Sp. z o.o.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia udzielone przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy KRB objęte umową poręczenia, przy czym łączna kwota takich poręczeń wyniesie nie więcej niż 120% kwoty limitu (w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia); udział Grupy Azoty Puławy w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej będzie wynosił 1/3.

Jednocześnie z chwilą udzielenia ww. poręczeń zwolnieniu podlegają dotychczasowe zabezpieczenia ustanowione na składnikach aktywów Grupy Azoty Puławy.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a Grupa Azoty Puławy ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu.

Umowa KRB zawiera także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli, w tym Grupę Azoty Puławy, ograniczenia m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej i marży Banku.

Pozostałe zapisy Umowy KRB nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382)

15/2015
21.04.2015 13:32
Raport bieżący nr 15/2015
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 19 maja 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 maja 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

14/2015
21.04.2015 13:22
Raport bieżący nr 14/2015
Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku oraz nr 11/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 19 maja 2015 roku następujące terminy związane z wypłatą dywidendy za rok 2013/2014:

- dzień 3 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku,

- dzień 18 czerwca 2015 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

13/2015
21.04.2015 13:18
Raport bieżący nr 13/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 19 maja 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 19 maja 2015 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

12/2015
13.04.2015 19:46
Raport bieżący nr 12/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego:

- przeprowadzenie przeglądów półrocznych i badań rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2015 i 2016,

- przeprowadzenie przeglądów półrocznych i badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2015 i 2016,

- przeprowadzenie przeglądów pakietów sporządzanych na potrzeby rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2015 i 2016.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przeprowadzała przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przegląd pakietów sprawozdawczych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

Umowa z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie ma zostać zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie przeglądu i badań w/w sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

11/2015
13.04.2015 19:38
Raport bieżący nr 11/2015
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013/2014.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za rok obrotowy 2013/2014 w kwocie 263 565 554,83 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 17 392 000,00 zł, zakładający aby:

• kwotę 134 378 450,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 7,03 zł na jedną akcję,

• kwotę 141 579 104,83 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,

• kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

10/2015
07.04.2015 13:12
Raport bieżący nr 10/2015
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013/2014
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 roku podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją wypłaty dywidendy w kwocie 134.378.450,00 zł z zysku netto za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

9/2015
20.03.2015 18:06
Raport bieżący nr 9/2015
Odwołanie prokur łącznych z członkiem zarządu oraz powołanie osób zarządzających - Prokurentów
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokur łącznych z członkiem Zarządu udzielonych Pani Annie Gol i Panu Hubertowi Kamoli.

Jednocześnie Zarząd Spółki udzielił Pani Annie Gol, Panu Hubertowi Kamoli oraz Panu Ryszardowi Bartczakowi prokury łącznej wykonywanej z innym prokurentem. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wymienieni powyżej prokurenci Spółki nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Ponadto wskazani prokurenci Spółki nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych prokurentów, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

8/2015
09.02.2015 14:36
Raport bieżący nr 8/2015
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż PULREA (mocznika)
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 9 lutego 2015 roku zawarła umowę ze spółką Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (dalej: "Kupujący") na sprzedaż mocznika PULREA (dalej: "Umowa") z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2019 rok.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć mocznik PULREA, a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 471 mln zł. Ceny sprzedaży będą ustalane przez strony miesięcznie w oparciu o warunki i trendy cenowe na europejskim rynku mocznika.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (kapitały własne Spółki na 30 września 2014 roku wynosiły 2.603.753 tys. zł).

W zakresie sprzedaży mocznika strony współpracowały dotychczas w oparciu o wieloletnią umowę sprzedaży, która wygasła w dniu 31 grudnia 2014 roku, a o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

7/2015
09.02.2015 14:32
Raport bieżący nr 7/2015
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż melaminy
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 9 lutego 2015 roku zawarła umowę ze spółką Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (dalej: "Kupujący") na sprzedaż melaminy (dalej: "Umowa") z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2019 rok.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć melaminę, a Kupujący ją odebrać i za nią zapłacić. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 297 mln zł. Ceny sprzedaży będą negocjowane kwartalnie, a podstawą ich ustalenia będą aktualne warunki i trendy cenowe na europejskim rynku melaminy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Umowy) zawartych przez Spółkę z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 301 mln zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisana Umowa.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość Umowy oraz suma umów zawartych przez Spółkę z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (kapitały własne Spółki na 30 września 2014 roku wynosiły 2.603.753 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

6/2015
09.02.2015 14:29
Raport bieżący nr 6/2015
Rozwiązanie znaczącej umowy sprzedaży melaminy
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 9 lutego 2015 roku została rozwiązana za porozumieniem stron umowa zawarta dnia 1 grudnia 2003 roku ze spółką Kronopol Sp. z o.o., na sprzedaż przez Spółkę melaminy. Fakt zawarcia umowy Spółka podała do publicznej wiadomości w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 27 czerwca 2005 roku w związku z emisją akcji serii B; umowa została opisana jako znacząca w Rozdziale V pkt 9.18 Prospektu jako "Umowa sprzedaży melaminy z dnia 01.12.2003 r.".

Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku. Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z koniecznością wypracowania przez jej strony nowych warunków handlowych na dostawy melaminy. Skutki rozwiązania umowy nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych, gdyż jej strony będą kontynuowały współpracę w zakresie dostaw melaminy na podstawie nowo zawartej umowy.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 ).

5/2015
04.02.2015 17:48
Raport bieżący nr 5/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 2 lutego 2015 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "NWZ"), które odbyło się w dniu 2 lutego 2015 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na NWZ – 18.345.735

- liczba głosów na NWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 100%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

4/2015
02.02.2015 16:45
Raport bieżący nr 4/2015
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 2 lutego 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ( dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 lutego 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

3/2015
30.01.2015 18:54
Raport bieżący nr 3/2015
Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 3/2015 opublikowanym w dniu 16 stycznia 2015 roku został podany niewłaściwy okres sprawozdawczy, za który będzie publikowany jednostkowy i skonsolidowany raport roczny.

Jest:

"......3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2014 – 16 marca 2015 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2014 – 16 marca 2015 roku."

Powinno być:

".....3. Raport roczny:

- jednostkowy raport roczny za rok 2013/2014 (trwający od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku) - 16 marca 2015 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2013/2014 (trwający od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku) – 16 marca 2015 roku."

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

3/2015
16.01.2015 07:24
Raport bieżący nr 3/2015
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 – 13 maja 2015 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 – 12 listopada 2015 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 26 sierpnia 2015 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2014– 16 marca 2015 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2014 – 16 marca 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Z uwagi na fakt, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny zostaną opublikowane w dniu 16 marca 2015 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

2/2015
05.01.2015 14:17
Raport bieżący nr 2/2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 2 lutego 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 lutego 2015 roku .

1/2015
05.01.2015 14:15
Raport bieżący nr 1/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. na dzień 2 lutego 2015 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 2 lutego 2015 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

30/2014
31.12.2014 13:11
Raport bieżący nr 30/2014
Zawarcie umowy znaczącej z Grupą Kapitałową PGE
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 31 grudnia 2014 r. porozumienia transakcyjnego do ramowej umowy zakupu energii elektrycznej zawartej z PGE Obrót S.A. (będącej spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) w dniu 18.08.2014 r. szacunkowa wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i jej spółkami zależnymi wyniosła 286 mln zł mln zł i przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki (kapitały własne Spółki na 30 września 2014 r - 2.603.753 tys. zł ), kwalifikując zawarte umowy jako umowę znaczącą.

Umową o najwyższej wartości jest ww. porozumienie z dnia 31 grudnia br. określające ilości i ceny energii elektrycznej na okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Szacunkowa wartość tego porozumienia, uwzględniająca planowany zakup na potrzeby własne i odsprzedaż, wynosi ok. 65 mln zł. Porozumienie przewiduje możliwość negocjacji wolumenów w zakresie +/- 10% od wielkości wskazanych w porozumieniu. Porozumienie to zostało zawarte w ramach umowy ramowej z dnia 18.08.2014 r. zawartej z PGE Obrót S.A., której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej do Spółki.

Warunki umowy ramowej oraz porozumienia transakcyjnego nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa oraz porozumienie nie zawierają warunku ani terminu zawieszającego, nie przewidują kar umownych.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

29/2014
23.12.2014 17:12
Raport bieżący nr 29/2014
Rozwiązanie umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dotyczącej realizacji projektu Elektrownia Puławy
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 31 marca 2014 roku oraz nr 26/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2014 roku Spółka oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej "PGE GiEK") zawarły Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (dalej "Porozumienie"), zawartej w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącej realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY. Na mocy Porozumienia nastąpiło rozwiązanie Umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej pomiędzy Spółką i PGE GiEK dnia 31 maja 2011 roku. Porozumienie przewiduje równy podział pomiędzy Spółkę i PGE GiEK kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu Elektrownia PUŁAWY.

Podstawą zawarcia Porozumienia były:

- brak odpowiednich przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji i w konsekwencji unieważnienie przetargu na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia PUŁAWY,

- niemożność ustalenia przez Spółkę, PGE GiEK oraz spółkę Elektrownia Puławy sp. z o.o. (dalej "EP") zasad sprzedaży oferowanych przez EP podstawowych produktów tj. energii elektrycznej i ciepła oraz modelu i struktury finansowania.

Równocześnie z zawarciem Porozumienia, Spółka nabyła w dniu dzisiejszym (23 grudnia 2014 roku) od PGE GiEK 11.074 udziałów w EP za łączną cenę wynoszącą 16.395.535,91 zł, skutkiem czego Spółka będzie posiadała w EP 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

28/2014
17.12.2014 14:30
Raport bieżący nr 28/2014
Zamówienie paliwa gazowego na rok 2015 o wartości umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku został podpisany załącznik (Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku umownego i zamówienie mocy umownej) (dalej: "Załącznik") do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: "PGNiG S.A.") w dniu 14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie uzgodnionych ilości gazu ziemnego przez PGNiG S.A.

Podpisany Załącznik określa poziom mocy umownej oraz ilości paliwa gazowego zamawiane na rok 2015. Ilość i moc umowna uzgadniana jest pomiędzy stronami oddzielnie na każdy rok kalendarzowy. Szacunkowa wartość umowy w 2015 roku wynosi 894 mln złotych netto, przekraczając 10% wartości kapitałów własnych Spółki i kwalifikując ją jako umowę o charakterze znaczącym. W zakresie kar umownych obowiązują zapisy umowy wprowadzone aneksem z dnia 3 marca 2011 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2011.

Zmniejszenie wartości umowy z PGNiG S.A. w 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego (raport bieżący 62/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku) wynika z dywersyfikacji dostaw gazu przez Spółkę.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Załącznika) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z PGNiG S.A. i jej spółkami zależnymi w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 17 grudnia 2014 roku wynosi 946 mln zł netto (kwota ta nie uwzględnia wartości umowy z PGNiG S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 62/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku). Umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Załącznik.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 133).

27/2014
17.12.2014 14:06
Raport bieżący nr 27/2014
Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej sprzedaży - zakupu węgla energetycznego
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 rok został podpisany aneks (dalej: "Aneks") do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 08 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: "Umowa") (Spółka informowała o zawarciu Umowy i poprzednich aneksach w raportach bieżących: nr 3/2009 z dnia 09 stycznia 2009 r., nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., nr 42/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r., nr 59/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., nr 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Przedmiotem Umowy jest dostawa – sprzedaż węgla do Spółki. Aneks określa warunki dostaw węgla energetycznego (wolumen i cenę) w roku 2015.

W wyniku zawarcia niniejszego Aneksu, szacunkowa wartość Umowy (od momentu jej zawarcia do ostatniego dnia jej obowiązywania tj. 31 grudnia 2017 r.) wynosi obecnie ogółem (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) 910 mln zł netto i jest o 13,5% niższa od wartości podanej w raporcie bieżącym nr 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.). Wartość Umowy nadal przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje ją jako umowę znaczącą.

Zmniejszenie wartości Umowy wynika z faktu, iż ceny zrealizowane w roku 2014 i zakładane obecnie na okres 2015-2017 oraz ilości węgla zamówione na okres 2015-2017, ukształtowały się na poziomie niższym niż w momencie szacowania wartości Umowy przyjętej w raporcie bieżącym 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 133).

26/2014
04.12.2014 16:51
Raport bieżący nr 26/2014
Unieważnienie przetargu na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia PUŁAWY
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 31 marca 2014 roku dot. realizacji przedsięwzięcia Elektrownia Puławy, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że powziął wiadomość, iż Elektrownia Puławy Sp. z o.o. w dniu 4 grudnia 2014 roku zdecydowała o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień, postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia PUŁAWY. Powodem unieważnienia postępowania jest brak odpowiednich przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji. Projekt Elektrownia Puławy zakładał budowę duobloku gazowo-parowego klasy 800-900 MWe, bez kotłowni rezerwowej, zakładającego współpracę Elektrowni z Elektrociepłownią Spółki.

Spółka analizuje możliwości kontynuowania projektu energetycznego w innym wariancie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

25/2014
05.11.2014 16:00
Raport bieżący nr 25/2014
Zakończenie procesu nabycia spółki Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących numer 19/2013 z dnia 25 marca 2013 roku oraz numer 38/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku podjął uchwałę o odstąpieniu od procesu nabycia przez Emitenta od Ciech S.A. pakietu akcji spółki Zakłady Chemiczne "Organika – Sarzyna" S.A. Powyższa uchwała została podjęta w związku z opublikowaniem w dniu 4 listopada 2014 roku przez Ciech S.A. raportu bieżącego numer 70/2014, dotyczącego zatwierdzenia strategii Grupy Ciech na lata 2014-2019 oraz informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Ciech S.A., zgodnie z którą segment organiczny Grupy Ciech będzie rozwijany na bazie Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A., która to spółka pozostaje częścią Grupy Chemicznej Ciech.

24/2014
08.10.2014 15:47
Raport bieżący nr 24/2014
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż mocznika PULREA
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 8 października 2014 roku zawarła umowę ze spółkami Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O z siedzibą w Czechach (dalej określanymi łącznie jako "Kupujący") na sprzedaż mocznika PULREA (dalej "Umowa") z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć produkt (mocznik PULREA), a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Umowa określa minimalną ilość produktu, która ma zostać dostarczona Kupującym w ramach Umowy. Ceny będą negocjowane w okresach miesięcznych. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 305 mln zł. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (kapitały własne Spółki na dzień 14 sierpnia 2014 roku wynosiły 2 606 165 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

23/2014
08.10.2014 15:43
Raport bieżący nr 23/2014
Zawarcie umów sprzedaży na wartość umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 8 października br. zawarła umowę ze spółkami Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O. z siedzibą w Czechach (dalej określanymi łącznie jako "Kupujący") na sprzedaż melaminy (dalej "Umowa") z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że wcześniej zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron w drodze pisemnego powiadomienia, które powinno być wysłane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem okresu jej obowiązywania.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć produkt (melaminę), a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Umowa określa ilości jakie Spółka zobowiązuje się dostarczyć, a Kupujący odebrać z tolerancją +/- 5%. Ceny będą negocjowane w okresach kwartalnych. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 251 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szacunkowa łączna wartość netto umów (w tym ww. Umowy) zawartych przez Spółkę z Kupującymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 365 039 605 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisana Umowa.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Kupującymi w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 sierpnia 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 606 165 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

22/2014
08.10.2014 15:38
Raport bieżący nr 22/2014
Rozwiązanie umowy sprzedaży melaminy
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2014 roku została rozwiązana za porozumieniem stron umowa zawarta dnia 1 lipca 1999 roku z Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., na sprzedaż przez Spółkę melaminy. Fakt zawarcia umowy Spółka podała do publicznej wiadomości w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 27 czerwca 2005 roku w związku z emisją akcji serii B; umowa została opisana jako znacząca w Rozdziale V pkt 9.21 Prospektu jako "Umowa sprzedaży melaminy z dnia 01.07.1999 r.".

Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2014 roku. Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z koniecznością wypracowania przez jej strony nowych warunków handlowych na dostawy produktów. Skutki rozwiązania umowy nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych. Spółka w oparciu o nowo zawarte umowy będzie kontynuowała współpracę ze spółkami z Grupy Kronospan, do której należy Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 ).

21/2014
03.10.2014 15:25
Raport bieżący nr 21/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 30 września 2014 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "NWZ"), które odbyło się w dniu 30 września 2014 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na NWZ – 18.345.735

- liczba głosów na NWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 100%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

20/2014
30.09.2014 15:48
Raport bieżący nr 20/2014
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 30 września 2014 roku
19/2014
02.09.2014 14:46
Raport bieżący nr 19/2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 30 września 2014 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.( dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2014 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

18/2014
02.09.2014 14:43
Raport bieżący nr 18/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. na dzień 30 września 2014 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 30 września 2014 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

17/2014
24.07.2014 17:27
Raport bieżący nr 17/2014
Zawarcie umów sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Promocyjnym "Agro-Efekt" Sp. z o. o. z siedzibą w Słupi ("Kupujący") aneks ("Aneks") do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 lipca 2004 roku ("Umowa") określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan® saletra amonowa, Pulrea® mocznik, Pulsar® siarczan amonu, RSM®, RSM®S celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego.

Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Aneks zmienił i uszczegółowił zasady i warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie zakupu, odsprzedaży i zasad dystrybucji nawozów. Zgodnie z aneksem sprzedaż odbywać się będzie w ilościach oraz na zasadach określonych przez strony odrębnie dla każdego roku handlowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Warunki Aneksu i Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych do tego typu umów. Aneks i Umowa nie zawierają postanowień o karach umownych, których wartość przekracza 10% wartości Aneksu lub równowartość w złotych kwoty 200.000 euro.

Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 218 319 000 zł i została obliczona jako iloczyn liczby lat trwania Umowy (5 lat) i szacunkowej wartości (ze względu na przewidziane tolerancje ilościowe i możliwość zmiany cen) dla pierwszego roku obowiązywania.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 273 239 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.

Kryterium uznania w/w umów za umowę znaczącą – łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 marca 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 532 059 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

16/2014
24.07.2014 17:23
Raport bieżący nr 16/2014
Zawarcie umów sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Handlowym "Agroskład" Spółka Jawna z siedzibą w Józefinie ("Kupujący") aneks ("Aneks") do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 lipca 2004 roku ("Umowa") określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan® saletra amonowa, Pulrea® mocznik, Pulsar® siarczan amonu, RSM®, RSM®S celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego.

Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Aneks zmienił i uszczegółowił zasady i warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie zakupu, odsprzedaży i zasad dystrybucji nawozów. Zgodnie z aneksem sprzedaż odbywać się będzie w ilościach oraz na zasadach określonych przez strony odrębnie dla każdego roku handlowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Warunki Aneksu i Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych do tego typu umów. Aneks i Umowa nie zawierają postanowień o karach umownych, których wartość przekracza 10% wartości Aneksu lub równowartość w złotych kwoty 200.000 euro.

Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 242 905 000 zł i została obliczona jako iloczyn liczby lat trwania Umowy (5 lat) i szacunkowej wartości (ze względu na przewidziane tolerancje ilościowe i możliwość zmiany cen) dla pierwszego roku obowiązywania.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 315 462 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.

Kryterium uznania w/w umów za umowę znaczącą – łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 marca 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 532 059 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

15/2014
24.07.2014 17:13
Raport bieżący nr 15/2014
Zawarcie umów sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 roku zawarł z panem Marianem Sobiankiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Skład Opału i Materiałów Budowlanych T i M Sobianek z siedzibą w Parczewie ("Kupujący") aneks ("Aneks") do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 lipca 2004 roku ("Umowa") określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan® saletra amonowa, Pulrea® mocznik, Pulsar® siarczan amonu, RSM®, RSM®S celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego.

Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Aneks zmienił i uszczegółowił zasady i warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie zakupu, odsprzedaży i zasad dystrybucji nawozów. Zgodnie z aneksem sprzedaż odbywać się będzie w ilościach oraz na zasadach określonych przez strony odrębnie dla każdego roku handlowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Warunki Aneksu i Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych do tego typu umów. Aneks i Umowa nie zawierają postanowień o karach umownych, których wartość przekracza 10% wartości Aneksu lub równowartość w złotych kwoty 200.000 euro.

Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 181 805 000 zł i została obliczona jako iloczyn liczby lat trwania Umowy (5 lat) i szacunkowej wartości (ze względu na przewidziane tolerancje ilościowe i możliwość zmiany cen) dla pierwszego roku obowiązywania.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 267 622 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.

Kryterium uznania w/w umów za umowę znaczącą – łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 marca 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 532 059 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

14/2014
24.07.2014 17:07
Raport bieżący nr 14/2014
Zawarcie umów sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 roku zawarł ze spółką Rolpol Oldakowscy spółka jawna z siedzibą w Szepietowie ("Kupujący") aneks ("Aneks") do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 maja 2012 roku ("Umowa") określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan® saletra amonowa, Pulrea® mocznik, Pulsar® siarczan amonu, RSM®, RSM®S celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego.

Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Aneks zmienił i uszczegółowił zasady i warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie zakupu, odsprzedaży i zasad dystrybucji nawozów. Zgodnie z aneksem sprzedaż odbywać się będzie w ilościach oraz na zasadach określonych przez strony odrębnie dla każdego roku handlowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Warunki Aneksu i Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych do tego typu umów. Aneks i Umowa nie zawierają postanowień o karach umownych, których wartość przekracza 10% wartości Aneksu lub równowartość w złotych kwoty 200.000 euro.

Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 196 115 000 zł i została obliczona jako iloczyn liczby lat trwania Umowy (5 lat) i szacunkowej wartości (ze względu na przewidziane tolerancje ilościowe i możliwość zmiany cen) dla pierwszego roku obowiązywania.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 254 106 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.

Kryterium uznania w/w umów za umowę znaczącą – łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 marca 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 532 059 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

13/2014
10.07.2014 10:29
Raport bieżący nr 13/2014
Zawarcie aneksu do ramowej umowy sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 roku zawarł ze spółką Ampol-Merol Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie ("Kupujący") aneks ("Aneks") do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 lipca 2004 roku ("Umowa") określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan® saletra amonowa, Pulrea® mocznik, Pulsar® siarczan amonu, RSM®, RSM®S celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego.

Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Aneks zmienił i uszczegółowił zasady i warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie zakupu, odsprzedaży i zasad dystrybucji nawozów. Zgodnie z Aneksem sprzedaż odbywać się będzie w ilościach oraz na zasadach określonych przez strony odrębnie dla każdego roku handlowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Warunki Aneksu i Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych do tego typu umów. Aneks i Umowa nie zawierają postanowień o karach umownych, których wartość przekracza 10% wartości Aneksu lub równowartość w złotych kwoty 200.000 euro.

Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 370 030 680 zł i została obliczona jako iloczyn liczby lat trwania Umowy (5 lat) i szacunkowej wartości (ze względu na przewidziane tolerancje ilościowe i możliwość zmiany cen) dla pierwszego roku obowiązywania.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 520 025 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.

Kryterium uznania wartości Aneksu za umowę znaczącą – wartość Aneksu oraz łączna wartość umów zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 marca 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 532 059 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

12/2014
10.07.2014 10:21
Raport bieżący nr 12/2014
Zawarcie aneksu do ramowej umowy sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 roku zawarł ze spółką Skłodowski spółka jawna z siedzibą w Zarębach Kościelnych ("Kupujący") aneks ("Aneks") do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 września 2010 roku ("Umowa") określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan® saletra amonowa, Pulrea® mocznik, Pulsar® siarczan amonu, RSM®, RSM®S celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego.

Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Aneks zmienił i uszczegółowił zasady i warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie zakupu, odsprzedaży i zasad dystrybucji nawozów. Zgodnie z Aneksem sprzedaż odbywać się będzie w ilościach oraz na zasadach określonych przez strony odrębnie dla każdego roku handlowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Warunki Aneksu i Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych do tego typu umów. Aneks i Umowa nie zawierają postanowień o karach umownych, których wartość przekracza 10% wartości Aneksu lub równowartość w złotych kwoty 200.000 euro.

Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 331 908 000 zł i została obliczona jako iloczyn liczby lat trwania Umowy (5 lat) i szacunkowej wartości (ze względu na przewidziane tolerancje ilościowe i możliwość zmiany cen) dla pierwszego roku obowiązywania.

Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 472 057 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.

Kryterium uznania wartości Aneksu za umowę znaczącą – wartość Aneksu oraz łączna wartość umów zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 marca 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 532 059 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

11/2014
21.05.2014 15:51
Raport bieżący nr 11/2014
Publikacja tekstu jednolitego statutu Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku oraz nr 10/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 toku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka"), w związku z przyjęciem w dniu 21 maja 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego statutu Spółki (dalej: "Statut") uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2014 roku, zarejestrowane w dniu 18 kwietnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekazuje w załączniku jego treść.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 )

10/2014
22.04.2014 16:03
Raport bieżący nr 10/2014
Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A (dalej "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 18 kwietnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian statutu Spółki przyjętych Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2014 roku i podanych do wiadomości raportem bieżącym nr 8/2014.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,poz.133 )

Załączniki:

Załącznik 1 – dokonane zmiany Statutu

9/2014
14.04.2014 16:00
Raport bieżący nr 9/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "NWZ"), które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2014 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Azoty S.A.

- liczba akcji na NWZ – 18.345.735

- liczba głosów na NWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,9997%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,9755%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

8/2014
14.04.2014 15:58
Raport bieżący nr 8/2014
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 roku;

- dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 r. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,poz.133 )

7/2014
31.03.2014 15:41
Raport bieżący nr 7/2014
Wypowiedzenie umowy znaczącej
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 31 marca 2014 roku wypowiedział umowę zawartą dnia 18 marca 2004 roku z F.Rellmann GmbH (obecnie Agrium Deutschland GmbH) z siedzibą w Buchholz, na sprzedaż przez Spółkę roztworu saletrzano-mocznikowego. Fakt zawarcia umowy Spółka podała do publicznej wiadomości w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 27 czerwca 2005 roku w związku z emisją akcji serii B; umowa została opisana w Rozdziale V pkt 9.11 Prospektu jako Umowa sprzedaży nawozów mineralnych z dnia 18 marca 2004 roku.

Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2014 roku. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest zakończenie współpracy na dotychczasowych warunkach oraz uzgodnienie stron, że będą kontynuowały współpracę na nowych zmienionych warunkach. Skutki rozwiązania umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,poz.133 ).

6/2014
31.03.2014 15:26
Raport bieżący nr 6/2014
Zmiana terminu spełnienia warunków decydujących o realizacji przedsięwzięcia Elektrownia Puławy.
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2013 z dnia 20 grudnia 2013 oraz nr 37/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że strony Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym tj.: Spółka i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przesunęły termin spełnienia warunków decydujących o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z 31 marca 2014 roku na 31 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.)

5/2014
20.03.2014 15:18
Raport bieżący nr 5/2014
Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 18 marca 2014 roku - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 14 kwietnia 2014 roku
Rozwiń

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w § 1 ust. 1 pkt b) projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, który ma być rozpatrywany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2014, opublikowanym w załączniku do raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 18 marca 2014 roku, zostało podane niewłaściwe PKD w odniesieniu do planowanych do wprowadzenia nowych punktów przedmiotu działalności Spółki.

Jest:

b) dodać w § 6 Statutu nowe punkty 31), 32), 33), 34) i 35) w następującym brzmieniu:

"31) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD grupa 01.6;"

32) Produkcja artykułów spożywczych – PKD dział 10;

33) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych – PKD dział 22;

34) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD grupa 20.4;

35) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD grupa 22.1.".

Powinno być:

b) dodać w § 6 Statutu nowe punkty 31), 32), 33), 34) i 35) w następującym brzmieniu:

"31) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD grupa 01.6;

32) Produkcja artykułów spożywczych – PKD dział 10;

33) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych – PKD grupa 20.2;

34) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD grupa 20.4;

35) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD grupa 21.1.".

W związku z powyższym Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 roku, uwzględniające powyższą korektę.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

5/2014
18.03.2014 14:35
Raport bieżący nr 5/2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 14 kwietnia 2014 roku
Rozwiń